Παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε ευπαθής ομάδες μαθητών

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της υπό στοιχεία ΔΙα/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ (Β’ 4187) ορίζεται η παρακολούθηση μαθημάτων με εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Για τους μαθητές που εμπίπτουν στην περίπτωση α’ δεν απαιτείται απόφαση της Επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ 111525/ΓΔ4/9-9-2021, ΦΕΚ Β΄4187),  ενώ αντίθετα για τις περιπτώσεις β’ και γ’ απαιτείται απόφαση της ως άνω Επιτροπής, προκειμένου να ενταχθούν οι μαθητές/τριες στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές που εντάσσονται στις περιπτώσεις β’ και γ΄ υποβάλλουν στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 1-10-2021 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Δείτε ΚΥΑ 111525/ΓΔ4

Δείτε την ΚΥΑ 55254/2021

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.