Αρχική » Γενικά

Αρχείο κατηγορίας Γενικά

Β’ ΔΔΕ Αθήνας Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής

Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΤΠΕ

Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων ΤΠΕ

QR code | Mobile site

QR code | Mobile site

Helpdesk Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Helpdesk Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Αξιολόγηση μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της αυτο-ρύθμισης στη μάθηση, της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης.

Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, για την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών/μαθητριών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και στη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά τον σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της Σχολικής Μονάδας.

Οι αξιολογήσεις διεξάγονται ανά τρίμηνο/τετράμηνο και ανά Θεματική Ενότητα και έχουν διττό στόχο: την αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος Καλλιέργειας Δεξιοτήτων και την αξιολόγηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων των μαθητριών και των μαθητών

ΦΕΚ Β 4676_21_ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ_ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας 2021-22

Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές/τριες Π.Ε. και Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-22.

ΕΞΕ – 120197 – 2021 – Έγκριση διεξαγωγής του 11ου Μαθητικού Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίας για μαθητές τριες Π.Ε. και Δ.Ε.

Επιλογή και αρμοδιότητες Υπεύθυνου Σχολικού Εργαστηρίου Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Y.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) 2021-2022

Η επιλογή Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. γίνεται σε συνεδρίαση του συλλόγου των διδασκόντων/ουσών της σχολικής μονάδας.

Μετά την εκδήλωση σχετικού ενδιαφέροντος και σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2 που ακολουθεί, o σύλλογος προτείνει έναν/μία εκπαιδευτικό μεταξύ εκείνων που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής στη σχολική μονάδα, ως Υπεύθυνο/η για το Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) που χρησιμοποιεί η σχολική μονάδα.

Επισημαίνεται ότι η πρόταση του συλλόγου αφορά στους/στις εκπαιδευτικούς που πρόκειται να διδάξουν τα μαθήματα Πληροφορικής, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 85980/Δ2/03-07-2020 Υ.Α. (Β ́ 2737), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 97911/Δ2/23-07-2020 Υ.Α. (Β ́ 3215), συμπληρώθηκε με την με αρ. πρωτ. 94222/Δ2/29-07-2021 Υ.Α. (Β ́ 3782) και ισχύει.

Η πρόταση του συλλόγου για τον/την Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.) στην οποία υπάγεται η σχολική μονάδα. Ο/Η Προϊστάμενος/η της οικείας Δ.Δ.Ε. με απόφασή του/της ορίζει τον/την Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ., η θητεία του/της οποίου/ας διαρκεί ένα σχολικό έτος, εάν είναι μόνιμος/η εκπαιδευτικός. Εάν ο/η Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. είναι αναπληρωτής/τρια ή ωρομίσθιος/α εκπαιδευτικός, η θητεία του/της διαρκεί από τον ορισμό του/της ως Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.

ΕΞΕ – 113269 – 2021 – Επιλογή και αρμοδιότητες Υ.Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ 2021-2022

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022

Άρθρο 1
1. Όλως εξαιρετικά, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 και εφόσον παραμένει ο κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν με φυσική παρουσία την εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα με την από 44/02-09-2021 εισήγηση του ΙΕΠ, η διάρκεια του εξ αποστάσεως μαθήματος συνιστάται να είναι από 30 έως και 45 λεπτά, ενώ ο αριθμός μαθητών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό φυσικού τμήματος που προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2021-2022

Συλλογικός προγραμματισμός – εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Σκοπός της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου σε επίπεδο σχολικής μονάδας και κατ’ επέκταση στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. Η αξιολόγηση είναι μια διαρκής και δυναμική διαδικασία, στην οποία εμπλέκεται το σύνολο της σχολικής κοινότητας για τον εντοπισμό των θετικών σημείων, των αδυναμιών, των περιθωρίων βελτίωσης και των αναγκών που συνδέονται με το έργο που παρέχει η σχολική μονάδα.

H διαδικασία αυτή αποτελεί τη βάση για τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας των τριών βασικών λειτουργιών της σχολικής μονάδας:
α) Της παιδαγωγικής και μαθησιακής λειτουργίας,
β) της διοικητικής λειτουργίας, και
γ) της λειτουργίας της ως επαγγελματικής κοινότητας μάθησης, που προωθεί την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.

Βασικός φορέας της διαδικασίας του προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης είναι η ίδια η σχολική μονάδα.

Συλλογικός προγραμματισμός – εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση σχολικών μονάδων

Αξιολόγηση σχολικών μονάδων – Οδηγός ΙΕΠ

Ν. 4823/2021 – Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

Στο ΦΕΚ Α ́ 136/03-08-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4823/2021 με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις».

Νόμος 4823-2021-Αναβάθμιση του σχολείου ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις

 

Εργαστήρια Πληροφορικής – Μέτρα αποφυγής της λοίμωξης SARS–CoV-2 (COVID-19)

Τα μαθήματα Πληροφορικής διδάσκονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής με την παράλληλη αυστηρή εφαρμογή των μέτρων αποφυγής της λοίμωξης  SARS–CoV-2 (COVID-19). Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΥΠΑΙΘ – ΦΕΚ Β 3780, άρθρο 6, παράγραφοι 6 και 7 αναφέρουν ότι το μάθημα της Πληροφορικής πραγματοποιείται κανονικά, με καθαρισμό του πληκτρολογίου και του ποντικιού μετά από κάθε χρήση και συστήνεται η μεσολάβηση αερισμού για ένα τέταρτο (1/4) της ώρας και σχολαστικός καθαρισμός του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού/επιφανειών μετά από κάθε χρήση, πριν εισέλθουν οι μαθητές. (περισσότερα…)

Helpdesk εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Δημιουργία Δομών Help Desk στα ΠΕ.Κ.Ε.Σ για την τεχνική υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την ανάσχεση της διασποράς του νέου ιού SARS-CoV-2 που απειλεί τη χώρα μας, προχώρησε στην αναστολή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων και έθεσε σε σχεδόν καθολική εφαρμογή τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η εμπλοκή σε δραστηριότητες μαθησιακού χαρακτήρα με την ενεργοποίηση ψηφιακών εργαλείων θεωρείται ως ο πλέον πρόσφορος τρόπος, για να διατηρήσουν οι μαθητές, οι μαθήτριες και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες έκτακτες συνθήκες της πανδημίας που βιώνει η χώρα μας.

Σε αυτή τη δυσχερή συγκυρία καλούμαστε να υποστηρίξουμε ψυχολογικά και παιδαγωγικά τους μαθητές και τις μαθήτριές μας και να κρατήσουμε ζεστή την επιθυμία της μάθησης. Γνωρίζουμε καλά πως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δεν υποκαθιστά τη δια ζώσης διδασκαλία, καθώς η αξία της διαπροσωπικής επαφής στην κοινωνική ένταξη και την ανάπτυξη της προσωπικότητας είναι αδιαμφισβήτητη. Στις παρούσες συνθήκες, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιβάλλεται να χρησιμοποιηθεί, καθώς συνιστά έναν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στους δύο βασικούς συντελεστές της μάθησης, τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας  βασίζεται στην ουσιαστική συμβολή όλων μας και ιδιαίτερα εσάς των εκπαιδευτικών. Υπό αυτό το πρίσμα και με την εποπτεία της Π.Δ.Ε. Αττικής δημιουργήθηκαν ειδικές Δομές Απομακρυσμένης Βοήθειας (Helpdesk) με Ομάδες Τεχνικής Υποστήριξης στα 6 (έξι)  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Αττικής σε συνεργασία με τις Δ.Π.Ε. και Δ.Δ.Ε. Οι δομές αυτές αποτελούν ένα ενδιάμεσο επίπεδο υποστήριξης ανάμεσα στην ομάδα υποστήριξης της κάθε σχολικής μονάδας, όπως έχει οριστεί στο myschool και την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Ειδικότερα, αν η επίλυση των προβλημάτων δεν είναι δυνατή στο επίπεδο της Ομάδας Υποστήριξης της σχολικής μονάδας, τότε ο εκπρόσωπος της ομάδας απευθύνεται στην ειδική Δομή Απομακρυσμένης Βοήθειας (Helpdesk) του αρμόδιου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Η Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. αξιολογεί τα ερωτήματα και παρέχει ομαδοποιημένες ή εξατομικευμένες απαντήσεις σε συχνά προβλήματα. Σε περίπτωση αδυναμίας απάντησης, παραπέμπει τα θέματα ιεραρχικά προς την υπηρεσία υποστήριξης χρηστών (Helpdesk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Διαβάστε ολόκληρο το μήνυμα του Διευθυντή ΠΔΕ Αττικής κ. Γ. Κόσυβα

Δείτε την Απόφαση Συγκρότησης Helpdesk 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Προηγηθείτε στη Δομή Απομακρυσμένης Βοήθειας Εκπαιδευτικών και Σχολικών Μονάδων B’ Αθήνας για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

H5P: Δωρεάν εργαλείο για δημιουργία και διαμοιρασμό διαδραστικού περιεχομένου

Το H5P είναι μια εντελώς δωρεάν και ανοιχτή τεχνολογία, με άδεια χρήσης του MIT που διευκολύνει τη δημιουργία, κοινή χρήση και επαναχρησιμοποίηση περιεχομένου και εφαρμογών HTML5. Το H5P δίνει τη δυνατότητα σε όλους να δημιουργήσουν πιο πλούσιες και διαδραστικές εμπειρίες ιστού πιο αποτελεσματικά.

Το περιεχόμενο H5P είναι ευαίσθητο και φιλικό προς κινητά, πράγμα που σημαίνει ότι οι χρήστες θα έχουν το ίδιο πλούσιο, διαδραστικό περιεχόμενο σε υπολογιστές, smartphone και tablet.

Το H5P επιτρέπει στα υπάρχοντα CMS και LMS να δημιουργούν πλουσιότερο περιεχόμενο. Με το H5P, οι συγγραφείς μπορούν να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν διαδραστικά βίντεο, παρουσιάσεις, παιχνίδια, διαφημίσεις και άλλα. Το περιεχόμενο μπορεί να εισαχθεί και να εξαχθεί. Το μόνο που χρειάζεται για την προβολή ή την επεξεργασία περιεχομένου H5P είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο.

https://h5p.org/

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις (νόμος 4692/2020)

Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις.

ΝΟΜΟΣ 4692/2020 (ΦΕΚ 111/12-6-2020 τ. Α’).

fek111_a_12-06-2020_anavathmisi_tou_sxoleiou_&_alles_diataxeis

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση