Το πρώτο ελληνικό Πρόγραμμα περιορισμού των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο ετοιμάστηκε με ευθύνη του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, υποβλήθηκε στη Γραμματεία της Σύμβασης το Μάρτιο του 1995. Σκοπός του Προγράμματος είναι ο περιορισμός των εκπομπών CO2 και των άλλων αερίων θερμοκηπίου, με τους εξής τρόπους: α) πολιτική εξοικονόμησης ενέργειας χωρίς να θιγεί το βιοτικό επιπέδο του πληθυσμού και β) υποκατάσταση συμβατικών καυσίμων, χωρίς ουσιώδεις επιπτώσεις στα βασικά χαρακτηριστικά του ενεργειακού συστήματος. Η εφαρμογή των μέτρων επιτυγχάνεται είτε μέσα από διοικητικές πολιτικές, οι οποίες εστιάζονται στις αναγκαίες θεσμικές ρυθμίσεις, είτε μέσα από οικονομικές πολιτικές που στοχεύουν στη μεταβολή της συμπεριφοράς όσων εμπλέκονται. Οι παρεμβάσεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι: επεμβάσεις στην παραγωγή ενέργειας (εκσυγχρονισμός του υπάρχοντος συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ανάπτυξη συστημάτων συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, εισαγωγή του φυσικού αερίου στο εθνικό ενεργειακό σύστημα και εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) επεμβάσεις στη ζήτηση ενέργειας (εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιακό, εμπορικό και δημόσιο τομέα, τεχνολογικές παρεμβάσεις στή βιομηχανία, και στον τομέα των μεταφορών παρεμβάσεις στους χρησιμοποιούμενους τύπους καυσίμων, βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και εκσυγχρονισμός όλου του συστήματος μεταφορών. Το Πρόγραμμα αυτό αποτελεί την Ελληνική συνεισφορά στον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώς σύνολο, για σταθεροποίηση των εκπομπών CO2 μέχρι το έτος 2000 στα επίπεδα του 1990. Το Μάιο του 1996 συστάθηκε διυπουργική ομάδα εργασίας υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, με σκοπό την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας για τη Σύμβαση, την αναθεώρηση του 1ου Εθνικού Προγράμματος και την ετοιμασία των επόμενων. Από τα αποτελέσματα της Εθνικής Καταγραφής Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου, καθώς και από προκαταρκτική αναθεώρηση του Προγράμματος, εκτιμάται ότι οι εκπομπές ακολουθούν τις προβλέψεις του 1ου Εθνικού Προγράμματος. Η Ελλάδα συμμετέχει κανονικά στις συναντήσειςτων Επικουρικών Οργάνων της Σύμβασης. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει της Σύμβασης, η χώρα μας διοργανώνει Εκπαιδευτικά Προγράμματα για τα θέματα των Κλιματικών Αλλαγών και συνεισφέρει στο Ταμείο της Σύμβασης για τη συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών, στο Παγκόσμιο Ταμείο Περιβάλλοντος (GEF) καθώς και σε Περιφερειακές Αναπτυξιακές Τράπεζες, και παρέχει τεχνική βοήθεια σε αναπτυσσόμενες χώρες.