Εργαστηριακή άσκηση κλιματισμού 2

Εργαστηριακή άσκηση 2

 1. Αντικείμενο Θέματος

Υπολογισμός και σχεδίαση δικτύου αεραγωγών κλιματισμού. Επάρκεια νωπού αέρα.

 1. Στόχοι του Θέματος

Οι σπουδαστές να μάθουν :

 • Να υπολογίζουν τις διατομές σ’ ένα συγκεκριμένο δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού, χρησιμοποιώντας ορισμένα τεχνικά ή κατασκευαστικά δεδομένα.
 • Να υπολογίζουν τις πτώσεις πίεσης λόγω τριβών σ’ ένα τέτοιο δίκτυο και την απαιτούμενη (εξωτερική) στατική πίεση του ανεμιστήρα του δικτύου.
 • Να σχεδιάζουν ένα δίκτυο αεραγωγών κλιματισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεκριμένα τεχνικά και κατασκευαστικά στοιχεία και περιορισμούς.
 • Να βρίσκουν και να ελέγχουν την απαιτούμενη παροχή νωπού αέρα για τις ανάγκες κλιματισμού χώρων.
 1. Διατύπωση Θέματος

Στην  εγκατάσταση κλιματισμού  ενός  καταστήματος, χωρητικότητας 50 ατόμων χρησιμοποιείται μια κεντρική κλιματιστική συσκευή (Κ.Κ.Σ.) που  περιλαμβάνει κιβώτιο ανάμειξης με φίλτρα αέρα, ψυκτικό στοιχείο νερού (Ψ.Σ.) και ανεμιστήρα (Α).

Ο ανεμιστήρας  αναρροφά  νωπό αέρα, μέσω  του στομίου Ν, μαζί με      ποσότητα αέρα ανακυκλοφορίας.

Μετά την ανάμειξη των δυο ρευμάτων αέρα στο κιβώτιο ανάμειξης, o   ανεμιστήρας παρέχει τη συνολική ποσότητα του κλιματισμένου αέρα στο χώρο, μέσω του δικτύου αεραγωγών προσαγωγής και των στομίων Π16.

Η συγκρότηση του συστήματος φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα.

Η  Κ.Κ.Σ.  έχει διαστάσεις (συνολικές) 2400 x 1100 x 1000mm. To κιβώτιο ανάμειξης αυτής έχει μήκος 900mm και διαθέτει πολύφυλλα ρυθμιστικά  διαφράγματα, διαστάσεων 350x800mm το καθένα.

Όλα τα στόμια προσαγωγής είναι επίτοιχα, διαστάσεων 400×200 mm, εκτός του Π4 που έχει διαστάσεις 600x200mm.

Το στόμιο Ν έχει διαστάσεις 300x600mm.

Η Κ.Κ.Σ. είναι εγκατεστημένη σε βάση από σκυρόδεμα, ύψους 100mm.

Δίδονται:

 • Παροχές αέρα στα στόμια προσαγωγής: Βλέπε Πίνακα Δεδομένων
 • Ταχύτητα αέρα (υπρ) στον κεντρικό αεραγωγό προσαγωγής: Βλέπε Πίνακα Δεδομένων
 • Ταχύτητα αέρα στην είσοδο του ανεμιστήρα : 9m/s.
 • Παροχή ανακυκλοφορίας : 1.800m3/h.
 • Πτώση πίεσης σε κάθε στόμιο προσαγωγής  : 30Pa.
 • Πτώση πίεσης στο δίκτυο ανακυκλοφορίας (συνολική): 90Pa.
 • Πτώση πίεσης στο στόμιο Ν    : 40Pa.

Ζητούνται:

 1. Να υπολογισθούν οι ορθογωνικές διατομές του δικτύου αεραγωγών  προσαγωγής, με τη μέθοδο της ενιαίας πτώσης πίεσης, και με  περιορισμό ως προς το μέγιστο ύψος (κρέμαση) των αεραγωγών μέσα στο χώρο “h” (Βλέπε Πίνακα Δεδομένων). Επίσης, για το μήκος “α” του διαγράμματος Βλέπε Πίνακα Δεδομένων.
 2. Η απαιτούμενη διατομή του αεραγωγού  νωπού  αέρα και η διατομή του κεντρικού αεραγωγού ανακυκλοφορίας.
 3. H απαιτούμενη (εξωτερική) στατική πίεση του ανεμιστήρα (Α) της Κ.Κ.Σ.
 4. Να εξετασθεί αν ο νωπός αέρας είναι επαρκής για να ικανοποιούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις αερισμού του χώρου.
 5. Nα σχεδιασθεί η εγκατάσταση, σε κάτοψη. Κλίμακα 1:50 ή 1:75 (ώστε να χωρά σε χαρτί Α3).
 1. Πίνακας Δεδομένων (1 – 32)
Α/Α Π13 (m3/h) Π4

