Προϋποθέσεις λειτουργίας Ομάδων Προσανατολισμού-Τομέων−Ειδικοτήτων της Α΄, Β΄και Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.

ypopaith_5

Η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τμήμα Α΄) του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με το έγγραφό της (αρ. πρωτ: Φ8/101500/Δ4/25-06-2015) και θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης – Ελάχιστος αριθμός μαθητών Επαγγελματικών Λυκείων» μας γνωστοποιεί ότι

Α) ότι η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας με αρ. πρωτ. Φ12/93600/Δ4/12-06-2015 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1249/τ. Β/24-06-2015 με θέμα: «Προϋποθέσεις λειτουργίας Τομέων − Ειδικοτήτων της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)«.

Η απόφαση αναφέρει για τον αριθμό μαθητών που απαιτούνται για την λειτουργία Τομέων-Ειδικοτήτων της Β΄και Γ΄τάξης τα εξής:

1. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Β΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δώδεκα (12) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

2. Για τη λειτουργία τμήματος Ειδικότητας στη Γ΄ τάξη Επαγγελματικού Λυκείου απαιτούνται τουλάχιστον δέκα (10) μαθητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των τμημάτων Γενικής Παιδείας που λειτουργούν στη σχολική μονάδα.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η μετακίνηση των μαθητών στο πλησιέστερο Επαγγελματικό Λύκειο − καθώς και σε ΕΠΑ.Λ. άλλων περιοχών − είναι δυσχερής, οικονομικά ασύμφορη ή αντικειμενικά αδύνατη, μπορεί να εγκριθεί η λειτουργία τμήματος Ειδικότητας και με κατώτερο αριθμό μαθητών από τους προβλεπόμενους  στις προηγούμενες παραγράφους μετά από πλήρως
αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Καταργείται κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις της παρούσης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από το σχολικό έτος 2015−2016.

Β) σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό μαθητών της Α’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου ισχύει η με αρ. πρωτ. 128615/Γ2/13-09-2013 (Β’ 2360) Υπουργική Απόφαση.

Για τον υπολογισμό του αριθμού των τμημάτων των τάξεων του Επαγγελματικού Λυκείου να ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις.

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων