ιδιωτικη

Άρθρο 9 ΝΟΜΟΣ 3391_2005  {

β) Ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί,
που απολύονται για τους λόγους της προηγούμενης περίπτωσης εγγράφονται
στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών των παραγράφων
2 και 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`), εφόσον συμπληρώνουν
στην ίδια σχολική μονάδα κατά την ημέρα της απόλυσης συνεχή υπηρεσία
τουλάχιστον δύο σχολικών ετών με πλήρες εβδομαδιαίο ωράριο ή με αναγωγή
αυτού στο υποχρεωτικό και με σειρά που εξαρτάται από το χρόνο αυτής της
υπηρεσίας, χωρίς να προσμετράται για την εγγραφή τους στους πίνακες αυτούς
τυχόν προηγούμενη της ιδιωτικής προϋπηρεσία τους στη δημόσια εκπαίδευση
με οποιαδήποτε σχέση κι αν παρασχέθηκε. Για κάθε σχολικό έτος υπολογίζεται
υπηρεσία δέκα (10) μηνών. ∆υνατότητα εγγραφής στους πίνακες αυτούς δεν
έχουν οι εκπαιδευτικοί των οποίων η σχέση εργασίας λύεται λόγω παραίτησης.
Οσοι εγγράφονται στον πίνακα αναπληρωτών δεν μπορούν να διορισθούν σε
θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 του ν.
3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α`) πριν συμπληρώσουν υπηρεσία αναπληρωτή ή
ωρομίσθιου σε δημόσια σχολεία επί δύο τουλάχιστον πλήρη διδακτικά

Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 3577_2007

Άρθρο 22 ΝΟΜΟΣ 3577/2007
Προϋπηρεσία ιδιωτικών εκπαιδευτικών
Στο άρθρο 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α`) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3
ως εξής:
«2. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης
παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που
εκλήθησαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη
δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να
υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτή προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο,
εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη ∆ιεύθυνση ή
το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό
σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω
προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της
προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, ως προϋπηρεσίας που
προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και
για μία μόνο φορά.»

Αφήστε μια απάντηση