ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

art gfd05dcde3 640

Για το σχολικό έτος 2022-2023 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από 01 έως 20 Μαρτίου 2022.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.

 • Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2017 και το 2018.

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
   Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
   Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
   Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
   Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
   α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
   β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
   γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
   δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
   ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
   στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ

  • Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου,  από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α ́ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α ́ 25).
  • Υπευθυνη δήλωση συναίνεσης του ετέρου γονέα
  • Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας εάν φοιτά σε αυτή άλλο τέκνο
  • Πιστοποιητικό γέννησης του/της μαθητή/τριας, επίσημα μεταφρασμένο (μόνο για τους αλλοδαπούς μαθητές).
  • Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

  Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

  Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού:

  1 – 20 Μαρτίου 12:00 μ.μ. –13:00 μ.μ.

  ΤΗΛ: 2510391380

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

7πν

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε και μέλη του ΔΣ του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού – Τ. Τ. Καβάλας,

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου, οι μαθητές/τριες και οι γονείς των μαθητών μας, θέλουμε να σας εκφράσουμε τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες για τη δωρεά που πραγματοποιήσατε προς το σχολείο μας.

Σας ευχόμαστε να συνεχίσετε απρόσκοπτα το πολυσήμαντο έργο σας.

Με εκτίμηση,
Η προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

1 42πν5

3

Το καραβάκι των Χριστουγέννων ταξιδεύει, νέους φίλους γυρεύει!

Πρόγραμμα etwinning

Ένα πρόγραμμα γνωριμίας των παιδιών με τα έθιμα και τις παραδόσεις των Χριστουγέννων, αλλά και με την μικρογεωγραφία της περιοχής και τα κοντινά νηπιαγωγεία.

Το καραβάκι ταξιδεύει σε όλα τα σχολεία, κουβαλάει αλλά και παίρνει μαζί του:

 1. Ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, για να φτιάξουμε μια μουσική χριστουγεννιάτικη συλλογή!
 2. ένα χριστουγεννιάτικο στολίδι, για να στολίσουμε το καραβάκι μας!
 3. ένα έθιμο της περιόδου των Χριστουγέννων, για να φτιάξουμε ένα ηλεκτρονικό βιβλίο-παρουσίαση για όλα τα σχολεία!

Το καραβάκι θα ταξιδέψει στο Νηπιαγωγείο μας, αλλά και στο 17ο νηπιαγωγείο Καβάλας, στο νηπιαγωγείο Λυδίας, Αμισιανών, στο 1ο και 2ο Νηπιαγωγείο Αμυγδαλεώνα, 1ο Νηπιαγωγείο Κρηνίδων.

Το καραβάκι θα γεμίσει τραγούδια, στολίδια, έθιμα!!!

Καλό ταξίδι καραβάκι!

Δείτε παρακάτω κάποιες από τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε.Λήψη αρχείου

 

Απολαύστε εδώ όλο το ταξίδι!

Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων».
Πρόκειται για εκπαιδευτικά προγράμματα που διαχωρίζονται σε τέσσερις Θεματικές Ενότητες, οι οποίες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα). Ξεκινούν από το νηπιαγωγείο και επεκτείνονται στο δημοτικό και το γυμνάσιο με ανάλογες προσαρμογές ανά ηλικία. Συγκεκριμένα, οι θεματικές είναι οι εξής:

Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται ομαδοποιούνται σε τέσσερις κύκλους:
Α) Δεξιότητες 21 ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
Β) Δεξιότητες ζωής
Γ) Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης
Δ) Δεξιότητες του νου

Με την κατανομή των προγραμμάτων ανά τάξη, η κάθε μαθήτρια και ο κάθε μαθητής, με το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσης θα έχει διδαχθεί έννοιες από όλες τις θεματικές ενότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Νηπιαγωγείο μας έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρχές Οκτωβρίου  την υλοποίηση του πρώτου Εργαστηρίου Δεξιοτήτων με τίτλο: «Η οικογένεια δεν έχει αριθμητική, είναι απλώς μοναδική!» από τη Θεματική Ενότητα «Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ-Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη».

COVID-19: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

 Λήψη αρχείου

Παιχνίδια μαθηματικών με μέλισσες

Μέτρησε πόσες μέλισσες έχει κάθε εικόνα και σύρε την με το ποντίκι πάνω στο σωστό αριθμό.

 

Τοποθέτησε στο κουτάκι τον αριθμό που δείχνει πόσες είναι οι μέλισσες στην εικόνα.

 

Σύρε τις εικόνες για να τις βάλεις στη σωστή σειρά, ξεκινώντας από την εικόνα με τις λιγότερες μέλισσες.

 

Βοήθησε τις μέλισσες να βρουν την κυψέλη τους. Κάθε κυψέλη γράφει πόσες μέλισσες χωράει.

 

Φτιάξε μία μέλισσα

Χρωμάτισε με τα κατάλληλα χρώματα τα φτερά, το σώμα, τις κεραίες, το κεντρί και το κεφάλι της μέλισσας. Στη συνέχεια κόψε τα  και κόλλησέ τα, έτσι ώστε να σχηματιστεί η μελισσούλα σου.

Σχεδιάζω μέλισσα

Μαθαίνω να σχεδιάζω μέλισσα, ακολουθώντας τα βήματα που μου δείχνουν οι εικόνες. Προσπάθησε κι εσύ να σχεδιάσεις μία μέλισσα.

Παιχνίδι μαθηματικών στον υπολογιστή

Βοήθησε τις πασχαλίτσες να βρουν τις βούλες τους. Στο κεφάλι τους γράφουν πόσες βούλες έχει το σώμα τους.