Νέα υπουργική απόφαση για απουσίες

Με την Υπουργική Απόφαση 10645/ΓΔ4-23.1.2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) επέρχονται τροποποιήσεις σε επιμέρους θέματα λειτουργίας του Γυμνασίου. Επί του παρόντος, παραθέτουμε τις αλλαγές που σχετίζονται με τις  ΑΠΟΥΣΙΕΣ των μαθητών, τη διαχείριση της ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ μαθητών που δημιουργούν προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, και τον ΤΡΟΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  Σχολείου –Κηδεμόνων. Αναλυτικότερα:

 ΑΠΟΥΣΙΕΣ

1.Α. Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκήςο μαθητής δηλαδή μπορεί να προσέλθει στις εξετάσεις, εάν έχει έως 114 απουσίες. Το νέο στην παρούσα διάταξη είναι η κατάργηση του διαχωρισμού των απουσιών σε ‘δικαιολογημένες’ και ‘αδικαιολόγητες’.

Κατά το σχολικό έτος που διανύουμε διατηρείται η δυνατότητα ο μαθητής να πραγματοποιήσει έως 164 απουσίες, εάν: οι 50 είναι δικαιολογημένες από γιατρό/ νοσοκομείο και ο μαθητής έχει Γ.Μ.Ο. προφορικών τουλάχιστον 15.

1.Β. Σε κάθε άλλη περίπτωση η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής και ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Δε χρειάζονται δικαιολογητικά, παρά μόνο από γιατρό, στην περίπτωση που ο μαθητής υπερβαίνει τις 114 απουσίες ΚΑΙ παράλληλα έχει Μέσο Όρο των δύο τετραμήνων 15.

 ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Και στην παρούσα Υπουργική Απόφαση καταγράφεται η αρχή ότι διαγωγή του μαθητή είναι «η συμπεριφορά που εκδηλώνεται εντός και εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις» και ότι οι μαθητές «οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή, όπως αυτοί ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Κάθε πράξη ή παράλειψη που έρχεται σε αντίθεση με αυτούς αποτελεί αντικείμενο παιδαγωγικού ελέγχου και αντιμετωπίζεται με παιδαγωγικά μέσα», δηλαδή:

 1. Επιχειρείται ο μαθητής μετά από συζήτηση να κατανοήσει έμπρακτα, π.χ. με την έκφραση συγγνώμης ή την αποκατάσταση τυχόν ζημιάς, γιατί είναι μη αποδεκτή η συμπεριφορά του.
 2. Μαθητήςπου παρεμποδίζει την ομαλή λειτουργία του σχολείου τιμωρείται με:
 • Επίπληξη ή Παρατήρηση
 • Ωριαία απομάκρυνση από την τάξη
 • Αποβολή μιας ή δύο ημερών
 • Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Επιπλέον, θεσμοθετούνται επιλογές, οι οποίες έως τώρα συμπεριλαμβάνονταν στον εσωτερικό κανονισμό/πρακτική πολλών σχολείων. Συγκεκριμένα:

 • Η συμπεριφορά μαθητή που έχει περισσότερες από 3 ωριαίες αποβολές συζητείται από τον Σύλλογο των καθηγητών, για τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων.
 • «Όταν πραγματοποιούνται απουσίες σε ώρες του  ημερήσιου  προγράμματος,  συμπεριλαμβανομένης της πρώτης ή τελευταίας,  χωρίς την άδεια του Διευθυντή,… πραγματοποιούνται ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα»
 • Σε κάθε περίπτωση αποβολής ,ο μαθητής παραμένει στο σχολείο και απασχολείται από τον Διευθυντή.

 3.Γ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Θεσμοθετείται η δυνατότητα ποικιλότροπης εξ αποστάσεως αλληλοενημέρωσης Σχολείου –Κηδεμόνων, ιδιαίτερα για το θέμα της απουσίας των μαθητών έναντι της έως τώρα υποχρέωσης για ενημέρωση μόνο ταχυδρομικώς.

Αναλυτικότερα:

 • Ο κηδεμόνας καλείται να ενημερώνει άμεσα το Σχολείο για τους λόγους τυχόν μη προσέλευσης του παιδιού στο Σχολείο.
 • Το Σχολείο: α) πρέπει να ενημερώνει τον κηδεμόνα κάθε εβδομάδα για τις απουσίες του μαθητή. β)πρέπει να ενημερώνει αμέσως τον κηδεμόνα, εάν ο μαθητής απουσιάζει τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Σε ό,τι αφορά στο Σχολείο μας:

πέραν της νομικής υποχρέωσης, για να γνωρίζουμε ότι πράγματι τα παιδιά μας είναι στο Σχολείο ή στο Σπίτι, είναι αναγκαίο:

Ο κηδεμόνας, εάν το παιδί του δεν έλθει για μάθημα, να ενημερώσει αμέσως το Σχολείο (8:00-9:00)

είτε τηλεφωνικά: 2106033974

είτε με email: mail@gym-anthous.att.sch.gr

 Για την ταχύτερη υλοποίηση του μέτρου αυτού θα σας αποστείλουμε προς συμπλήρωση υπεύθυνη δήλωση που θα καθιστά εφικτή τη διασταύρωση και τη χρήση ορισμένων στοιχείων επικοινωνίας, π.χ. email.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση εδώ. ΝΕΑ-ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-.ΦΕΚ

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για την μετακίνηση των μαθητών της περιβαλλοντικής ομάδας του  Γυμνασίου Ανθούσας στο κέντρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας στις 4, 5, 6 Μαρτίου 2018 επιλέχθηκε το τουριστικό γραφείο Joy tours ως η πλέον συμφέρουσα με το ποσό των 1250 ευρώ