Αρχεία για 21 Απριλίου 2008

The TheoriesACT* (J. Anderson) Adult Learning Theory (P. Cross) Algo-Heuristic Theory (L. Landa) Andragogy (M. Knowles) Anchored Instruction (J. Bransford & the CTGV) Aptitude-Treatment Interaction (L. Cronbach & R. Snow) Attribution Theory (B. Weiner) Cognitive Dissonance Theory (L. Festinger) Cognitive Flexibility Theory (R. Spiro) Cognitive Load Theory (J. Sweller)Component Display Theory (M.D. Merrill) Conditions of […]