ιδιωτικη

Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 3391_2005  { β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί,που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονταιστους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`), εφόσον συμπληρώνουνστην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσίατουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με …

Συνέχεια του άρθρου ‘ιδιωτικη’ »