Σχέδιο Δράσης Σχ. μονάδας

Το σχέδιο δράσης που θα εκπονήσει η σχολική μονάδα,
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν. 4692/2020 θα αναρτηθεί
σε επόμενο διάστημα.