α1 272x176 1

Ας ελέγξουμε για τριβές και ενέργειες

Ένα σώμα μάζας 2kg σύρεται σε οριζόντιο επίπεδο με την επίδραση μιας σταθερής οριζόντιας δύναμης μέτρου F=10Ν. Σε μια στιγμή …

272x177 1

Ένα λείο επίπεδο και ένα επίπεδο με τριβές

Ένα σώμα ηρεμεί στο λείο οριζόντιο επίπεδο (Α). Κάποια στιγμή ασκούμε πάνω του μια σταθερή οριζόντια δύναμη , μετατοπίζοντάς το …