(m3/h)

Π56

(m3/h)

υπρ

(m/s)

h

(mm)

α

(m)

1 400 800 400 6 250 5
2 400 900 450 6 250 6
3 400 1000 500 6 250 4
4 400 1100 550 6 300 5
5 400 1200 600 6 300 6
6 400 1300 650 7 300 4
7 500 800 400 6 250 5
8 500 900 450 6 250 6
9 500 1000 500 6 300 4
10 500 1100 550 6 300 5
11 500 1200 600 7 300 6
12 500 1300 650 7 300 4
13 600 800 400 6 250 5
14 600 900 450 6 300 6
15 600 1000 500 7 300 4
16 600 1100 550 7 350 5
17 600 1200 600 7 350 6
18 600 1300 650 7 350 4
19 700 800 400 6 300 5
20 700 900 450 7 300 6
21 700 1000 500 7 350 4
22 700 1100 550 7 350 5
23 700 1200 600 7 350 6
24 700 1300 650 7 350 4
25 450 850 400 6,5 250 5
26 450 950 400 6,5 250 6
27 450 950 500 6,5 250 4
28 450 1050 500 6,5 300 5
29 550 850 400 7 300 6
30 550 950 400 7 300 4
31 550 1150 500 7 350 5
32 550 1250 650 7 350 6
 1. Πίνακας Δεδομένων (33-64)
Α/Α Π13 (m3/h) Π4

(m3/h)

Π56

(m3/h)

υπρ

(m/s)

h

(mm)

α

(m)

33 650 800 400 6,5 250 5
34 650 900 450 6,5 250 6
35 650 1000 500 6,5 250 4
36 650 1100 550 6,5 300 5
37 650 1200 600 7 350 6
38 650 1300 650 7,5 350 4
39 750 800 400 7 250 5
40 750 900 450 7 250 6
41 750 1000 500 7 300 4
42 750 1100 550 7 300 5
43 750 1200 600 8 300 6
44 750 1300 650 8 350 4
45 600 850 400 6 250 5
46 600 950 450 6 300 6
47 600 950 500 7 300 4
48 600 1050 550 7 350 5
49 600 1150 600 7,5 350 6
50 600 1250 650 7,5 350 4
51 700 850 400 6 300 5
52 700 950 450 7 300 6
53 700 950 500 7 300 4
54 700 1050 550 7 350 5
55 700 1150 600 8 350 6
56 700 1250 650 8 350 4
57 550 850 400 6,5 250 5
58 550 950 400 6,5 250 6
59 550 950 500 6,5 250 4
60 550 1050 500 6,5 300 5
61 650 850 400 7 300 6
62 650 950 400 7 300 4
63 650 1150 500 7,5 300 5
64 650 1250 650 7,5 350 6
 1. Ερωτήσεις Αξιολόγησης
 2. Σε δίκτυο αεραγωγών οι διατομές 200 x 300mm και 150 x 400mm είναι ισοδύναμες; Γιατί;
 3. Σε δίκτυο αεραγωγών υπολογισμένο με τη μέθοδο της σταθερής πτώσης πίεσης, όσο απομακρυνόμαστε από τον ανεμιστήρα, οι ταχύτητες του αέρα:

α) αυξάνονται

β) μειώνονται                                

γ) παραμένουν σταθερές                

 1. Οι πτώσεις πίεσης στο δίκτυο προσαγωγής και στο δίκτυο ανακυκλοφορίας προστίθενται πάντα κατά τον υπολογισμό της απαιτούμενης στατικής πίεσης του ανεμιστήρα μιας Κ.Κ.Μ. ή όχι; Επεξηγήσετε την απάντησή σας.
 2. Κατά τη λειτουργία ενός δικτύου αεραγωγών προσαγωγής αέρα, όλες οι δυνατές διαδρομές του αέρα εμφανίζουν διαφορετική ή ίδια πτώση πίεσης; Δικαιολογήσετε σύντομα την απάντησή σας.
 3. Σ’ ένα αεραγωγό, διατομής 400 x 500mm, μετρείται ταχύτητα αέρα 7m/s.

α) Βρείτε την παροχή του αέρα.

β) Αν το μήκος του αεραγωγού είναι 25m και περιλαμβάνει 4 καμπύλες με   εσωτερικά πτερύγια (ύψους 400mm), υπολογίστε την πτώση πίεσης σ’ αυτόν.

 1. Σκαρίφημα δικτύου αεραγωγών

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστηριακές ασκήσεις κλιματισμού και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση