Ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση Comenius – Τελευταία Ημερομηνία για το 2012

Η δράση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης παρέχοντας ευκαιρίες στο προσωπικό για κατάρτιση σε άλλη χώρα από αυτή όπου εργάζεται ή διαμένει. Με τον τρόπο αυτό, δίδεται κίνητρο στους συμμετέχοντες να βελτιώσουν τις πρακτικές τους διδακτικές/ καθοδηγητικές/ συμβουλευτικές/ διαχειριστικές δεξιότητες και γνώσεις και να αποκτήσουν ευρύτερη κατανόηση της σχολικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Η κατάρτιση θα πρέπει να έχει ισχυρό ευρωπαϊκό προσανατολισμό όσον αφορά στο αντικείμενο και το προφίλ των εκπαιδευτών και των συμμετεχόντων. Αφορά εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης που υπηρετούν ως Διευθυντές ή ασκούν διδακτικό έργο σε σχολεία επιλέξιμα στο πλαίσιο της δράσης Comenius Σχολικές Συμπράξεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν επιμορφωτική δραστηριότητα από τη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/search.cfm αλλά και εκτός αυτής. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα κατάρτισης είναι η καλή γνώση της γλώσσας εργασίας. Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων σε έντυπη μορφή είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2012 για δραστηριότητες που ξεκινούν και ολοκληρώνονται στην περίοδο 1/1/2013 – 30/4/2013. Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις και τα έντυπα αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ http://www.iky.gr/IKY/content/gr/socrates/national%20call/NACALL_COM.pdf

Σχετικά με Sindy Tasoula

προωθήτρια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την ΠΔΕΔΕ


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην Ευρωπαϊκά Προγράμματα Δια βίου Μάθησης. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση