Προετοιμασία εγγραφών στο Λύκειο

Για την εγγραφή των μαθητών στο Λύκειο επιβάλλεται να γίνει επικαιροποίηση  και έλεγχος των στοιχείων των μαθητών (ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στον έλεγχο των στοιχείων των κηδεμόνων ,