Μαθηματικά – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ…..ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Αρχική / Μαθηματικά / Μαθηματικά – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ…..ΕΞΑΣΚΗΣΗ

 

  1. Να γξάςεηε: α) ηνπο άρτιους (δπγνύο) αξηζκνύο πνπ είλαη κεγαιύηεξνη από ην 20 θαη κηθξόηεξνη από ην 31.

………………………………………………………………………………………………………….

β) ηνπο περιττούς (κνλνύο) αξηζκνύο πνπ είλαη κεγαιύηεξνη από ην 120 θαη κηθξόηεξνη από ην 131. …………………………………………………………………………………………………….

  1. Να βάιεηε αλάκεζα ζηνπο αξηζκνύο ην θαηάιιειν ζύκβνιν =, >, <.

 

α) 36,01 …. 36,001 β) 407,38 …. 47,38 γ) 2,14 …. 2,140 δ) 6,25 …. 6,025 ε) 4 …. 0,4

ζη) 12,3 …. 12,3 δ) 902 …. 9,02 ε) 36,7 …. 36,71

  1. Να ζπκπιεξώζεηε ηνλ πίλαθα όπσο ην παξάδεηγκα:
Γξάθνπκε Δηαβάδνπκε
15,03 Γεθαπέληε θαη ηξία εθαηνζηά
1.006 Χίιηα έμη
32.017
30.003
9,92
8,006
0,075
Γύν ρηιηάδεο δώδεθα
Πελήληα ρηιηάδεο ηξηάληα δύν
Οθηώ θαη πέληε εθαηνζηά
Πέληε θαη δεθαπέληε ρηιηνζηά
Τξηάληα πέληε εθαηνζηά