Ταξινόμηση

Παρακάτω παρουσιάζονται οι τέσσερις πιο δημοφιλείς αλγόριθμοι ταξινόμησης. Στα τρία πρώτα προγράμματα που παρατίθενται, η ταξινόμηση γίνεται σε μία λίστα δέκα αριθμών που εισάγονται από τον χρήστη. Στο τέταρτο πρόγραμμα, η ταξινόμηση γίνεται σε μία έτοιμη λίστα δώδεκα αριθμών.

1) Bubble sort (Ταξινόμηση φυσαλίδας)Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/282420843/


2) Insertion sort (Ταξινόμηση με εισαγωγή)Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/282422657/


3) Selection sort (Ταξινόμηση με επιλογή)Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/282423150/


4) Merge sort (Ταξινόμηση με συγχώνευση)Λήψη αρχείου

Link του έργου: https://scratch.mit.edu/projects/283770232/