Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας.

Αρχική / Χωρίς κατηγορία / Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας.

Όπως όλοι/ες γνωρίζουμε, σκοπός της γλωσσικής αγωγής στο νηπιαγωγείο και την πρώτη τάξη του Δημοτικού είναι καταρχάς η προσφορά κατάλληλων εμπειριών μέσα από τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παιδιών, έτσι ώστε αυτά να αποκτήσουν την επικοινωνιακή ικανότητα και παράλληλα να έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα. Αυτός ο στόχος ενισχύεται και μέσα από τις επαφές που αναπτύσσουν τα παιδιά μεταξύ τους καθώς και με τα κοινωνικο-πολιτισμικά δεδομένα του περιβάλλοντός τους.

Το αλφαβητάρι αυτό έχει σχεδιαστεί για τα παιδιά της διασποράς τα οποία διδάσκονται τα ελληνικά ως ξένη γλώσσα στην 1η τάξη του Δημοτικού.

Η χρήση του είναι προαπαιτούμενη και λειτουργεί εισαγωγικά (εισαγωγή στον γραμματισμό) ως προς το υλικό « Μαργαρίτα».

Στη διαμόρφωσή του, λάβαμε υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

Τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών

Το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται

Το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της Ελλάδας

Τη συνεπή και λειτουργική εικονογράφηση, χρώματα και σκίτσα

Το γνωστικό επίπεδο των παιδιών το οποίο συνάδει με τη βιολογική τους ηλικία

Την υπάρχουσα γνώση τους σχετικά με τα γράμματα του αλφαβήτου στην πρώτη τους γλώσσα

Στόχος είναι, μέσα από τη χρήση εικόνων και σκίτσων ειδικά σχεδιασμένων, να οδηγήσουμε τα παιδιά στη δυνατότητα:

αναγνώρισης και διάκρισης των ήχων (φθόγγων),

αναγνώρισης των γραμμάτων και

της αποκωδικοποίησής τους.

Συνυπολογίζουμε ότι ένας από τους σημαντικούς στόχους του σχολείου, σε αυτό το επίπεδο, είναι η πρόσβαση του παιδιού στη συστηματική και ενσυνείδητη χρήση του αλφαβητικού συστήματος της Ελληνικής. Αυτό είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο και απαιτητικό έργο, αφού το παιδί καλείται να εμπεδώσει τη διάκριση των γραμμάτων από άλλα σημεία, όπως σχέδια, αριθμοί, σκίτσα, εικόνες κ.λ.π., να αντιστοιχίσει τα γράμματα με ένα φώνημα, να μάθει τις συμβάσεις γραφής (από αριστερά προς τα δεξιά), τη γραμμικότητα κ.α.

Στις γλώσσες με αλφαβητική γραφή, όπως η ελληνική, η αντιστοίχιση των φθόγγων με τα γράμματα είναι απαραίτητη για την κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου.

Η εικονογράφηση η οποία πλαισιώνει το αλφαβητάρι μπορεί να κινητοποιήσει τα παιδιά να εμπλακούν σε μία συζήτηση στην οποία τους παραπέμπει η εικόνα , στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου που συνιστούν δύο εξαιρετικά σημαντικές δεξιότητες στην εκμάθηση μιας δεύτερης γλώσσας. Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται αρχικά και μία σταδιακή γεφύρωση ανάμεσα στον προφορικό και γραπτό λόγο.

Η μεθοδολογία την οποία ακολουθούμε είναι η αναλυτικο-συνθετική μέθοδος με την αντιστοίχιση φθόγγων και γραμμάτων. Αρχίζουμε με την αναγνώριση γραμμάτων και των φωνημάτων (φθόγγων) στα οποία αντιστοιχούν, συνεχίζουμε με συλλαβές, εμπλέκοντας αργότερα υψηλότερα επίπεδα γλωσσικής οργάνωσης με νόημα όπως λέξεις και μικρές φράσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δείχνουμε στα γράμματα τα οποία προφέρονται διαφορετικά στα ελληνικά και έχουν διαφορετικά πεζά από το λατινικό αλφάβητο π.χ. Χ,χ, Ρ,ρ, Υ,υ, Β,β, Ω,ω

Εισάγουμε σταδιακά τα γράμματα τα οποία είναι νέα, άγνωστα για τα παιδιά όπως και τα δύσκολα στην προφορά αλλά και στη γραφή π.χ. Γ,γ, Δ,δ, Ν,ν, Φ,φ, Θ,θ, Λ,λ, Ξ,ξ Π,π, Ψ,ψ

Το βιβλίο έχει 4 ενότητες. Στο τέλος κάθε ενότητας υπάρχουν κάποια παιχνίδια.

Κάθε ενότητα απαρτίζεται από 5 στάδια:

α. μαθαίνουμε το κάθε γράμμα Κεφαλαίο και Πεζό

β. μαθαίνουμε συνδυασμούς φωνηέντων και συμφώνων

γ. αναγνωρίζουμε τα γράμματα που έχουμε μάθει

δ. γράφουμε

ε. τονίζουμε

Με το τέλος των ενοτήτων προσδοκούμε ότι το παιδί κατακτά την ικανότητα να διακρίνει τόσο τα φωνήματα όσο και τις συλλαβές. Τα παιδιά μπορούν στη συνέχεια, ως προς τη διάκριση των συλλαβών να λένε το όνομά τους ρυθμικά, χωρίζοντας τις συλλαβές, να αφαιρούν την πρώτη συλλαβή ή γράμμα μιας λέξης και να μιλούν κορακίστικα, να λένε αργά αργά τα φωνήματα από τα οποία σχηματίζεται το όνομά τους χτυπώντας τα χέρια τους, ακολουθώντας τον ρυθμό της εκφοράς κ.α.

 

Γλώσσα – Μην αγγίζετε Έχει αγκάθια

Αρχική / Υλικό Γλώσσας / Γλώσσα – Μην αγγίζετε Έχει αγκάθια

α___αλιάζω   ,  ά___ελος  ,  ανά___η  ,  α___ινάρα  ,  Βα___έλης  ,  κα___ελα  ,  α___υρα  ,  α___ίζω  ,  α___ούρι  ,  πι___ουινος  ,  α___αθι  ,  φέ___ω  ,  μαρα___ος ,  Καρα___ιοζης  ,  σφου___άρι  ,  κα___ουρό  ,  φε___άρι.

             Γράφω με μικρά  ή  με κεφαλαία :

ΕΓΓΟΝΙ     à ____________________           αγγελία      à________________

αγκίδα        à ____________________           ΑΓΓΕΛΙΚΗ à________________

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣà___________________          μαγκάλι      à________________

 

 

 

 

 

 

 

Χωρίζω τις παρακάτω λέξεις σε φωνούλες , όπως στο παράδειγμα :

μαραγκός  :  μα – ρα – γκός                              εγγόνι   :  εγ – γό – νι

αγκάθι        : _________________________________

αγγελία      : _________________________________

καγκουρό   : _________________________________

αγγούρι      : _________________________________

σαλιγκάρι   : _________________________________

 

Μαθηματικά – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ…..ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Αρχική / Μαθηματικά / Μαθηματικά – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ…..ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 

  1. Να γξάςεηε: α) ηνπο άρτιους (δπγνύο) αξηζκνύο πνπ είλαη κεγαιύηεξνη από ην 20 θαη κηθξόηεξνη από ην 31.

………………………………………………………………………………………………………….

β) ηνπο περιττούς (κνλνύο) αξηζκνύο πνπ είλαη κεγαιύηεξνη από ην 120 θαη κηθξόηεξνη από ην 131. …………………………………………………………………………………………………….

  1. Να βάιεηε αλάκεζα ζηνπο αξηζκνύο ην θαηάιιειν ζύκβνιν =, >, <.

 

α) 36,01 …. 36,001 β) 407,38 …. 47,38 γ) 2,14 …. 2,140 δ) 6,25 …. 6,025 ε) 4 …. 0,4

ζη) 12,3 …. 12,3 δ) 902 …. 9,02 ε) 36,7 …. 36,71

  1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα όπσο ην παξάδεηγκα:
Γξάθνπκε Δηαβάδνπκε
15,03 Γεθαπέληε θαη ηξία εθαηνζηά
1.006 Χίιηα έμη
32.017
30.003
9,92
8,006
0,075
Γύν ρηιηάδεο δώδεθα
Πελήληα ρηιηάδεο ηξηάληα δύν
Οθηώ θαη πέληε εθαηνζηά
Πέληε θαη δεθαπέληε ρηιηνζηά
Τξηάληα πέληε εθαηνζηά

 

Προσπάθεια ενσωμάτωσης…

Αρχική / Ανακοινώσεις / Προσπάθεια ενσωμάτωσης…

Παρά το ότι ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, Εντουάρντ Φιλίπ, ανακοίνωσε ότι η αύξηση στον φόρο καυσίμων στη χώρα αναστέλλεται για τουλάχιστον έξι μήνες, το κίνημα των «κίτρινων γιλέκων», δεν δείχνει πρόθεση να υποχωρήσει και προσανατολίζονται να συνεχίζουν τις διαδηλώσεις κατά των αντιλαϊκών μέτρων της κυβέρνησης Μακρόν.

 

 

Η χρήση πολυμέσων.

Αρχική / Εκπαιδευτικό Υλικό / Η χρήση πολυμέσων.

Σκοπός της πολυμεσικής αυτής εφαρμογής είναι να δείξουμε ότι η χρήση πολυμέσων στην διδασκαλία βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν ευκολότερα και καλύτερα το διδασκόμενο μάθημα. Η χρήση εικόνας και κίνησης κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την παρακολούθηση και την συμμετοχή στο μάθημα. Επίσης, με τον τρόπο αυτό ο μαθητής γνωρίζει καλύτερα τον υπολογιστή και του κινούμε το ενδιαφέρον να ασχοληθεί μαζί του. Ζούμε στον αιώνα της πληροφορίας και όσοι δεν γνωρίζουν από υπολογιστές θα θεωρούνται δυστυχώς αγράμματοι. Κυρίως με την χρήση της εφαρμογής αυτής το μάθημα θα γίνει πιο διασκεδαστικό, πιο κατανοητό, λιγότερο βαρετό και πιο σύγχρονο . Όλοι γνωρίζουμε πόσο βαρετό είναι να ακούς ένα δάσκαλο να μιλά και να μην καταλαβαίνεις για ποιο πράγμα μιλά. Η εφαρμογή αυτή βοηθά τον δάσκαλο να κρατά την προσοχή των παιδιών και τα παιδιά να συμμετέχουν ενεργά στο μάθημα. Ελπίζω η εργασία αυτή να είναι ο προπομπός για την χρήση πολυμέσων στην εκπαίδευση και να αλλάξει τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας.

Παρουσίαση του ποταμού Νέστου στη Ξάνθη. Ποτάμια σπορ.

Σχέσεις σχολείου και γονέων

Αρχική / Ανακοινώσεις / Σχέσεις σχολείου και γονέων

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις των σχολείων με το περιβάλλον τους και ειδικότερα στις σχέσεις που διατηρεί η σχολική μονάδα με τις οικογένειες των μαθητών της.

Οι σχέσεις αυτές καθορίζονται ως ένας από τους σημαντικούς παράγοντες αποτελεσματικότητας μιας σχολικής μονάδας

Προϋποθέσεις και όρια σχέσεων Σχολείου-Οικογένειας

θα πρέπει να γίνει κατανοητό, και να περάσει τόσο στους οργανωμένους γονείς όσο και στον καθένα ξεχωριστά μέσα από τη διαμόρφωση τέτοιας εκπαιδευτικής πολιτικής της σχολικής μονάδας, ότι η συμμετοχή τους δεν είναι ανταγωνιστική, ούτε διοικητική ή επιβλητική, αλλά συμπληρωματική προς το σχολείο. Μπορεί να λειτουργήσουν ως υποστηρικτές, ως πηγή διαφόρων μορφών μάθησης και εμπλουτισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ως υποστηρικτές, και όχι διαμορφωτές της διοίκησης του σχολείου.

Εμπλοκή

Όταν μιλούμε για εμπλοκή των γονιών εννοούμε την καθοδηγούμενη και οριοθετημένη ανάμειξη των γονιών στα σχολικά δρώμενα, όπου η ανάμειξη αυτή προκαθορίζεται από το εκπαιδευτικό προσωπικό της σχολικής μονάδας και αφορά εκδηλώσεις και δραστηριότητες που διοργανώνει το σχολείο γι’ αυτούς, εθελοντική εργασία και δραστηριότητες που στοχεύουν στο συμφέρον του παιδιού του κάθε γονιού ξεχωριστά. Οι γονείς, κατά κανόνα, περιορίζονται σε ρόλο θεατή.

Προτάσεις Δράσεων

  1. Ετοιμασία και επίδοση ερωτηματολογίων προς τους γονείς
  2. Διοργάνωση κοινής συνάντησης γονιών-εκπαιδευτικών
  3. Καθιέρωση από τους εκπαιδευτικούς και το διευθυντή  γραπτής επικοινωνίας με τους γονείς
  4. Ενθάρρυνση εκπαιδευτικών και γονιών για αμφίδρομη επικοινωνία με την καθιέρωση του φακέλου επικοινωνίας οικογένειας-σχολείου

Διαβάστε περισσότερα…