Επανάληψη ενότητας

cooltext4140575615858461263522s9hlwacmv6 Αντιγραφή

 

111785870cfj3ghgc8s Αντιγραφή

 

2 Αντιγραφή1966109z0ol9v9fob Αντιγραφή

 

3720080k9effb19j6 Αντιγραφή1599833dhwqbuimdk Αντιγραφή 

 

 

 

1. Η διάθλαση του φωτός
2. Φως και χρώματα
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
4. Το μάτι μας
5. Πώς βλέπουμε

Επανάληψη ενότητας 

5. Πώς βλέπουμε

 

 

cooltext4151992028628721263522s9hlwacmv6 Αντιγραφή

 

 

112675211dpzh8s8srx

 

1. Η διάθλαση του φωτός
2. Φως και χρώματα
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
4. Το μάτι μας
5. Πώς βλέπουμε

Επανάληψη ενότητας 

4. Το μάτι μας

 

cooltext415199202862872277031mbmmfoabln Αντιγραφή

 

 

11

 

1. Η διάθλαση του φωτός
2. Φως και χρώματα
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
4. Το μάτι μας
5. Πώς βλέπουμε

Επανάληψη ενότητας 

3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή

1. Η διάθλαση του φωτός
2. Φως και χρώματα
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
4. Το μάτι μας
5. Πώς βλέπουμε

Επανάληψη ενότητας 

2. Φως και χρώματα

 

 

 Ανάλυση του φωτός με πρίσμα570137k914iq1fqi


 

 

cooltext414057561585846700480c7pwounood

 

 

112675211dpzh8s8srx

 

 

 

1. Η διάθλαση του φωτός
2. Φως και χρώματα
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
4. Το μάτι μας
5. Πώς βλέπουμε

Επανάληψη ενότητας 

1. Η διάθλαση του φωτός

 

cooltext4140575615858461263522s9hlwacmv6 Αντιγραφή

Είδη φακών

11

 

3567994zfwzq77lnx Αντιγραφή1785870cfj3ghgc8s Αντιγραφή 

 

 

Διάθλαση του φωτός

1306595s6ti0t2fhb 2256252lplkb9dkb7 Αντιγραφή

 

1306601h364mq3jir Αντιγραφή1135802fwobi5rx1g Αντιγραφή 


1. Η διάθλαση του φωτός
2. Φως και χρώματα
3. Μια απλή φωτογραφική μηχανή
4. Το μάτι μας
5. Πώς βλέπουμε

Επανάληψη ενότητας 

36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)


Αριθμοί και πράξεις

 

1. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ (Φυσικοί αριθμοί)
2. Αριθμοί με… συνοδεία (Δεκαδικοί αριθμοί)
3. Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση (Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα)
4. Οι αριθμοί αναμετριούνται (Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών)
5. Προσθέσεις και αφαιρέσεις (Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
6. Οι αριθμοί αναπαράγονται (Πολλαπλασιασμός φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
7. Δίκαιη μοιρασιά! (Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
8. Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών (Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις)
9. Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών (Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων)
10. Ενα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου (Η χρήση του υπολογιστή τσέπης)
11. Πρόχειροι λογαριασμοί (Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών)
12. Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς (Διαιρέτες ενός αριθμού – Μ.Κ.Δ. αριθμών)
13. Μάντεψε το μυστικό κανόνα μου (Κριτήρια διαιρετότητας)
14. Είμαστε και οι πρώτοι! (Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί)
15. Δέντρα με αριθμούς (Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών)
16. Εχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας (Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π.)
17. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί (Δυνάμεις)
17α. Αριθμητικές παραστάσεις με δυνάμεις
18. Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» (Δυνάμεις του 10)
19. Τι πλάσμα είναι αυτό το… κλάσμα; (Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα)
20. Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα; (Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης)
21. Μπορώ να λέω το ίδιο και με άλλα λόγια! (Ισοδύναμα κλάσματα)
22. Πώς θα μπούμε στη σειρά; (Σύγκριση-διάταξη κλασμάτων)
23. Η σωστή ενέργεια! (Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων)
24. Ό,τι κι αν κάνεις, εγώ θα πολλαπλασιάζομαι! (Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων)
  Όλα για τα κλάσματα 1785870cfj3ghgc8s Αντιγραφή
Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και Πράξεις
  Εξισώσεις
25. Η εξερεύνηση του άγνωστου! (Η έννοια της μεταβλητής)
26. Μαθαίνω να ισορροπώ! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος)
27. Μαθηματικά σε κίνηση! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος)
28. Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου)
29. Αντανακλάσεις… (Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης)
Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις
  Λόγοι – Αναλογίες
30. Σου δίνουμε το… λόγο μας (Λόγος δυο μεγεθών)
31. Από το λόγο στην αναλογία… τι γλυκό! (Από τους λόγους στις αναλογίες)
32. Αναλογία; Χιαστί θα βρω το χ! (Αναλογίες)
33. Εκφράζομαι…ακριβώς! (Σταθερά και μεταβλητά ποσά)
34. Όταν ανεβαίνω… ανεβαίνεις (Ανάλογα ποσά)
35. Η εύκολη λύση! (Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά)
36. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! (Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά)
37. Παίρνοντας αποφάσεις! (Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
38. Η απλή μέθοδος των τριών (Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά)
   Επανάληψη
39. Είναι απλό όταν ξέρω τις τρεις τιμές! (Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά)
40. Συγκρίνω (πο)σωστά % (Εκτιμώ το ποσοστό)
41. Παίζοντας με τα ποσοστά (Βρίσκω το ποσοστό)
42. Ποσοστά της αλλαγής (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή)
43. Από πού έρχομαι; (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή)
44. Για να μη λέμε πολλά… (Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό)
Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 3: Λόγοι – Αναλογίες
 
  Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
45. Αξίζει όσο χίλιες λέξεις… (Απεικονίζω δεδομένα με ραβδόγραμμα ή εικονόγραμμα)
46. Η ώρα των αποφάσεων (Ταξινομώ δεδομένα – εξάγω συμπεράσματα)
47. Το πήρες το μήνυμα; (Άλλοι τύποι γραφημάτων)
48. Ο Προκρούστης των αριθμών (Βρίσκω τον μέσο όρο)
  Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 4:Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων
  Μετρήσεις – Μοτίβα
49. Πόσο μακριά είπες; (Μετρώ το μήκος)
50. Μπορώ να τα σηκώσω; (Μετρώ και λογαριάζω βάρη)
51. Σταμάτα μια στιγμή! (Μετρώ το Χρόνο)
52. Όσο – όσο… (Μετρώ την αξία με χρήματα)
53. Ωραίο σχέδιο! (Γεωμετρικά μοτίβα)
54. Τι είναι αυτό που μας ενώνει; (Αριθμητικά μοτίβα)
55. Πόσο μεγάλωσες! (Σύνθετα μοτίβα)
 Ανακεφαλαίωση για τις θεματική ενότητα 5:  Μετρήσεις – Μοτίβα
  Γεωμετρία
56. Τα σχήματα του κόσμου! (Γεωμετρικά σχήματα – Πολύγωνα)
57. Μεγάλη α…γωνία στη γωνία! (Γωνίες)
58. Συνάντηση κορυφής! (Σχεδιάζω γωνίες)
59. Εχω μεγάλα σχέδια! (Μεγεθύνω – μικραίνω σχήματα)
60. Αντανακλάσεις (Αξονική συμμετρία)
61. Καλύπτω, βάφω, σκεπάζω (Μετρώ επιφάνειες)
62. Πλαγιάζω αλλά δεν αλλάζω! (Βρίσκω το εμβαδόν παραλληλογράμμου)
63. Αδυνάτισα! Μισός έμεινα! (Βρίσκω το εμβαδό τριγώνου)
64. Το εμβαδόν τραπεζίου;; (Βρίσκω το εμβαδόν τραπεζίου)
65. Κόβω κύκλους! (Βρίσκω το εμβαδό κυκλικού δίσκου)
66. Να το κάνω πακέτο; (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: έδρες και αναπτύγματα)
67. Συναρμολογώντας κομμάτια (Κύβος και ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο: ακμές και κορυφές)
68. Να το τυλίξω; (Κύλινδρος)
69. Γέμισε; Χωράω κι εγώ; (Όγκος – Χωρητικότητα)
70. Κύβοι και κιβώτια (Όγκος κύβου και ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου)
71. Τύπος συντηρητικός! (Όγκος κυλίνδρου)
  Ανακεφαλαίωση για τις θεματική ενότητα 6:  Γεωμετρία

2.Πηγές Ενέργειας

cooltext414057561585846

 

1089407r9iq6lcouz

 

1.Μορφές ενέργειας
2.Πηγές ενέργειας
3. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου
5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας
6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
7. Ορυκτοί άνθρακες: ένα πολύτιμο στερεό
8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας
9. Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας
11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
12. Oικονομία ενέργειας
13. Το παιχνίδι της ενέργειας

Επανάληψη ενότητας 

1.Μορφές ενέργειας

cooltext414057561585846

 

Κοίτα το βίντεο με προσοχή

 Κάνε τις δραστηριότητες

        

2014370w17awv0o9o        1089407r9iq6lcouz

 

 

2014370w17awv0o9o

 

2014370w17awv0o9o

Εισαγωγή

 

1.Μορφές ενέργειας
2.Πηγές ενέργειας
3. Πετρέλαιο: από το υπέδαφος στο σπίτι μας
4. Επεξεργασία του αργού πετρελαίου
5. Το πετρέλαιο ως πηγή ενέργειας
6. Το πετρέλαιο ως πρώτη ύλη
7. Ορυκτοί άνθρακες: ένα πολύτιμο στερεό
8. Οι ορυκτοί άνθρακες ως πηγή ενέργειας
9. Φυσικό αέριο: ένα πολύτιμο αέριο
10. Το φυσικό αέριο ως πηγή ενέργειας
11. Ανανεώσιμες και μη πηγές ενέργειας
12. Oικονομία ενέργειας
13. Το παιχνίδι της ενέργειας

Επανάληψη ενότητας 

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

 

Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Ωκεανοί και θάλασσες

Η ατμόσφαιρα

Οι κλιματικές ζώνες της Γης- Ζώνες βλάστησης

Το ανάγλυφο της Γης

Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

Επανάληψη ενότητας

A΄ Ενότητα H Γη ως ουράνιο σώμα

 

 

Tο σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Ο άξονας και η περιστροφή της Γης − Ημέρα και Νύχτα

Η περιφορά της Γης − Οι εποχές

Το ηλιακό μας σύστημα

Επανάληψη Ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

 

Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

2. Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

4. Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

6. Ο Μεσοπόλεμος

7. Το Αλβανικό Έπος

8. Η γερμανική επίθεση και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)

10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 – 1974)

11. Το Κυπριακό ζήτημα

12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία

Επαναληπτικό E’ ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

1. Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης

2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαος Τρικούπης

3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη

4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα

5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

6. Η κρίση στα Βαλκάνια

Επαναληπτικό Δ’ ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

1. Η Φιλική Εταιρεία

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

8. Οι αγώνες του Κανάρη

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη – Δερβενάκια

Επαναληπτικό 1-9

10. Ο Μάρκος Μπότσαρης

11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας

12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός

13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

14. Ο Φιλελληνισμός

15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

Επαναληπτικό Γ’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

5. Η οικονομική ζωή

Επαναληπτικό 1-5

6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

7. Οι δάσκαλοι του Γένους

8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών

 

Επαναληπτικό Β’ ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

 

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα)

1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση

2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Επαναληπτικό Α’ ενότητας

 

Επαναληπτικό E’ ενότητας

 

 

 

cooltext415199202862872

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

 

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα)

1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση

2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Επαναληπτικό Α’ ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

5. Η οικονομική ζωή

Επαναληπτικό 1-5

6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

7. Οι δάσκαλοι του Γένους

8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών

 

Επαναληπτικό Β’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

1. Η Φιλική Εταιρεία

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

8. Οι αγώνες του Κανάρη

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη – Δερβενάκια

Επαναληπτικό 1-9

10. Ο Μάρκος Μπότσαρης

11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας

12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός

13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

14. Ο Φιλελληνισμός

15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

Επαναληπτικό Γ’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

1. Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης

2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαος Τρικούπης

3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη

4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα

5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

6. Η κρίση στα Βαλκάνια

Επαναληπτικό Δ’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

2. Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

4. Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

6. Ο Μεσοπόλεμος

7. Το Αλβανικό Έπος

8. Η γερμανική επίθεση και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)

10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 – 1974)

11. Το Κυπριακό ζήτημα

12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία

Επαναληπτικό E’ ενότητας

 

12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία

 

Σχεδιάγραμμα του μαθήματος  

 

του μαθήματος 1 1 300x206
cooltext415199202862872

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α

 

Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (μέσα 15ου αιώνα – αρχές 19ου αιώνα)

1. Η Αναγέννηση και η θρησκευτική Μεταρρύθμιση

2. Από τις Γεωγραφικές Ανακαλύψεις στο Διαφωτισμό

3. Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Επαναληπτικό Α’ ενότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

 

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου

2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων

3. Η θρησκευτική και η πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

4. Οι Κλέφτες και οι Αρματολοί

5. Η οικονομική ζωή

Επαναληπτικό 1-5

6. Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

7. Οι δάσκαλοι του Γένους

8. Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

9. Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

10. Οι αγώνες των Σουλιωτών

 

Επαναληπτικό Β’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ

Η Μεγάλη Επανάσταση (1821-1830)

1. Η Φιλική Εταιρεία

2. Η εξέγερση στη Μολδοβλαχία

3. Η επανάσταση στην Πελοπόννησο

4. Η επανάσταση στη Στερεά Ελλάδα

5. Η επανάσταση στα νησιά του Αιγαίου

6. Η επανάσταση στην Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία

7. Η άλωση της Τριπολιτσάς

8. Οι αγώνες του Κανάρη

9. Η εκστρατεία του Δράμαλη – Δερβενάκια

Επαναληπτικό 1-9

10. Ο Μάρκος Μπότσαρης

11. Ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο – ο Παπαφλέσσας

12. Η δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου – ο Διονύσιος Σολωμός

13. Οι αγώνες του Καραϊσκάκη

14. Ο Φιλελληνισμός

15. Η παρέμβαση των Μεγάλων Δυνάμεων και η Ναυμαχία του Ναυαρίνου

16. Οι Εθνοσυνελεύσεις και η πολιτική οργάνωση του Αγώνα

17. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και το έργο του

18. Το τέλος της Επανάστασης και η ελληνική ανεξαρτησία

Επαναληπτικό Γ’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ

Η Ελλάδα στον 19° αιώνα

1. Η βασιλεία του Όθωνα – ο Ιωάννης Κωλέττης

2. Η βασιλεία του Γεωργίου Α’ – ο Χαρίλαος Τρικούπης

3. Επαναστατικά κινήματα στη Μακεδονία και την Κρήτη

4. Η Ελλάδα στα τέλη του 19ου αιώνα

5. Η Θράκη, η Μικρά Ασία και ο Πόντος, ακμαία ελληνικά κέντρα

6. Η κρίση στα Βαλκάνια

Επαναληπτικό Δ’ ενότητας

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε

Η Ελλάδα στον 20° αιώνα

1. Από τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο του 1897 στον Μακεδονικό Αγώνα

2. Το κίνημα στο Γουδί και η κυβέρνηση Βενιζέλου

3. Οι Βαλκανικοί Πόλεμοι

4. Η Ελλάδα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

5. Η Μικρασιατική Εκστρατεία και η Καταστροφή

6. Ο Μεσοπόλεμος

7. Το Αλβανικό Έπος

8. Η γερμανική επίθεση και ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος

9. Μια δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία (1941 -1949)

10. Η μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας (1950 – 1974)

11. Το Κυπριακό ζήτημα

12. Η Ελλάδα και η ευρωπαϊκή της πορεία

Επαναληπτικό E’ ενότητας