Σύμφωνα με το Νόμο 5082/2024 (άρθρο 3, παράγραφος 1): “Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), δημόσια και ιδιωτικά, μετονομάζονται σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.).” Συνεπώς, η νέα ονομασία του Δημοσίου Ι.Ε.Κ. Τριφυλίας  είναι Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Τριφυλίας (Σ.Α.Ε.Κ. Τριφυλίας). Η Σ.Α.Ε.Κ. συνιστά αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού και εποπτεύεται από τη […]