14-5-2019 Πρόσκληση για βελτιώσεις και οριστικές τοποθετήσεις.

Πρόσκληση-14-05-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2019-20 Αίτηση-Τοποθέτησης Σημείωση: Οι τοποθετήσεις του κλάδου ΠΕ04 θα γίνουν ανά ειδικότητα.

10-5-2019 Νέος πίνακας μορίων βελτίωσης και οριστικής τοποθέτησης.

652019 ΠΙΝΑΚΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ – ΟΡΙΣΤ ΤΟΠΟΘ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Πίνακας με διορθώσεις  ως προς τη στήλη ‘Δήμος/κοινότητα εργασίας συζύγου’ και ως προς τους μετατιθέμενους εκπαιδευτικούς.

8-5-2019 Οργανικά κενά και πλεονάσματα_διορθωμένος πίνακας.

Πρόσκληση 8-5-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2019-20 ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ_ΘΕΤΙΚΗ_ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

7-5-2019 Οργανικά κενά και πλεονάσματα.

Πρόσκληση-7-05-2019 ΠΙΝΑΚΑΣ_ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ_ΚΕΝΩΝ_ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ_Α_Β_ΕΥΒΟΙΑΣ_-2019-20 ΔΗΛΩΣΗ_ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ_ΘΕΤΙΚΗ_ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΓΙΑ-ΡΥΘΜΙΣΗ-ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ Ανακοίνωση ΠΥΣΔΕ 14_07-05-2019 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

12-4-2019 Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.