Ασκησιολόγιο

Online ερωτηματολόγια

Παρακάτω παρατίθενται μερικά κουίζ, προκειμένου οι μαθητές να εξοικειωθούν με κάποιες από τις βασικές εντολές του Scratch.


Σενάρια εξοικείωσης

Ο πίνακας που ακολουθεί περιέχει μια σειρά ασκήσεων τύπου σεναρίων (υλοποιημένων σε Scratch 1.4), οι οποίες θα βοηθήσουν τον μαθητή να αντιληφθεί καλύτερα τον ρόλο της κάθε εντολής μέσα σε ένα project του Scratch.


Δομές προγραμματισμού και υποπρογράμματα

Προσφέρεται μια σειρά ασκήσεων, μαζί με τις λύσεις τους, που αφορούν τις πιο γνωστές δομές προγραμματισμού και τα υποπρογράμματα.

 Δομή επιλογής  Απλή επιλογή
 Σύνθετη επιλογή
 Πολλαπλή – Εμφωλευμένη επιλογή
 Δομή επανάληψης  Γνωστό πλήθος επαναλήψεων 
 Άγνωστο πλήθος επαναλήψεων
 Υποπρογράμματα – μπλοκ εντολών