Ωράριο

      Πρωινό Πρόγραμμα

    1η ώρα      8:15-9:00
    2η  ώρα      9:00-9:40
    Διάλειμμα      9:40-10:00
    3η ώρα     10:00-10:45
    4η ώρα     10:45-11:30
    Διάλειμμα     11:30-11:45
    5η ώρα     11:45-12:25
    Διάλειμμα     12:25-12:35
    6η ώρα     12:35-13:15

                 Ολοήμερο Πρόγραμμα

     Μετάβαση στο Ολοήμερο      13:15-13:20
     Σίτιση-Χαλάρωση      13:20-14:00
     Διάλειμμα      14:00-14:15
     Μελέτη  Προετοιμασία      14:15-15:00
     Διάλειμμα      15:00-15:15
     Μελέτη Προετοιμασία      15:15-16:00