ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • ΠΕ -21 , ΤΕ -22 , ΔΕ 28, ΜΕ 26
  ΑΠΟ ΤΟ 2013  ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ   ΠΕ  ώρες 23
   ΤΕ01 ώρες 24
   Αρχιτεχνίτες  ∆Ε01 ώρες 28.
   Τεχνίτες τ ∆Ε01 ώρες 30
  a) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ποιες προυπηρεσιες υπολογιζονται για μειωση (Παρ.34 Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 3027_2002
  β) στα Μουσικά Σχολεία,
  γ) στα Τμήματα Αθλητικών ∆ιευκολύνσεων,
  δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής,
  ε) στα Ναυτικά Λύκεια,
  στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα,
  ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης,
   η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία,
   θ) στη Σιβιτανίδειο ∆ημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων,
   ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρηση τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005,
  ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης,
   ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας καιπρόσθετης διδακτικής στήριξης,
   ιγ) στα Σχολεία ∆εύτερης Ευκαιρίας (Σ.∆.Ε.) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997(ΦΕΚ 188/Α`) 
   ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφυλασσόμενης της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/ 2000
   «ιε) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.)  Άρθρο 6 ΝΟΜΟΣ 3848_2010
    ιστ) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο
  Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).»
  Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών και μελών του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού
  χαρακτήρα, ή στο Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος και στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμ τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοιας.
  Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας. Η παρούσα ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 59 και 61 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α`).
  Παρ.8 Άρθρο 8 ΝΟΜΟΣ 2817/2000 
  Η προϋπηρεσία σε ΣΜΕΑΕ όλων των βαθμίδων, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή επαγγελματικά εργαστήρια ή εργαστήρια αυτόνομης διαβίωσης στο Ινστιτούτο
  Αναπτυξιακής Αποκατάστασης (πρώην Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδος) και στο κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ή στον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας των
  αναγνωρίζεται ως δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία, μετά το διορισμό τους σε θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού ή ΕΕΠ των Υπουργείων Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας.
  Προϋπηρεσία με μειωμένο ωράριο αναγνωρίζεται με αναγωγή στο υποχρεωτικ
  ωράριο διδασκαλίας ή απασχόλησης κατά περίπτωση.
  Παρ.5 Άθρο 23 ΝΟΜΟΣ 3699/2008 εκπαιδευτικών ΕΑΕ και του ΕΕΠ, καθώς και των μόνιμων εκπαιδευτικών
  πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε ΣΜΕΑΕ,

   

  . Αρμόδια υπηρεσιακά
  συμβούλια για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών του ΕΕΠ και ΕΒΠ, οι οποίες
  δεν εμπίπτουν στην περίπτωση α` της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3205
  /2003, είναι τα ΠΥΣΕΕΠ