Γλώσσα – Μην αγγίζετε Έχει αγκάθια

Αρχική / Υλικό Γλώσσας / Γλώσσα – Μην αγγίζετε Έχει αγκάθια

α___αλιάζω   ,  ά___ελος  ,  ανά___η  ,  α___ινάρα  ,  Βα___έλης  ,  κα___ελα  ,  α___υρα  ,  α___ίζω  ,  α___ούρι  ,  πι___ουινος  ,  α___αθι  ,  φέ___ω  ,  μαρα___ος ,  Καρα___ιοζης  ,  σφου___άρι  ,  κα___ουρό  ,  φε___άρι.

             Γράφω με μικρά  ή  με κεφαλαία :

ΕΓΓΟΝΙ     à ____________________           αγγελία      à________________

αγκίδα        à ____________________           ΑΓΓΕΛΙΚΗ à________________

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣà___________________          μαγκάλι      à________________

 

 

 

 

 

 

 

Χωρίζω τις παρακάτω λέξεις σε φωνούλες , όπως στο παράδειγμα :

μαραγκός  :  μα – ρα – γκός                              εγγόνι   :  εγ – γό – νι

αγκάθι        : _________________________________

αγγελία      : _________________________________

καγκουρό   : _________________________________

αγγούρι      : _________________________________

σαλιγκάρι   : _________________________________