Εγγραφές μαθητών

happy kid studying learning 29937 7063

Εγγραφές μαθητών στο Νηπιαγωγείο Αγίου Γερασίμου για το σχολικό έτος 2024 – 2025

Στο νηπιαγωγείο εγγράφονται, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί:

α) το 2019 (νήπια) και

β) το 2020 (προνήπια)

Σύμφωνα με την ΑΔΑ:ΩΞΩΕ46ΜΤΛΗ-ΛΗΕ, στο Νηπιαγωγείο Αγίου Γερασίμου εγγράφονται τα παιδιά που διαμένουν στην Δημοτική Κοινότητα Ομαλών (Φραγκάτα, Βαλσαμάτα, Μιχάτα, Επανοχώρι).

 

Ωράριο Λειτουργίας Νηπιαγωγείου:

 • Το Υποχρεωτικό Τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 13:00.
 • Το Προαιρετικό Ολοήμερο τμήμα που διαρκεί από 8:15 έως 16:00 και υπάρχει δυνατότητα (αν συμπληρωθεί ο κατάλληλος αριθμός μαθητών), για τμήμα πρόωρης υποδοχής (7:45-8:00).

Η διαδικασία της εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά (την περίοδο 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2024) από τους γονείς/ κηδεμόνες σύμφωνα με τα εξής βήματα:

 1. Είσοδος του γονέα/ κηδεμόνα στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) με τη χρήση των κωδικών taxisnet.
 2. Επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 3.  Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.
 • τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (8:15 έως 16:00)  ή/και στο τμήμα πρόωρης υποδοχής (ώρα προσέλευσης 7:45-8:00) 

            Σημαντικό: Για τη λειτουργία του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος απαιτείται η συμπλήρωση κατ’ ελάχιστον πέντε (5) αιτήσεων εγγραφής στο Ολοήμερο.  Δικαίωμα εγγραφής στο τμήμα πρόωρης υποδοχής έχουν μόνο τα παιδιά που φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα.

 • τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα.
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

 • Μετά την υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει για την πορεία της αίτησης και τυχόν διορθώσεις. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο νηπιαγωγείο κατόπιν ραντεβού στο 2671086042

 

Έγγραφα που πρέπει φέρετε στο νηπιαγωγείο, μετά την ηλεκτρονική εγγραφή και εντός της προθεσμίας (από 1 έως 20 Μαρτίου 2024)

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας συμπληρωμένο και σφραγισμένο από παιδίατρο (μπορείτε να το βρείτε παρακάτω ή στο νηπιαγωγείο)
 2. Βιβλιάριο υγείας του μαθητή/τριας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 3. Γνωμάτευση από ΚΕΔΑΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (Λογαριασμό ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ή μισθωτήριο συμβόλαιο που να φαίνεται η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας) (για όσους δεν κάνουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά).
 5. Πιστοποιητικό ή Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (για όσους δεν κάνουν μόνοι τους την αίτηση ηλεκτρονικά).
 6. Υπεύθυνη Δήλωση συναίνεσης εγγραφής στο νηπιαγωγείο με υπογραφή και των δυο γονέων (μπορείτε να τη βρείτε παρακάτω ή στο νηπιαγωγείο).

Για τα παιδιά που φοιτούν ήδη στο νηπιαγωγείο:

 • Οι γονείς των προνηπίων (2019), θα πρέπει να υποβάλλουν μια αίτηση επαναφοίτησης στο νηπιαγωγείο, την οποία θα σας δώσουμε για να υπογράψετε. Δεν χρειάζεται κάποιο άλλο δικαιολογητικό.

Οδηγίες χρήσης εφαρμογής “Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο”

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριαςΛήψη αρχείου

Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεση φοίτησης Λήψη αρχείου

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων