Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Τμήμα Α1
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική
Μελέτη Περιβάλλοντος Μελέτη Περιβάλλοντος  Γυμναστική Μαθηματικά Εργαστήρια δεξιοτήτων
Αγγλικά Εργαστήρια δεξιοτήτων Εικαστικά Εργαστήρια δεξιοτήτων Εικαστικά
Μουσική Θεατρική αγωγή Αγγλικά Μελέτη Περιβάλλοντος Πληροφορική

 

Τμήμα Α2
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Μουσική Μαθηματικά Αγγλικά Εικαστικά Μελέτη περιβάλλοντος
Μαθηματικά Μελέτη περιβάλλοντος Εικαστικά Αγγλικά Θεατρική αγωγή
Μελέτη περιβάλλοντος Γυμναστική Μαθηματικά Μαθηματικά Πληροφορική
Γυμναστική Εργαστήρια δεξιοτήτων Εργαστήρια δεξιοτήτων Εργαστήρια δεξιοτήτων Γυμναστική

 

Τμήμα Β1
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Γλώσσα Γυμναστική
Μαθηματικά Αγγλικά Εικαστικά Μαθηματικά Μαθηματικά
Μελέτη περιβάλλοντος Μαθηματικά Γλώσσα Εργαστήρια δεξιοτήτων Εικαστικά
Μουσική Μελέτη περιβάλλοντος Μαθηματικά Πληροφορική Μελέτη περιβάλλοντος
Γυμναστική Εργαστήρια δεξιοτήτων Μελέτη περιβάλλοντος Γυμναστική Εργαστήρια δεξιοτήτων

 

Τμήμα Β2
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
1 Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
2 Γλώσσα Γλώσσα Εικαστικά Γλώσσα Αγγλικά
3 Μαθηματικά Μαθηματικά Γλώσσα Γυμναστική Εικαστικά
4 Μουσική Μελέτη περιβάλλοντος Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
5 Γυμναστική Εργαστήρια δεξιοτήτων Γυμναστική Μελέτη περιβάλλοντος Θεατρική Αγωγή
6 Πληροφορική Αγγλικά Μελέτη περιβάλλοντος Εργαστήρια δεξιοτήτων Εργαστήρια δεξιοτήτων

 

Τμήμα Γ1
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μελέτη περιβάλλοντος
Μαθηματικά Μουσική Μαθηματικά Μελέτη περιβάλλοντος Θρησκευτικά
Ιστορία Μαθηματικά Ιστορία Πληροφορική Γυμναστική
Θρησκευτικά Γυμναστική Θεατρική Αγωγή Γυμναστική Αγγλικά
Εργαστήρια δεξιοτήτων Αγγλικά Εργαστήρια δεξιοτήτων Αγγλικά Εικαστικά

 

Τμήμα Γ2
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γλώσσα Μουσική Γλώσσα Γλώσσα Μελέτη περιβάλλοντος
Μαθηματικά Γλώσσα Μαθηματικά Μελέτη περιβάλλοντος Θρησκευτικά
Γυμναστική Μαθηματικά Θρησκευτικά Γυμναστική Θεατρική Αγωγή
Ιστορία Ιστορία Αγγλικά Αγγλικά Γυμναστική
Εργαστήρια δεξιοτήτων Εργαστήρια δεξιοτήτων Εικαστικά Πληροφορική Αγγλικά

 

Τμήμα Δ1
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Ιστορία Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά Μελέτη περιβάλλοντος Θρησκευτικά
Εργαστήρια δεξιοτήτων Ιστορία Θρησκευτικά Θεατρική αγωγή Πληροφορική
Αγγλικά Μελέτη περιβάλλοντος Εργαστήρια δεξιοτήτων Αγγλικά Αγγλικά
Γυμναστική Μουσική Γυμναστική Εικαστικά Γυμναστική

 

Τμήμα Δ2
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Εργαστήρια δεξιοτήτων
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Εργαστήρια δεξιοτήτων
Μαθηματικά Μουσική Μαθηματικά Μαθηματικά Θρησκευτικά
Μελέτη περιβάλλοντος Μαθηματικά Μελέτη περιβάλλοντος Ιστορία Αγγλικά
Πληροφορική Ιστορία Θρησκευτικά Θεατρική αγωγή Γυμναστική
Αγγλικά Γυμναστική Γυμναστική Αγγλικά Εικαστικά

 

Τμήμα Ε1
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά Μαθηματικά Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Φυσικά Γλώσσα Γλώσσα
Μαθηματικά Μαθηματικά Ιστορία Πληροφορική Μαθηματικά
Γαλλικά/Γερμανικά Αγγλικά Γεωγραφία Ιστορία Αγγλικά
Γυμναστική Μουσική Θρησκευτικά Φυσικά Φυσικά
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γυμναστική Γαλλικά/Γερμανικά Εργαστήρια δεξιοτήτων Εικαστικά

 

Τμήμα Ε2
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Ιστορία Γλώσσα Γλώσσα Γυμναστική
Γλώσσα Φυσικά Γλώσσα Γλώσσα Αγγλικά
Αγγλικά Μαθηματικά Φυσικά Μαθηματικά Γλώσσα
Γαλλικά/Γερμανικά Μουσική Γεωγραφία Φυσικά Μαθηματικά
Μαθηματικά Αγγλικά Πληροφορική Θρησκευτικά Ιστορία
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γυμναστική Γαλλικά/Γερμανικά Εικαστικά Εργαστήρια δεξιοτήτων

 

Τμήμα ΣΤ1
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Ιστορία
Γαλλικά/Γερμανικά Μαθηματικά Φυσική Φυσική Θρησκευτικά
Αγγλικά Φυσική Γεωγραφία Αγγλικά Εργαστήρια δεξιοτήτων
Μαθηματικά Γυμναστική Γαλλικά/Γερμανικά Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γυμναστική
Ιστορία Μουσική Πληροφορική Εικαστικά Αγγλικά

 

Τμήμα ΣΤ2
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Γλώσσα
Γλώσσα Γλώσσα Μαθηματικά Αγγλικά Γλώσσα
Γαλλικά/Γερμανικά Μαθηματικά Φυσικά Γεωγραφία Αγγλικά
Αγγλικά Γυμναστική Πληροφορική Ιστορία Μαθηματικά
Φυσικά Μουσική Γαλλικά/Γερμανικά Εικαστικά Φυσικά
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ιστορία Γυμναστική Εργαστήρια δεξιοτήτων Θρησκευτικά

 

Τμήμα ΣΤ3
Ώρα Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή
Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα Γλώσσα
Αγγλικά Γλώσσα Θρησκευτικά Γυμναστική Γλώσσα
Γαλλικά/Γερμανικά Γυμναστική Μαθηματικά Αγγλικά Αγγλικά
Πληροφορική Μουσική Φυσικά Εικαστικά Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
Φυσικά Μαθηματικά Γαλλικά/Γερμανικά Εργαστήρια δεξιοτήτων Μαθηματικά
Ιστορία Φυσικά Γεωγραφία Μαθηματικά Ιστορία