ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Το Τμήμα Βιολογίας ιδρύθηκε το 1981 και ένα από τα πλεονέκτηματά του έγκειται στη συνεργασία των ερευνητικών του ομάδων με δύο ερευνητικά ινστιτούτα διεθνούς εμβέλειας. Οι φοιτητές, σε όλη τη διάρκεια των σπουδών, αποκτούν θεωρητικές γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε προηγμένες τεχνολογίες της επιστήμης, όπως Μοριακή Βιολογία και Γενετική, Κυτταρική και Αναπτυξιακή Βιολογία κ.ά. Οι πτυχιούχοι έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε τομείς που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τον έλεγχο της ρύπανσης, τις υδατοκαλλιέργειες, τη βιοϊατρική, τη βιοτεχνολογία κ.α.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Ο κύριος όγκος των αποφοίτων εργάζεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ενώ τα τελευταία χρόνια αρκετοί δραστηριοποιούνται σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες και σε επιχειρήσεις πάνω στους τομείς νέων τεχνολογιών και τηλεπικοινωνιών. Κατά τα λοιπά, οι σπουδές περιλαμβάνουν έναν σχετικά μικρό αριθμό υποχρεωτικών μαθημάτων, με απώτερο στόχο να εισαγάγουν τις βασικές τεχνικές και τις θεμελιώδεις έννοιες των Μαθηματικών αλλά και να προσφέρουν εξοικείωση με τους υπολογιστές.

 

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων εξαμήνων, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με τα εργαστήρια φυσικής και με τη χρήση Η/Υ, ενώ στα επόμενα τρία εξάμηνα επιχειρείται εμβάθυνση στα βασικά μαθήματα της επιστήμης. Στα τελευταία δύο εξάμηνα, ο φοιτητής είναι σε θέση να εφαρμόζει τις βασικές γνώσεις που απέκτησε σε διάφορους τομείς της Φυσικής και της Τεχνολογίας.

 

Οι πτυχιούχοι με τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει μπορούν να απασχοληθούν ως καθηγητές στη μέση εκπαίδευση, ενώ ύστερα από μεταπτυχιακές σπουδές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε τομείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, η μικροηλεκτρονική, οι ήπιες μορφές ενέργειας κ.ά.

 

ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Το προπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει μαθήματα και από τους πέντε τομείς που λειτουργούν στο τμήμα, οι οποίοι είναι οι εξής:

 • Ανόργανη Χημεία
 • Βιοχημεία
 • Οργανική Χημεία
 • Φυσικοχημεία
 • Χημεία Περιβάλλοντος και Αναλυτική Χημεία

Οι απόφοιτοι απασχολούνται στη χημική βιομηχανία, σε εργοστάσια παραγωγής τροφίμων, ποτών, πλαστικών, λιπασμάτων, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ως καθηγητές στην εκπαίδευση, σε ερευνητικά ιδρύματα κ.α.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει αρκετά υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά και έναν μεγάλο αριθμό μαθημάτων επιλογής, ενώ το τμήμα χωρίζεται σε 4 τομείς:

 • Προγραμματισμού
 • Αρχιτεκτονικής Συστημάτων
 • Θεωρίας Υπολογιστών
 • Υπολογισμών και Εφαρμογών Πληροφορικής

Οι πτυχιούχοι στελεχώνουν εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ενώ μπορούν να εργαστούν και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Μαθηματικά Τεχνολογικών Επιστημών
 • Μαθηματικά Φυσικών Επιστημών
 • Επιχειρησιακά Μαθηματικά

Οι απόφοιτοι εργάζονται στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ως στελέχη οργανισμών τεχνολογίας, ερευνητικών κέντρων, τραπεζών, ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών εταιρειών κ.α.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Οι φοιτητές καθ όλη τη διάρκεια των σπουδών μαθαίνουν -μεταξύ άλλων- να σχεδιάζουν, να συνθέτουν και να αναπτύσσουν ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη τεχνολογική εποχή για την παραγωγή όλων των προϊόντων από μηχανικές κατασκευές μέχρι προηγμένα ηλεκτρονικά, αλλά και νέου τύπου φάρμακα.

 

Αναφορικά με τις επαγγελματικές προοπτικές, οι πτυχιούχοι δραστηριοποιούνται σε εταιρείες που ασχολούνται με ηλεκτρονικά, κεραμικά, πολυμερή, κολλοειδή και με βιοσυμβατά υλικά, αλλά και σε δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς παραγωγής ενέργειας κ.α.

 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
Η μελέτη του ευρύτερου φάσματος της βασικής, εργαστηριακής και κλινικής ιατρικής επιστήμης, αλλά και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων για την άσκηση της ιατρικής επιστήμης συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους του τμήματος.

 

Οι υποψήφιοι της Ιατρικής θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μετά τη λήψη του πτυχίου, οι νέοι γιατροί ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους με την υπηρεσία υπαίθρου, η οποία πραγματοποιείται σε διάστημα ενός έτους σε αγροτικά ιατρεία. Στη συνέχεια οι απόφοιτοι εργάζονται σε δημόσια ή ιδιωτικά νοσοκομεία ή ιατρεία, ως ελεγκτές δημόσιας υγείας κ.α.

 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Το πρόγραμμα σπουδών χωρίζεται σε τρεις κατευθύνσεις:

 • Αρχαίας και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 • Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων
 • Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης

Οι απόφοιτοι απασχολούνται σε Βιβλιοθήκες, αρχεία, εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους, μουσεία, πινακοθήκες, στο υπουργείο Πολιτισμού κ.α.

