Επαγγελματικά Δικαιώματα Εργοθεραπευτή

Π.Δ. 83 – ΦΕΚ 37/τ. Α’/7-2-1989
Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων: α) Αισθητικής, β) Οδοντοτεχνικής, γ) Εργοθεραπείας, δ) Δημόσιας Υγιεινής, ε) Οπτικής, της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Άρθρο 3
Πτυχιούχοι Τμήματος Εργοθεραπείας

1. Οι πτυχιούχοι του τμήματος Εργοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ) των Τεχνολογικών Εκπαιδευ­τικών Ιδρυμάτων, με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνι­κές γνώσεις τους, ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν, είτε ως μέλη της ομάδας αποκατάστασης είτε ώς αυτοαπασχολούμενοι και προσφέ­ρουν υπηρεσίες σε συνεργασία με τον αντίστοιχο γιατρό σε άτομα οποίων η ζωή έχει διαταραχθεί από σωματικό τραυματισμό, προβλή­ματα ανάπτυξης, γηρατειά, κοινωνικά και συναισθηματικά προβλή­ματα.

2. Ειδικότερα οι παραπάνω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα απασχόλησης, είτε ως στελέχη των νοσοκομείων ή κέντρων αποκατάστασης ή ιδρυμάτων χρονίως πασχόντων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι στα εξής αντικείμενα και δραστηριότητες:

  α) Στα Νοσοκομεία:
  ι) Γενικά: Ελαφρές χειροτεχνίες, επιτραπέζια παιχνίδια, προγραμματισμένη μελέτη και διάβασμα, ασχολίες για τους ώμους – βραχίονες άκρα χέρια για ανθρώπους που περπατούν με δεκανίκια, εξάσκηση σε δραστηριότητες καθημερινής ζωής, προσαρμογές επίπλων για το σπίτι, κατάρτιση ημερήσιου προγράμματος για το σπίτι, πιθανή προεπαγγελματική αξιολόγηση.
  ιι) Ορθοπεδικά: Ασχολίες καθημερινής ζωής (ντύσιμο – φαγητό – υγιεινή). Ακόμη διάβασμα – γράψιμο, δουλειές σπιτιού, μετακίνηση, πι­θανή χρησιμοποίηση τεχνικών βοηθημάτων, εκφραστικές και δημιουρ­γικές ασχολίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επαγγελματική ανίχνευση, εργασία τηλεφώνου, πακετάρισμα, δουλειά σε πρέσα – τόρνο κ.λπ.
  ιιι) Παιδιατρικά: Οργάνωση παιχνιδιών με κανόνες – αρχές, διδαχή χειροτεχνιών και ποικίλων υλικών και εργαλείων, αυτοϋπηρέτηση, κοι­νωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κοινωνικοποίηση, εκμά­θηση λεπτών κινητικών δεξιοτήτων, αξιολόγηση γραφή κ.λπ.
  ιν) Ψυχιατρικά: Δραστηριότητες που προσφέρουν ευκαιρίες για άμεση ή συμβολική ικανοποίηση σωματικών και πρακτικών αναγκών, ευκαι­ρίες για ανάπτυξη αισθητηριακής αντιληπτότητας και συντονισμό των κινήσεων, ευκαιρίες για εξάρτηση και ανάπτυξη της έννοιας του ΕΓΩ, αίσθημα προσωπικής αξίας. Ακόμη επαγγελματικές και βιομηχανικές ασχολίες, κοινωνικές – ψυχαγωγικές και ομαδικές ασχολίες που θα βοηθήσουν τη γενική σωματική κινητοποίηση.
  β) Στα Γηροκομεία – ΚΑΠΗ: Κινητοποίηση των ηλικιωμένων με δραστηριότητες ψυχαγωγικές – χειροτεχνικές – ομαδικές, αυτοϋπηρέ­τηση – ανεξαρτοποίηση λειτουργικές με καθοδηγούμενη εργασία.
  γ) Στα Κέντρα (Αποκατάστασης – Κοινοτικής ψυχικής υγιεινής – Αποτοξίνωσης – Σωφρονιστικά καταστήματα – Φυλακές):
  ι) Δραστηριότητες καθημερινής ζωής, εκφραστικές και δημιουργικές ασχολίες, κινητικές δραστηριότητες, βιομηχανικές ασχολίες, διδαχή συνηθειών εργασίας, χειρισμός ποικίλων μηχανημάτων, κηπουρική, χειροτεχνίες για λεπτές κινητικές δεξιότητες.
  ιι) Συμμετοχή στην πρόληψη και θεραπεία σε υπηρεσίες αποκατάστα­σης. Κινητοποίηση επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη μέσα στην κοινότητα.
  ιιι) Χρησιμοποίηση υλικών και απλών ασχολιών με πηλό, χαλκό, χρώματα, πλαστικά υλικά, γραφική μεταλλοτεχνία, υλουργική, πυροτεχνία, εργασία με δέρμα.
  ιν) Πρόγραμμα υγιεινής, κουζίνας, κοινωνικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, πρόγραμμα επαγγελματικής αξιολόγησης και εκπαί­δευσης.
  v) Κινητοποίηση των ανθρώπων με δραστηριότητες που υποστηρί­ζουν ψυχολογικά και ενισχύουν τη λειτουργικότητα του σώματος και την αντοχή με στόχο την επαναφορά στην κοινωνική ζωή.
  νι) Προγραμματισμός δραστηριοτήτων σε εργαστήρια, διδασκαλίας συνηθειών εργασίας.
  νιι) Κοινωνικοποίηση με ομαδικές εκδηλώσεις, παιχνίδια και προώ­θηση στην επαγγελματική αξιολόγηση.
  δ) Συμμετοχή και προώθηση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βοηθώντας στην πρόληψη και την οργάνωση κοινοτικής υπηρεσίας αποκατάστασης, στην προεπαγγελματική εκπαίδευση και στα προστα­τευόμενα εργαστήρια, με τη χρησιμοποίηση της καθοδηγούμενης εργα­σίας και την επινόηση των κατάλληλων προσαρμογών και στα σχολεία νηπιαγωγεία – παιδικούς σταθμούς όπου ο βασικός στόχος είναι η πρό­ληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας μέσα στο περιβάλλον που ζει και αναπτύσσεται.

3. Οι πτυχιούχοι του αναφερόμενου τμήματος μπορούν να απασχολούνται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν και ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα της ειδικότητας τους.

4. Οι πτυχιούχοι του παραπάνω τμήματος ασκούν το επάγγελμα στο πλαίσιο των παραπάνω επαγγελματικών τους δικαιωμάτων μετά την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέμλατος, που χορηγείται από τις αρ­μόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.Αφήστε μια απάντηση