ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (σχολ. έτος 2024-2025)

Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ (σχολ. έτος 2024-2025)

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές των μαθητών στα νηπιαγωγεία θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 1/3/2024 έως και την Τετάρτη 20/3/2024 και αφορά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί το 2020.

Οι αιτήσεις από τους γονείς γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/.

Οι μαθητές που είναι ήδη εγγεγραμμένοι ως προνήπια το τρέχον σχολικό έτος ΔΕΝ επανεγγράφονται.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο του Νηπιαγωγείου 210 4969370 μεταξύ 10:30-12:30

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την εγγραφή του νηπίουπρονηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
• Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των
κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας
Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
• Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
• Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του
άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):
α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το
Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο
των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο
Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι
συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να
υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο
που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου προνηπίου

και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με
ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο
σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από
το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον
υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη
Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό
Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη
σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την
ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι
γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής
Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική
μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε
αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για
το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του
Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου
6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).
δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής
του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι
γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική
υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται
από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η
υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr).
Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο
Νηπιαγωγείο (παρ.7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)). Για τον σκοπό αυτό ο/η
Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη
Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά
που του/της προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

”Το τσίρκο” δημιουργεί χειμερινές χειροτεχνίες!

Αρχική / Δημιουργικές Εργασίες Μαθητών / ”Το τσίρκο” δημιουργεί χειμερινές χειροτεχνίες!

To Τμήμα 2 υποδέχτηκε το νέο έτος με όρεξη και δημιουργική διάθεση!

1707336477502 1707336477513 2 1707336477536 1707336477523

Θεατρική παράσταση ”Μπες στα παπούτσια μου”

Αρχική / Άρθρα / Θεατρική παράσταση ”Μπες στα παπούτσια μου”

IMG 20240117 101048Ευχαριστούμε θερμά τη θεατρική ομάδα Ονειρόδραμα για τη θεατρική παράσταση που μας παρουσίασε. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ‘Μπες στα παπούτσια μου’ βοηθά τα παιδιά να  κατανοήσουν με βιωματικό τρόπο τη σημασία της ενσυναίσθησης και της διαφορετικότητας και προτείνουν τρόπους για να αντιμετωπίσουν τον σχολικό εκφοβισμό. Τα παιδιά είχαν τη χαρά σε αυτή την παράσταση-εργαστήρι να συμμετέχουν ενεργά  με το λόγο, την κίνηση, τη μουσική αλλά και βιώνοντας-αυτοσχεδιάζοντας σκηνές από την παράσταση.

IMG 20240117 1022551705866184924IMG 20240117 100235

”Η ευχή των Χριστουγέννων”

Αρχική / Δημιουργικές Εργασίες Μαθητών / ”Η ευχή των Χριστουγέννων”

Η θεατρική ομάδα ”Πράματα και Θάματα” της Άσπας Λιβανού μας ταξίδεψε στον κόσμο της μυθοπλασίας με την βιωματική παράσταση ΄΄Η ευχή των Χριστουγέννων΄΄! Μια υπέροχη ιστορία για τη διαφορετικότητα, τις αληθινές αξίες, τη δύναμη της αγάπης και της προσφοράς.

Ευχαριστούμε πολύ!!!

IMG 20231221 085952 IMG 20231221 090546 IMG 20231221 091342 IMG 20231221 091504

Καλά Χριστούγεννα και καλή χρονιά σε όλους με υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα!🎄✨🎁

Φωτογραφικό υλικό από δράσεις και δημιουργίες των παιδιών

Αρχική / Άρθρα / Φωτογραφικό υλικό από δράσεις και δημιουργίες των παιδιών

🟥”It’s begining to look a lot like Christmas..everywhere I go..”🎄

Ο χριστουγεννιάτικος στολισμός του σχολείου έγινε με τη βοήθεια των παιδιών και σκόρπισε χαμόγελα σε όλους!

170197529659817019752966131701975296628

17019758719561701975871974

 

🔵Ολοήμερο τμήμα 1

Δημιουργίες από το project ”Ταξιδεύοντας τον κόσμο”✈🌎🗺

IMG 20231206 082349IMG 20231206 082414IMG 20231206 082356 1

🟢Ολοήμερο τμήμα 2

Δημιουργίες από το project ”Αρχαίοι πολιτισμοί και τέχνη”🖼🎨

1701977266991IMG 20231206 082140IMG 20231206 082146IMG 20231206 082112 1

*Christmas Advent Calendar*

Μπήκε ο Δεκέμβριος και αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα!🎄 Μπορείτε να ανοίγετε ένα κουτί κάθε μέρα και να βλέπετε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και τις ιστορίες που κCountdown to Christmas Logoάνουμε στην τάξη, να κάνετε τις δραστηριότητες μαζί με την οικογένειά σας και να θυμηθείτε όσα μάθαμε μαζί.✨

          From Miss Vaso, our english teacher, with love and best wishes…

                        Merry Christmas & a Happy New Year!!! 

🎉open it! –> 🎁Christmas advent calendar

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24

Αρχική / Ανακοινώσεις / ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
8ο Νηπιαγωγείο Κορυδαλλού    Λειτουργικά 4/θέσιο Διεύθυνση A’/θμιας Πειραιά
  Κωδικός Σχολείου (Υ.ΠAI.Θ) 9520283
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα του Σχολείου (διεύθυνση) Κοζάνης 30 Κορυδαλλός
Τηλέφωνο 2104969370 Fax 2104969370
e-mail: mail@8nip-koryd.att.gr Ιστοσελίδα https://blogs.sch.gr/8nipkoryd/
Διευθυντής/ντρια,

Προϊστάμενος/μένη

Σχολικής Μονάδας

Καλλιόπη Σόρογκα
Πρόεδρος Συλλόγου

Γονέων/Κηδεμόνων

Αθανασία Κουρκουμέλη

Ο σύλλογος διδασκόντων του 8ου Νηπιαγωγείου Κορυδαλλού, σύμφωνα με τα :

1) ΦΕΚ 491/τ.Β΄/09-02-2021

2) ΙΕΠ Ενδεικτικός Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου 2020-2021 

3) ΠΔ 79/2020, «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων»

4) Προγραμματισμός Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγείων 2020-2021 (Αρ.Πρωτ.Φ7/74054/Δ1/15-06-2020/ΥΠΑΙ

5) Καθηκοντολόγιο Εκπαιδευτικών (ΦΕΚ 1340/2002 – Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002) 

Συνέταξε τον κάτωθι Εσωτερικό Κανονισμό τον οποίο και κοινοποίησε στο σύλλογο γονέων του 8ου Νηπιαγωγείου και στον αντιδήμαρχο παιδείας του δήμου Κορυδαλλού .

  1. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών.

Η έγκαιρη προσέλευση και η οργανωμένη αποχώρηση, που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις (ΠΔ79/2017) και τις σχετικές εγκυκλίους του ΥΠΑΙΘ, είναι απαραίτητες τόσο για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου όσο και για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Περισσότερα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 8ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 2023-24

!ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Αρχική / Ανακοινώσεις / !ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ!

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

  1. την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2023 το σχολείο μας θα παραμείνει κλειστό λόγω της επιμορφωτικής ημερίδας στην οποία θα συμμετάσχουν οι νηπιαγωγοί του δήμου Κορυδαλλού,
  2. την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 8:30-9:30π.μ. θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 17 Νοέμβρη. Οι μαθητές θα έρθουν χωρίς τις τσάντες τους και θα φέρουν μαζί μόνο το νερό τους. Μετά το τέλος της γιορτής, θα αποχωρήσουν.

Με εκτίμηση,

Οι νηπιαγωγοί