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Στόχος του τμήματος είναι να καλλιεργεί και να προάγει τις σχετικές με τη Φιλολογία επιστήμες (κλασική, βυζαντινή και νεοελληνική Φιλολογία, γλωσσολογία και θεατρολογία) μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και της επιστημονικής έρευνας. Οι απόφοιτοι εργάζονται ως Φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή απασχολούνται σε βιβλιοθήκες και αρχεία, σε εφημερίδες και περιοδικά, στην τοπική αυτοδιοίκηση, σε ερευνητικά κέντρα κ.α.

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Οι γνώσεις που λαμβάνουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τούς επιτρέπουν να εργαστούν μεταξύ άλλων σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, σε εκδοτικούς οίκους και οργανισμούς (εκδόσεις, επιμέλεια βιβλίων) ως καθηγητές-εκπαιδευτές σε ΙΕΚ, σχολές του ΟΑΕΔ κ.α.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Κοινωνιολογίας αναπροσαρμόζεται συνεχώς και περιλαμβάνει τέσσερις κατευθύνσεις:

 • Κοινωνική Θεωρία – Μέθοδοι
 • Κοινωνική Ανάπτυξη – Κοινωνικός Μετασχηματισμός
 • Πολιτική Κοινωνιολογία
 • Πολιτισμός – Εργασία – Εκπαίδευση

Οι πτυχιούχοι μπορούν να εργαστούν τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ως επιστημονικοί συνεργάτες και ως επιτελικά στελέχη σε θέματα υγείας, κοινωνικής ασφάλισης, πρόνοιας κ.α.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Οι σπουδές διαρκούν 8 ακαδημαϊκά εξάμηνα, ενώ για την απόκτηση του πτυχίου απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε 44 μαθήματα. Όσο για τις επαγγελματικές προοπτικές, οι απόφοιτοι στελεχώνουν τράπεζες, ασφαλιστικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, τουριστικές, βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις κ.ά.

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι του τμήματος μπορούν να ακολουθήσουν αρκετούς δρόμους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Πιο συγκεκριμένα, εργάζονται σε γενικά και ψυχιατρικά νοσοκομεία, σε θεραπευτήρια ψυχικών παθήσεων και σε κέντρα ψυχικής υγείας. Στον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να δραστηριοποιηθούν σε μεγάλες επιχειρήσεις που χρειάζονται ψυχολόγους εργασίας για την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Οι βασικοί άξονες του προγράμματος σπουδών περιλαμβάνουν τρεις κατευθύνσεις:

 • Πολιτική Θεωρία και Κρατικές Πολιτικές
 • Πολιτική Ανάλυση και Ευρωπαϊκή Πολιτική
 • Πολιτική και Ιστορική Κοινωνιολογία

Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύρια ενασχόλησή τους τη μελέτη, έρευνα, ανάλυση και ερμηνεία των σύνθετων πολιτικών προβλημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. Μπορούν ακόμα να εργαστούν ως αναλυτές και σύμβουλοι πολιτικών κομμάτων.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Βασικοί στόχοι του τμήματος είναι να καλλιεργήσει και να προαγάγει τις παιδαγωγικές επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα, καθώς επίσης και να συμβάλει στην αντιμετώπιση και την επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων. Οι απόφοιτοι εργάζονται ως δάσκαλοι στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, ως παιδαγωγοί σε παιδικούς σταθμούς, σε ιδρύματα παιδικής πρόνοιας, σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Κατά τη διάρκεια των 4ετών σπουδών, οι φοιτητές εξετάζονται σε 51 μαθήματα εκ των οποίων τα 39 είναι υποχρεωτικά και τα 12 κατ επιλογήν υποχρεωτικά. Η πλειονότητα των αποφοίτων εργάζεται σε δημόσια και ιδιωτικά νηπιαγωγεία, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, νοσοκομεία παίδων, παιδικές κατασκηνώσεις κ.α.

 

35 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

 

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που εκπονεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι 35 και κατανέμονται ανά Τμήμα ως εξής:

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ: Φιλολογία.

 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ: Αρχαίος Ελληνικός Κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης, Τουρκολογία, Βυζαντινές Σπουδές, Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία.

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες και Κοινωνία, Βιοηθική, Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Επιστήμες της Αγωγής.

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Επιστήμες της Αγωγής.

 

ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ: Σχολική Ψυχολογία και Ψυχολογία της Υγείας.

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ: Κοινωνιολογία.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ: Πολιτική Ανάλυση και πολιτική θεωρία.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ: Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών, Περιβαλλοντική Βιολογία -Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων, Μοριακή Βιολογία – Βιοϊατρική, Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία.

 

ΦΥΣΙΚΗΣ: Φυσική και Μηχανική Προβλέψεων και Ανάλυσης, Μικροηλεκτρονική και Οπτοηλεκτρονική.

 

ΧΗΜΕΙΑΣ: Χημεία, Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, Απομόνωση και Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων με Βιολογική Δραστικότητα, Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος (σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. Κρήτης).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: Μαθηματικά και Εφαρμογές τους.

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: Επιστήμη Υπολογιστών, Πληροφορική (ελληνογαλλική συνεργασία).

 

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ: Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών.

 

ΙΑΤΡΙΚΗΣ: Νευροεπιστήμες, Οπτική και Όραση, Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική και Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου-Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Εγκέφαλος και Νους, Γενική Οικογενειακή Ιατρική και Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας).

Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://www.ethnos.gr
Σχετικός δεσμός:http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11461&subid=2&tag=8785&pubid=2088869Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση