ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 18/9/2020! ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι.Ν

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010), Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(Π.Δ. 147 / 27-12-2010)

 » περισσότερα