ΟΔΗΓΙΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Αποφοίτων στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021

Οι Απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση υποβάλλουν την παρούσα Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό αποφοίτησης η στο κοντινότερο λύκειο της περιοχής τους, από
την 8η Μαρτίου 2021 ως και την 19η Μαρτίου 2021. Η Α-Δ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Η Αίτηση –
Δήλωση είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψήφιους, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις.https://blogs.sch.gr/epal-amfiss/files/2021/03/2_ΕΠΑΛ_-_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_αποφοίτων_2021_signed.pdfhttps://blogs.sch.gr/epal-amfiss/files/2021/03/5_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1_Α-Δ_Αποφοίτου_Ημερ_ΕΠΑΛ_2021.pdfhttps://blogs.sch.gr/epal-amfiss/files/2021/03/6_ΟΔΗΓΙΕΣ_ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ_1_ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ_Ημερ_ΕΠΑΛ_2021.pdf

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-MAΡTIOΣ 2021

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα θα γίνονται εξ αποστάσεως από 4/3/21 έως κα 16/3/21 με βάση το ωρολόγιο της εξ αποστάσεως.

1η ώρα  8.00-8.40

2η ώρα  8.50-9.30

3η ώρα 9.40-10.20

4η ώρα 10.30-11.10

5η ώρα 11.20-12.00

6η ώρα 12.10-12.50

7η ώρα  13.00-13.40

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-MAΡTIOΣ 2021