Αίτηση-πρόταση ερευνητικού προγράμματος

Κοζάνη, 19/08/2013

Προς: Δήμο Κοζάνης

Κοινοποίηση:
Δημοτική Βιβλιοθήκη
Οργανισμό Αθλητισμού, Πολιτισμού και Νεολαίας
 

Ερευνητικό πρόγραμμα

Αξιότιμοι κκ.,

Ερευνητική ομάδα του Σχολείου του Λαού με επικεφαλής τους Παυλό Κώστα (Ιστο­ρικό-Ερευνητή, πτυχιούχο Α.Π.Θ.) και Καλλιανιώτη Αθανάσιο (Ιστορικό, Δρ. Ιστο­ρίας Α.Π.Θ.) εμβαθύνει τελευταία σε ποικίλα θέματα του τόπου.
 
Καθήκον μας η διακονία της Επιστήμης. Η εστίασή μας στην τοπική Ιστορία οφείλε­ται στην αγάπη για τον τόπο και την ανάγκη ανάδειξης του παρελθόντος πάνω σε επιστημονικές βάσεις, αφού ολίγον έχει ως τώρα με αυτόν τον τρόπο μελετηθεί.
 
Η μέχρι σήμερα πολύχρονη τριβή μας με τοπικό παρελθόν κατέδειξε την ανάγκη φώ­τισης της μεσαιωνικής περιόδου. Επειδή όμως η γενική Ιστορία φείδεται γραπτών πηγών, μόνος τρόπος επίσκεψής της μένει η συλλογή τοπωνυμίων της περιοχής.
 
Για το λόγο αυτό θεωρούμε αναγκαία την κατάρτιση ενός Ιστορικού – Γεωγραφικού Λεξικού Τοπωνυμίων της Ελίμειας (Τσιαρτσιαμπά). Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περιοχή, καθ’ ότι τους οικισμούς της συνδέει κοινή ιστορική πο­ρεία και αλληλεπίδραση.
 
Αιτούμαστε λοιπόν τη συνδρομή σας για χρηματοδότηση της παραπάνω έρευνας. Προτείνουμε, πέραν των λοιπών δράσεων (εκπαιδευτικού, κοινωνικού και ψυχαγωγι­κού) χαρακτήρα που διοργανώνει η ΔΒΚ, τη διοργάνωση ερευνητικών προγραμμά­των, αρχής γενομένης με το εν λόγω προτεινόμενο. Η Ιστορία και κυρίως ο αρχειακός πλούτος της ΔΒΚ θεωρούμε ότι αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επιβάλλουν την ανάδειξή της ως κέντρο προώθησης ερευνητικών σκοπών.


Ακολουθεί υπόμνημα της έρευνας.

Με τιμή

Παυλός Κώστας                                                                      Καλλιανιώτης Αθανάσιος

 

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μέθοδος

Η συλλογή των τοπωνυμίων θα γίνει με ανάγνωση αρχειακού υλικού και βοηθημά­των σε ανά την Ελλάδα ιδρύματα, κυρίως όμως με επιτόπια έρευνα (συνεντεύξεις, περιδιάβαση, κ.λπ.). Έπειτα θα ακολουθήσει μελέτη και ανάλυση.
 

Εκτιμώμενος χρόνος

Η έρευνα προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί σε βάθος 2 χρόνων. Στο διάστημα αυτό θα καταγράφεται σε ημερολόγιο η κάθε κίνηση των ερευνητών, ενώ μία φορά το μήνα θα υπάρχει ενημέρωση για την εξέλιξη της έρευνας καθώς και οι δαπανηθέντες πόροι.
 

Αποτέλεσμα

Η έρευνα αποσκοπεί στη σύνταξη ενός λεξικού, όπου θα παρατίθενται ιστορικά γεω­γραφικά και ετυμολογικά στοιχεία για κάθε τοπωνύμιο, ενώ σκοπός είναι και η σύ­νταξη ενός αναλυτικού ανθρωπογεωγραφικού χάρτη της περιοχής.
 

Εκτιμώμενο κόστος
Το εκτιμώμενο κόστος ανέρχεται στα 5.000€ και περιλαμβάνει:
 

Αμοιβή ερευνητών 1.500€
Κόστος μετακινήσεων (συλλογή τοπωνυμίων κττ) 1.000€
Κόστος έκδοσης 2.500€
Σύνολο 5.000€

Στα ανωτέρω δεν υπολογίζονται πιθανά τέλη προς Αρχειακές Συλλογές για την πα­ροχή αρχειακού υλικού ούτε μπορεί να προβλεφθεί τυχόν επιπλέον χρειαζούμενη δα­πάνη.
 
Στην περίπτωση που ξοδευτούν λιγότερα από τα αναγραφόμενα, το περίσσευμα θα επιστραφεί.
Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση