Εργαστηριακή άσκησή ψύξης 2

Εργαστηριακή άσκησή 2

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Διαδικασία καθαρισμού υδρόψυκτου συμπυκνωτή με χημικά σκευάσματα (Χημικός Καθαρισμός).

 1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ (ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ Ή ΕΡΓΟΥ)
 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Οι μαθητές:

 • Να μάθουν την διαδικασία χημικού καθαρισμού.
 • Να εξοικειωθούν στην χρήση χημικών σκευασμάτων και στις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται.
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ή ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

Υδρόψυκτοι συμπυκνωτές – Πύργος Ψύξης

Οι υδρόψυκτοι συμπυκνωτές, κλειστού συστήματος, ψύχονται με κυκλοφορία νερού. Δηλαδή το νερό απάγει τη θερμότητα και προκαλεί τη συμπύκνωση του ψυκτικού μέσου.

 

Το νερό ψύξης ανακυκλώνεται, ξαναψύχεται (γιατί έχει θερμανθεί από το συμπυκνωτή) και ξαναχρησιμοποιείται.

Κατά τη λειτουργία ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή, νερό και μάλιστα θερμό, κυκλοφορεί μέσα σε σωλήνωση. Αυτό προκαλεί την επικάθιση αλάτων στα εσωτερικά τοιχώματα του σωλήνα. Το φαινόμενο αυτό είναι πολύ σημαντικό για τη λειτουργία των υδρόψυκτων συμπυκνωτών, γιατί τα άλατα δυσκολεύουν την κυκλοφορία του νερού μέσα από τον σωλήνα και ελαττώνουν την ικανότητα συναλλαγής θερμότητας. Είναι μάλιστα τόσο μεγαλύτερη η επικάθιση αλάτων, όσο πιο σκληρό είναι το νερό.

Για να αντιμετωπιστεί η μείωση της απόδοσης ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή από την επικάθιση αλάτων, γίνονται τα παρακάτω :

 • Τακτική συντήρηση και καθαρισμός των σωληνώσεων νερού του συμπυκνωτή.
 • Σε περιπτώσεις ψυκτικών εγκαταστάσεων που το νερό είναι πολύ σκληρό (περιέχει δηλαδή πολλά άλατα ασβεστίου) προβλέπεται εγκατάσταση συσκευής αποσκλήρυνσης.

Για να διατηρηθεί ο υδρόψυκτος συμπυκνωτής σε καλή κατάσταση, χωρίς μείωση της απόδοσής του, πρέπει να συντηρείται τακτικά. Η συντήρηση ενός υδρόψυκτου συμπυκνωτή περιλαμβάνει

 1. Μηχανικό καθαρισμό των αλάτων.

Ο καθαρισμός γίνεται με ειδικό εργαλείο που αποτελείται από ένα εύκαμπτο μεταλλικό στέλεχος στο άκρο του οποίου έχει προσαρμοστεί μια κυλινδρική συρματόβουρτσα. Με τη βοήθεια του μεταλλικού στελέχους η συρματόβουρτσα μπαίνει στο σωλήνα και καθαρίζει τα άλατα με απόξεση. Μετά από τη μηχανική επεξεργασία του σωλήνα (ξύσιμο των αλάτων με τη συρματόβουρτσα) ο σωλήνας πλένεται με νερό.

 1. Χημικός καθαρισμό των αλάτων.

Ο χημικός καθαρισμός γίνεται με ειδικά υγρά που υπάρχουν στο εμπόριο. Τα υγρά χημικού καθαρισμού διαλύουν τα άλατα και καθαρίζουν το εσωτερικό των σωλήνων του συμπυκνωτή.

Για το χημικό καθαρισμό ενός συμπυκνωτή χρησιμοποιείται ένα δοχείο στο οποίο διαλύουμε το υγρό καθαρισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή. Στο δοχείο τοποθετείται μια μικρή κατάλληλη αντλία η οποία συνδέεται με πλαστικούς εύκαμπτους σωλήνες με το συμπυκνωτή. Η αντλία κυκλοφορεί το υγρό καθαρισμού μέσα στους σωλήνες του συμπυκνωτή. Το υγρό διαλύει και απομακρύνει τα άλατα. Μετά τη χημική επεξεργασία, ο συμπυκνωτής πλένεται καλά, με κυκλοφορία καθαρού νερού.

Σημείωση: Οι υδρόψυκτοι συμπυκνωτές έχουν, συνήθως, κατάλληλες βάνες για τη σύνδεση των σωλήνων του χημικού καθαρισμού.

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ
 • Υγρό χημικού καθαρισμού
 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΣΥΣΚΕΥΕΣ
 • Ψυκτική εγκατάσταση με υδρόψυκτο συμπυκνωτή

Παρατήρηση

Ο συμπυκνωτής πρέπει να έχει τις κατάλληλες βαλβίδες για το χημικό καθαρισμό.

 • Μικρή εμβαπτιζόμενη αντλία, κατάλληλη για χημικό καθαρισμό. (πχ πλαστική)
 • Πλαστικό δοχείο (κουβάς)
 • Πλαστικά γάντια, προστατευτικά γυαλιά
 • Λάστιχο ποτίσματος Φ1/2″ με κατάλληλα ακροσωλήνια (ρακόρ)
 • Ταμπελάκι για την αναγραφή της ημερομηνίας που έγινε ο χημικός καθαρισμό
 1. ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • Πλαστικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά.
 • Πιστή εφαρμογή των οδηγιών χρήσης του χημικού σκευάσματος και των μέτρων ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

 • Ο χημικός καθαρισμός πρέπει να γίνεται με πολύ μεγάλη προσοχή και να λαμβάνονται όλα τα μέτρα προφύλαξης που αναγράφονται στη συσκευασία του υγρού.
 • Ο συμπυκνωτής πρέπει να απομονώνεται από το εξωτερικό δίκτυο νερού με κλείσιμο των βανών του δικτύου, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1.3-1, γιατί το υγρό καθαρισμού μπορεί να προκαλέσει διαβρώσεις στους σωλήνες.
 • Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατάλληλες αντλίες (π.χ. πλαστικές) και σωλήνες σύνδεσης που να αντέχουν στο υγρό καθαρισμού.
 • Τα υγρά καθαρισμού δεν πρέπει να παραμένουν μέσα στο συμπυκνωτή περισσότερο από 10 ώρες.
 • Πρέπει να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης και εφαρμογής του υγρού καθαρισμού.
 • Μετά την ολοκλήρωση του καθαρισμού ο συμπυκνωτής πρέπει να πλένεται πολύ καλά, με κυκλοφορία καθαρού νερού, για να φύγει όλο το υγρό καθαρισμού.

 

 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

 

 1. ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο χώρο που θα γίνει η εργασία πρέπει να υπάρχει παροχή ρεύματος (πρίζα) και νερό (πχ βρύση). Καλό είναι να υπάρχει και αποχέτευση. Αν δεν υπάρχει βρύση, πρέπει να έχουμε ένα επιπλέον πλαστικό δοχείο (κουβά) με καθαρό νερό.

 1. Αναγνωρίστε το συμπυκνωτή της εγκατάστασης και τις βαλβίδες σύνδεσης χημικού καθαρισμού.
 2. Αναγνωρίστε τις βάνες απομόνωσης του υδρόψυκτου συμπυκνωτή από το κύκλωμα ψύξης (πχ σύνδεσης με Πύργο Ψύξης).
 3. Αναγνωρίστε την βαλβίδα εκκένωσης (άδειασμα) του συμπυκνωτή. Αν δεν υπάρχει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κάτω βαλβίδα χημικού καθαρισμού.
 4. Βεβαιωθείτε από τον καθηγητή σας για την σωστή αναγνώριση των παραπάνω βαλβίδων.
 5. Απομονώστε το συμπυκνωτή από το κύκλωμα ψύξης, κλείνοντας τις αντίστοιχες βάνες.
 6. Συνδέστε το λάστιχο ποτίσματος στην βαλβίδα εκκένωσης και τοποθετήστε το άλλο άκρο του στην αποχέτευση. Αδειάστε τον συμπυκνωτή ανοίγοντας με προσοχή την βαλβίδα εκκένωσης. Αν δεν υπάρχει αποχέτευση κοντά στη θέση εργασίας, χρησιμοποιήστε τον κουβά για να αδειάσετε τον συμπυκνωτή.

Σημείωση:Αν υπάρχει σοβαρή δυσκολία, μπορούμε να παραλείψουμε το άδειασμα του συμπυκνωτή.

 1. Γεμίστε τον συμπυκνωτή με καθαρό νερό συνδέοντας το λάστιχο στην επάνω βαλβίδα χημικού καθαρισμού, έχοντας ανοιχτή την κάτω, για να φεύγει ο αέρας. Τοποθετήστε κάτω από την ανοιχτή βαλβίδα τον άδειο κουβά για να μαζέψετε ότι νερό χυθεί. Αν δεν υπάρχει βρύση κοντά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εμβαπτιζόμενη αντλία και τον κουβά με το καθαρό νερό. Συμβουλευτείτε τον καθηγητή σας.
 2. Κλείστε τις βαλβίδες και αποσυνδέστε το λάστιχο.
 3. Φτιάξτε το διάλυμα χημικού καθαρισμού, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες στην συσκευασία.
 4. Τοποθετήστε την αντλία στο δοχείο και συνδέστε την, όπως φαίνεται στο σχέδιο της άσκησης.
 5. Ανοίξτε τις βάνες σύνδεσης (βαλβίδες χημικού καθαρισμού).
 6. Συνδέστε την αντλία στην παροχή ρεύματος και σημειώστε την ώρα έναρξης του χημικού καθαρισμού. Προσέξτε μήπως υπάρχουν διαρροές στα σημεία σύνδεσης. Αν υπάρχουν διαρροές διακόψτε την λειτουργία της αντλίας, σφίξτε καλύτερα τις συνδέσεις και ξεκινήστε ξανά την αντλία.
 7. Παρακολουθήστε την ομαλή λειτουργία. (Ο χρόνος που πρέπει να κυκλοφορήσει το υγρό χημικού καθαρισμού αναγράφεται στην συσκευασία). Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει για όσο χρόνο απαιτείται.
 8. Μετά τη λήξη του χρόνου, διακόψτε την λειτουργία της αντλίας. Αποσυνδέστε την αντλία από τον συμπυκνωτή αφού κλείσετε τις βαλβίδες χημικού καθαρισμού.
 9. Βγάλτε την αντλία από τον κουβά και αδειάστε το περιεχόμενο του στην αποχέτευση. Ξεπλύνετε την αντλία με καθαρό νερό.
 10. Γεμίστε τον κουβά με καθαρό νερό και ξανασυνδέστε την αντλία στον συμπυκνωτή. Επαναλάβατε βήματα 10, 11 και 12 με καθαρό νερό και όχι χημικό.
 11. Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει για 5 min.
 12. Επαναλάβετε τα βήματα 14, 15 και 16. Αφήστε την αντλία να λειτουργήσει για τουλάχιστον 15 min.
 13. Διακόψτε την λειτουργία της αντλίας, κλείστε τις βαλβίδες χημικού καθαρισμού. Αποσυνδέστε την αντλία από τον συμπυκνωτή.
 14. Ανοίξτε τις βάνες του κυκλώματος ψύξης. Ελέγξτε αν υπάρχει διαρροή στις βαλβίδες χημικού καθαρισμού.
 15. Τοποθετήστε το ταμπελάκι στον συμπυκνωτή αναγράφοντας την ημερομηνία που έγινε ο χημικός καθαρισμός.

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
 • Το διάλυμα του υγρού χημικού καθαρισμού δεν πρέπει να αποχετεύεται σε δίκτυο νερών βροχής αλλά σε αποχέτευση λυμάτων (πχ λεκάνη WC).
 • Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας πλύνετε καλά τα χέρια και το πρόσωπό σας.
 1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ)
 2. Ποιος ο σκοπός του χημικού καθαρισμού ;
 3. Πόσο συχνά πρέπει να γίνεται ο χημικός καθαρισμός ενός συμπυκνωτή ; Από τι εξαρτάται ;
 4. Γίνεται χημικός καθαρισμός αερόψυκτου συμπυκνωτή και γιατί ;

 

Δημοσιεύθηκε στην Εργαστηριακές ασκήσεις ψύξης και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση