Αρχική » Το σχολείο μας » Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το Δημόσιο σχολείο είναι ταγμένο να παρέχει αγωγή, γνώση και να συνδράμει με τους νομικούς, ηθικούς και εθιμικούς κανόνες λειτουργίας του στη κοινωνικοποίηση των μαθητών/τριών, ενσταλάζοντας στις ψυχές τους τη δυνατότητα δημοκρατικής σκέψης και συμπεριφοράς. Η οργάνωσή του, το κλίμα μέσα και έξω από την αίθουσα, η επικοινωνία ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει ανάγκη να ενταχθεί ο/η μαθητής/τρια.

Ακόμη η ποιότητα των στοιχείων της ενδοσχολικής ζωής επιδρά και επηρεάζει την ποιότητα των στοιχείων της προσωπικότητας του/της μαθητή/τριας. Αλλά και η δική του δραστηριότητα επηρεάζει την ποιότητα της σχολικής ζωής, εφόσον ανάμεσα στον/στην μαθητή/τρια και το Σχολείο υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης. Το ευνοϊκό περιβάλλον σχολικής ζωής, μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί, θα λειτουργήσει θετικά για τον ίδιο τον/την μαθητή/τρια αλλά και τον/την εκπαιδευτικό, που καλείται να δώσει από την ψυχή του, για να μπορεί να μεταλαμπαδεύει γνώση, αγωγή, ήθος.

Πιθανόν να μη χρειαζόταν το Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής και όλα να λειτουργούσαν στη βάση του αλληλοσεβασμού, του αυτοπεριορισμού, της αυτοπειθαρχίας και της αυτοσυνειδησίας. Επειδή, όμως, ζούμε σε μια απαιτητική εποχή, αναπόφευκτα η περιρρέουσα κοινωνική πραγματικότητα επηρεάζει το δέον και το πρέπον σε κάθε σχολική κοινότητα και ως εκ τούτου προβάλλει αδήριτη πλέον η ανάγκη, για να διαφυλάξουμε την ουσία της εκπαίδευσης και της αγωγής, να συντροφεύσουμε την έμφυτη σε όλους αιδώ με την επίκτητη δίκη, δηλαδή νομικές και κανονιστικές διατάξεις, όπως ορίζει και ο Πλάτωνας στον Πρωταγόρα του.

Συνειδητά, λοιπόν, δεν συντάξαμε ένα γενικόλογο Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής. Με βάση  το νομοθετικό πλαίσιο και την εμπειρία μας επιλέξαμε τις παραμέτρους που συμβάλλουν καθοριστικά στη δημιουργία άριστου πλαισίου λειτουργίας προσπαθώντας να τις περιγράψουμε με λεπτομέρεια, για να γνωρίζουν όλα τα μέλη της σχολικής μας κοινότητας τα όρια της συμπεριφοράς, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων. Οι επαναλήψεις, που παρατηρούνται στο Πλαίσιο Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής γίνονται, για να μην υπάρχουν παραπομπές σε προηγούμενες ενότητες.

Το περιεχόμενο του παρόντος Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής δεν στοχεύει, κατά κανένα τρόπο, στο να περιορίσει την ελευθερία, την πρωτοβουλία καθώς και τη δημιουργική δραστηριότητα των μαθητών/τριών του σχολείου. Αντίθετα, επειδή το σχολείο επιθυμεί να διασφαλίσει όλα τα παραπάνω με τον πλέον οργανωμένο τρόπο, προβαίνει στη σύνταξη εσωτερικού Πλαισίου με την πρόθεση να θεμελιώσει αφενός το καλύτερο δυνατό κλίμα συνεργασίας και ηρεμίας ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες της σχολικής διαδικασίας, αφετέρου φιλοδοξεί να γίνει υπηρέτης ευπρέπειας και σημείο αναφοράς για ένα άριστο πλαίσιο λειτουργίας, το οποίο μέσα σε παιδαγωγικό κλίμα θα παρέχεται στους/στις μαθητές/τριές μας ποιοτική διδασκαλία.

Ελπίζουμε ότι οι μαθητές/τριες του Σχολείου και με την καθοδήγηση των καθηγητών/τριών θα βοηθήσουν συνειδητά και με σεβασμό στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής, όχι ασφαλώς από φόβο για τις κυρώσεις αλλά με ελεύθερη επιλογή και πίστη στην αναγκαιότητα και χρησιμότητα του.

 Α.ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ-ΓΟΝΕΙΣ

Ορισμός: Κηδεμόνες του/της μαθητή/τριας είναι οι φυσικοί γονείς ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτούς.

Οι κηδεμόνες:

 1. Εγγράφουν ηλεκτρονικά τον/την μαθητή/τρια για κάθε νέα σχολική χρονιά. Η εγγραφή των μαθητών/τριών γίνεται με το πέρας των προαγωγικών εξετάσεων. Σε περίπτωση διάστασης των γονέων θα πρέπει να δηλωθεί υπεύθυνα ποιος έχει τη γονική επιμέλεια.
 2. Καταθέτουν τα Ατομικά Δελτία Υγείας για τον/την μαθητή/τρια.

3.Επικοινωνούν συχνά με τον/την Διευθυντή/τρια και τους/τις εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και θα δίνουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις σε παράπονα που συνήθως διατυπώνουν οι μαθητές/τριες. Οι διδάσκοντες/ουσες είναι διαθέσιμοι μια ημέρα την εβδομάδα σύμφωνα με έντυπο που διανέμεται στους/στις μαθητές/τριες και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σχολείου.

 1. Παρακολουθούν με ενδιαφέρον και συστηματικά τη φοίτηση, το ήθος και τη σχολική επίδοση του/της μαθητή/τριας κι ενημερώνουν το Σχολείο εγκαίρως για ειδικά προβλήματα (οικογενειακά, υγείας, μαθησιακά, συμπεριφοράς…) για να αποφεύγονται λάθη αντιμετώπισης από άγνοια.
 2. Αποφεύγουν την υποτίμηση του Σχολείου ή των εκπαιδευτικών μπροστά στα παιδιά τους. Εκφράζονται με εμπιστοσύνη για το Σχολείο και τηρούν θετική στάση.
 3. Συμμετέχουν ενεργά στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ο οποίος αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών.
 4. Φροντίζουν για την ευπρεπή ενδυμασία του παιδιού τους και του επισημαίνουν την υποχρέωσή για κόσμια ενδυμασία και συμπεριφορά στο σχολικό χώρο.
 5. Ακόμη κρίνεται σκόπιμο για την προστασία του/της μαθητή/τριας, και εφόσον συμφωνούν οι γονείς, αν υπάρχει οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα υγείας, που δεν καλύπτεται από τις κατά νόμο ιατρικές βεβαιώσεις, να ενημερώνεται τουλάχιστον η Διεύθυνση του Σχολείου.

9.Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια, ενημερώνεται ο/η κηδεμόνας, που με τη σειρά του οφείλει να συνεργαστεί με το σχολείο.

Η εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο Σχολείο σημαίνει και αποδοχή εκ μέρους του και των κηδεμόνων του όλων των όρων του παρόντος Πλασίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής, που απορρέουν από την υπάρχουσα σχολ

 Β. ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

 α. Προσέλευση – Είσοδος στις αίθουσες

 1. Το Σχολείο λειτουργεί 8.15΄ π.μ. έως 14.10΄ μ.μ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Η έγκαιρη προσέλευση (10΄ πριν χτυπήσει το κουδούνι) των μαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και του/της Διευθυντή/ντριας στο Σχολείο δείχνει ότι όλοι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό ρόλο έχει το Σχολείο και πόσος σεβασμός πρέπει να επιδεικνύεται στην ευταξία του, μέσα από την αυτοπειθαρχία καθενός.
 2. Οι μαθητές/τριες δεν εισέρχονται στις αίθουσες (παραμένουν κλειστές) πριν από την προσευχή, εκτός αν ο καιρός δεν επιτρέπει την παραμονή τους στο προαύλιο.
 3. Τα τμήματα συντάσσονται στους ορισμένους με διαγραμμίσεις χώρους της αυλής, με ησυχία και τάξη. Οι εφημερεύοντες/ουσες καθηγητές/τριες θα εποπτεύουν τη σύνταξη τους.
 4. Η προσευχή θα απαγγέλλεται από μαθητή/τρια.
 5. Οι αίθουσες ανοίγονται από τον/την καθηγητή/τρια. Οι μαθητές/τριες εισέρχονται χωρίς φωνές ή άλλους θορύβους, αναμένουν τον καθηγητή/τρια αν χρειαστεί έξω από την αίθουσα και χωρίς να περιφέρονται σε άλλους χώρους. Το ίδιο θα ισχύει για όλες τις διδακτικές ώρες.
 6. Μετά την είσοδο του/της καθηγητή/τριας, δεν επιτρέπεται η είσοδος αργοπορημένου/ης μαθητή/τριας κατά την πρώτη αλλά και όλες τις υπόλοιπες διδακτικές ώρες, παρά μόνο με γραπτό σημείωμα του/της Διευθυντή/ντριας.
 7. Οι μαθητές/τριες, που καθυστερούν κατά την πρώτη ώρα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα, θα προσέρχονται οπωσδήποτε στο Γραφείο της Διεύθυνσης για να αναφέρουν το λόγο, ώστε να γίνονται δεκτοί με άδεια του/της Διευθυντή/ντριας.
 8. Οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο με αμφίεση που αρμόζει στο χώρο χωρίς ακρότητες.

β. Φοίτηση

 1. Είναι αυτονόητο ότι η φοίτηση στο Σχολείο πρέπει να είναι τακτική και χωρίς άσκοπες απουσίες για να είναι πραγματικά αποτελεσματική.
 2. Οι μαθητές/τριες δεν αποχωρούν από το Σχολείο σε ενδιάμεσες ώρες, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Η απουσία με άδεια καταχωρίζεται στο απουσιολόγιο και δεν δικαιολογείται παρά μόνο με ιατρική βεβαίωση.
 3. Είναι καλό να ειδοποιείται το Σχολείο από τον/την κηδεμόνα σε περίπτωση πολυήμερης απουσίας του μαθητή/τριας λόγω σοβαρής ασθένειας.
 4. Οι κηδεμόνες ενημερώνονται για τις απουσίες με email, sms, επιστολή ή τηλεφωνικά.

γ. Διδακτική ώρα

 1. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους τα απαραίτητα για κάθε μάθημα βιβλία και τετράδια.
 2. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν ενοχλούν με ψιθύρους, συζητήσεις, γέλια ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Δεν επιτρέπεται να διαταράσσουν τη ροή του μαθήματος και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία.
 3. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε κατοχή και χρήση συσκευής κινητής τηλεφωνίας στην τάξη και γενικότερα στο χώρο του σχολείου.
 4. Οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να διατυπώνουν ελεύθερα τη γνώμη τους, να εκφράζουν χωρίς φόβο τις απορίες τους και να ζητούν διευκρινίσεις για το μάθημα, εφόσον το θεωρούν απαραίτητο.
 5. Σε περίπτωση διαφωνίας τους προς τη γνώμη καθηγητή/τριας ή συμμαθητή/τριας, διατυπώνουν τις αντιρρήσεις τους με ηρεμία και σεβασμό στην προσωπικότητα των άλλων, χωρίς επιθετική, ειρωνική ή υποτιμητική διάθεση. Είναι αυτονόητο ότι με ανάλογο τρόπο θα αντιμετωπίζονται και από τους/τις εκπαιδευτικούς σε παρόμοιες περιπτώσεις.
 6. Οι μαθητές/τριες έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα όλων των ολιγόλεπτων διαγωνισμάτων, ωριαίων διαγωνισμάτων ή εργασιών που γράφουν στο Σχολείο ή στο σπίτι, τα οποία θα τους επιστρέφονται σε εύλογο χρόνο ώστε να έχουν άμεση αντίληψη των πιθανών λαθών, διορθώσεων και φυσικά του βαθμού τους. Οι βαθμοί των τετραμήνων θα ανακοινώνονται μόνο μέσω ελέγχων.
 7. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν ασχολούνται με την προετοιμασία άλλου μαθήματος ή με άσχετες προς το μάθημα ενασχολήσεις.
 8. Κατά τη διάρκεια των διαγωνισμάτων δεν υπονομεύουν τη διαδικασία με αντιγραφή ή συνεννοήσεις κάθε είδους. Αντίθετα, συμμορφώνονται προς τις οδηγίες του/της καθηγητή/τριας και φυσικά δεν επιτρέπεται να αρνηθούν ατομικά ή συλλογικά τις προγραμματισμένες δοκιμασίες. Σε περίπτωση σοβαρού προσωπικού προβλήματος ο/η καθηγητής/τρια θα κρίνει κατά περίπτωση.
 9. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή απουσίας καθηγητή/τριας, τα τμήματα θα ενημερώνονται γι’ αυτό, θα αναπληρώνεται η απουσία του/της καθηγητή/τριας ή θα εξέρχονται στο προαύλιο με ησυχία, εφόσον τους δοθεί σχετική άδεια. Δεν θα κυκλοφορούν στους διαδρόμους, ενοχλώντας με οποιονδήποτε τρόπο τις υπόλοιπες τάξεις, ούτε θα παίζουν μπροστά από τις αίθουσες του ισογείου, στη σχολική αυλή.
 10. Σε περίπτωση έκτακτης αδιαθεσίας ή άλλου σοβαρού προβλήματος, ζητούν άδεια εξόδου από τον καθηγητή/τρια με διακριτικό τρόπο και επανέρχονται σε εύλογο χρόνο.
 11. Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι στη διάρκεια του μαθήματος της γυμναστικής παίζουν ποδόσφαιρο ή μπάσκετ δεν επιτρέπεται να φωνασκούν και να παρεμποδίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία των άλλων συμμαθητών/τριών τους. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνεχίζουν το παιχνίδι μετά την έναρξη του διαλείμματος.

δ. Διαλείμματα-Προαύλιο

 1. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, οι αίθουσες κλειδώνονται και οι μαθητές/τριες εξέρχονται οπωσδήποτε στο προαύλιο, ενώ σε περίπτωση κακοκαιρίας παραμένουν στους διαδρόμους, εκτός αίθουσας,. Διευκολύνουν το έργο των εφημερευόντων/ουσών στις υποδείξεις των οποίων πρέπει να υπακούν.
 2. Κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν στην αίθουσα μόνο σε περίπτωση αδιαθεσίας και με άδεια του εφημερεύοντα.
 3. Δεν απομακρύνονται από το σχολικό χώρο για αγορά προϊόντων, καθώς λειτουργεί κυλικείο, ούτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης ή του εφημερεύοντα εκπαιδευτικού.
 4. Αποφεύγουν να συζητούν με εξωσχολικά πρόσωπα από τα κάγκελα της αυλής και δεν προσκαλούν φίλους τους στο χώρο του Σχολείου.
 5. Οφείλουν να έχουν πάντα το νου τους στο κουδούνι, ώστε να μην καθυστερούν με τη δικαιολογία ότι δεν το άκουσαν από το βάθος της αυλής. Σε τέτοια περίπτωση, δεν θα προσπαθούν να μπουν στην τάξη μετά την είσοδο του καθηγητή/τριας, εκτός βέβαια αν ήταν απασχολημένοι/ες σε βεβαιωμένη εργασία του Σχολείου.
 6. Το κάπνισμα απαγορεύεται δια νόμου αυστηρά στο σχολικό χώρο, όπως και σε κάθε δημόσιο χώρο, για λόγους προστασίας της υγείας των μαθητών/τριών αλλά και για αποτροπή εθισμού τους σε αυτό. Είναι αυτονόητο ότι τα παραπάνω ισχύουν και για τους καθηγητές/τριες, οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νόμο και να μην καπνίζουν.
 7. Κατά την προσέλευση και αποχώρηση από το Σχολείο δεν διαταράσσουν την ησυχία των περιοίκων με οποιονδήποτε τρόπο.
 8. Το ντύσιμο και γενικά η εμφάνιση των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος είναι καλό να βρίσκεται σε πλαίσια ευπρέπειας, χωρίς ακρότητες και υπερβολές που δυνατόν να προκαλούν το δημόσιο αίσθημα.

ε. Καθαριότητα – Σχολική περιουσία

 1. Ο χώρος του Σχολείου, εσωτερικός και εξωτερικός, πρέπει να προστατεύεται από κάθε είδους ρύπανση ή φθορά από όλους όσοι συνυπάρχουν σε αυτόν.
 2. Υπολείμματα τροφών, κύπελλα, χαρτιά κλπ. θα πρέπει να τοποθετούνται μόνο μέσα στα ειδικά καλάθια απορριμμάτων.
 3. Δεν επιτρέπεται η αναγραφή συνθημάτων ή η με άλλους τρόπους ρύπανση θρανίων, καρεκλών και τοίχων του Σχολείου.
 4. Δεν επιτρέπεται η καταστροφή χαρτών, εποπτικών μέσων κάθε είδους ή σχολικών οργάνων. Το κόστος τους είναι υψηλό, γι’ αυτό κάθε καταστροφή που προκαλείται από μαθητές/τριες θα αποκαθίσταται από τους/τις ίδιους/ες.
 5. Αγγελίες ή αφίσες θα αναρτώνται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης μόνο στους ειδικούς πίνακες ανακοινώσεων.

στ. Καθήκοντα απουσιολόγων

 1. Οι απουσιολόγοι έχουν την απόλυτη ευθύνη να παίρνουν οι ίδιοι/ες τα απουσιολόγια στην αρχή της πρώτης ώρας και να τα καταθέτουν με τη λήξη του ωραρίου στη Γραμματεία του σχολείου.
 2. Η καταχώριση των απόντων/σών γίνεται με μεγάλη προσοχή, ενώ κάθε προσπάθεια απόκρυψης απόντος/ουσης μαθητή/τριας αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 3. Τα απουσιολόγια διατηρούνται καθαρά και δεν περιφέρονται στα χέρια μαθητών/τριών για διάφορους λόγους. Η ενημέρωση περί απουσιών θα γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος προς τους κηδεμόνες.
 4. Σε περίπτωση λανθασμένης καταχώρισης ονόματος, αυτό δεν διαγράφεται αλλά γράφεται στο χώρο των παρατηρήσεων η φράση: «λάθος καταχώριση».
 5. Το απουσιολόγιο πρέπει να υπογράφεται από τον καθηγητή/τρια στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας.
 6. Σε περίπτωση αδιαθεσίας και πρόωρης αποχώρησης μαθητή/τριας προσκομίζουν στον/ην Διευθυντή/ντρια το απουσιολόγιο για καταγραφή και σφράγιση στο χώρο των παρατηρήσεων.

η. Παρελάσεις – Πολιτιστικές Δραστηριότητες

 1. Η συμμετοχή στις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου είναι επιβεβλημένη και ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών/τριών εξασφαλίζεται με εκδήλωση ενδιαφέροντος μαθητών/τριών. Ο Σύλλογος Διδασκόντων σε συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριες ορίζει τις λεπτομέρειες, την περιβολή και το ευπρεπές της εμφάνισης. Επισημαίνεται ότι η άρνηση συμμετοχής, η απρεπής συμπεριφορά και η μη κόσμια εμφάνιση μαθητών/τριών που συμμετέχουν στη παρέλαση ή άλλες δημόσιες εκδηλώσεις συνιστά σοβαρή ενδοσχολική παράβαση, διότι προβάλλουν αρνητική εικόνα για το σχολείο.
 2. Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν ή παρακολουθούν εκδηλώσεις του Σχολείου δεν επιτρέπεται να ενοχλούν ή να προκαλούν με οποιονδήποτε τρόπο κατά τη διεξαγωγή τους.
 3. Η παρακολούθηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων ή παρουσιάσεων είναι υποχρεωτική. 

θ. Εκδρομές

 1. Οι μαθητές/τριες που συμμετέχουν σε εκδρομές (μονοήμερες – πολυήμερες) οφείλουν να υπακούουν στις οδηγίες των καθηγητών/τριών και να συνεργάζονται, χωρίς αντιρρήσεις, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδρομών.
 2. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να απευθύνονται αμέσως προς τους/τις συνοδούς καθηγητές/τριες σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος, απρόβλεπτης δυσκολίας ή ατυχήματος.
 3. Είναι απολύτως απαραίτητο να τηρούνται με ακρίβεια οι οδηγίες σχετικά με τα πάσης φύσεως ωράρια (ώρα αναχώρησης – επανόδου, διάρκεια ελεύθερου χρόνου, ωράριο ύπνου κλπ.).
 4. Ζημιές ή ρύπανση πάσης φύσεως σε λεωφορεία, ξενοδοχεία ή άλλους χώρους θα αποκαθίστανται οικονομικά από τους ίδιους τους υπαίτιους οι οποίοι και θα τιμωρούνται αυστηρά.
 5. Απαγορεύονται αυστηρά τα παρακάτω:

α. Το κάπνισμα.

β. Το κολύμπι σε πισίνα ή θάλασσα.

γ. Η ενοικίαση και χρήση ποδηλάτου, μοτοσυκλέτας, αυτοκινήτου.

δ. Η μεταφορά και χρήση οινοπνευματωδών ποτών ή άλλων ουσιών.

 1. Σε περίπτωση παραμονής σε ξενοδοχείο απαγορεύονται τα παρακάτω :

α. Να ενοχλείτε με φωνές ή άλλους θορύβους τους ενοίκους των άλλων δωματίων.

β. Να περιφέρεσθε άσκοπα στους διαδρόμους, τις σκάλες ή να ανεβοκατεβαίνετε με το ασανσέρ.

γ. Να βγαίνετε από το δωμάτιο σας είτε στο χώρο του ξενοδοχείο είτε εκτός αυτού κατά τις καθορισμένες ώρες ύπνου και κοινής ησυχίας.

δ. Να ανταλλάσσονται επισκέψεις σε δωμάτια μαθητών/τριών του Σχολείου ή μαθητών/τριών άλλων σχολείων κατά τις καθορισμένες ώρες ύπνου και κοινής ησυχίας.

 1. Δεν επιτρέπεται να προκαλείτε με πειράγματα-ύβρεις-χειρονομίες άλλους συμμαθητές/τριες σας και ακόμη περισσότερο περαστικούς ή ξένους, όταν κυκλοφορείτε ομαδικά σε δρόμους ή άλλους δημόσιους χώρους.
 2. Θυμηθείτε ότι σκοπός της εκδρομής είναι να βιώσουν όλοι, μαθητές/τριες και καθηγητές/τριες καινούργιες και ενδιαφέρουσες εμπειρίες, αλλά κυρίως να περάσουν μαζί και σε συνεργασία όσο γίνεται καλύτερα.
 3. Το Σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να τιμωρεί μαθητή/τρια που παραβιάζει συστηματικά τους κανονισμούς, τις οδηγίες των συνοδών καθηγητών/τριών ή παρεκτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο. Φυσικά διατηρεί και την ελπίδα ότι δεν θα χρειαστεί να κάνει χρήση αυτής της παραγράφου, προσδοκώντας στη συνεργασία και στην κατανόηση των μαθητών/τριών του.

 Γ. ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Οι μαθητές/τριες του Σχολείου πρέπει να συμμετέχουν συστηματικά και ενεργά στις συνελεύσεις τμημάτων ή στις γενικές συνελεύσεις.
 2. Κατά τη διάρκεια των συνελεύσεων οι μαθητές/τριες πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες και να συμμετέχουν με διάθεση πρωτοβουλίας και σοβαρότητας στην επεξεργασία των προτάσεων και στη λήψη των αποφάσεων. Οι μαθητικές κοινότητες είναι θεσμός ιδιαίτερα ανοιχτός στην ελεύθερη έκφραση ιδεών και γνώμης καθώς και στην κατάθεση προτάσεων.
 3. Τo Δεκαπενταμελές για να ανταποκριθεί στο ρόλο του πρέπει συνεδριάζει σε μηνιαία βάση, να συζητεί, να προλαβαίνει και να επεμβαίνει ενεργά και θετικά σε κάθε θέμα – πρόβλημα που προκύπτει στο Σχολείο, σύμφωνα πάντα με τη διαδικασία του κανονισμού των μαθητικών κοινοτήτων.
 4. Τα πενταμελή συμβούλια τμημάτων μπορούν και πρέπει να επεμβαίνουν θετικά και ενεργά σε περιπτώσεις που συμμαθητές/τριες προκαλούν προβλήματα στις τάξεις.
 5. Θα ήταν χαρά για το Σχολείο να δεχθεί, μέσω μαθητικών συμβουλίων, προτάσεις για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δραστηριότητες που θα ήταν διατεθειμένοι να οργανώσουν οι ίδιοι.

Δ. ΔΙΑΠΡΟΣΩΠIΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ – ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ.

 1. Ο σεβασμός, η ηπιότητα και η ευγένεια είναι, χωρίς αμφιβολία, θεμελιώδεις προϋποθέσεις για τη συνεργασία και των μαθητών/τριών μεταξύ τους αλλά και μεταξύ μαθητών /τριών – καθηγητών/τριών.
 2. Η συμπεριφορά μαθητών/τριών στο σχολικό χώρο πρέπει να αποκλείει τις βωμολοχίες, τις απειλές, τα βάναυσα αστεία, τη χειροδικία και γενικά κάθε βία, λεκτική, σωματική ή ψυχολογική. Είναι αυτονόητο ότι όλοι δικαιούνται να αντιμετωπίζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και από τους/τις εκπαιδευτικούς.
 3. Η κατ’ εξακολούθηση παρακώλυση της ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος, η ανάρμοστη συμπεριφορά η ανυπακοή και αυθάδεια προς τον/την Διευθυντή/ντρια, τους/τις καθηγητές/τριες και προς το βοηθητικό προσωπικό του σχολείου θα τιμωρείται.
 4. Καλό είναι, σε περίπτωση οποιουδήποτε παραπτώματος ή προβλήματος, οι μαθητές/τριες να ενημερώνουν τους γονείς τους με ειλικρίνεια, και ακρίβεια, χωρίς υπερβολές και διαστρεβλώσεις που έχουν στόχο να καλύψουν την προσωπική τους ευθύνη, εάν υπάρχει. Οι γονείς προσέρχονται σε αυτές τις περιπτώσεις στο Σχολείο για άμεση και αναλυτική ενημέρωση.
 5. Οι διδάσκοντες/ουσες οφείλουν να δίνουν σαφείς απαντήσεις και για τέσσερις τουλάχιστον παραμέτρους αξιολόγησης (επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση, συμπεριφορά) των μαθητών/τριών τους. Προς τούτο κρίνεται σκόπιμο ο/η κάθε διδάσκων/ουσα να διατηρεί προσωπικό αρχείο, στο οποίο θα καταγράφει τις παρατηρήσεις του/της, για να μπορεί να περιγράφει στο γονέα τεκμηριωμένα τον/την μαθητή/τριά του.

Ε. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του Σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, που, όμως, δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο.

Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας. 

Ενδεικτικός πίνακας παραπτωμάτων

 1. Αναιτιολόγητη αργοπορημένη προσέλευση στο σχολείο.
 2. Αργοπορημένη είσοδος των μαθητών στην αίθουσα.
 3. Αταξία ή η παρενόχληση των άλλων μαθητών/τριών στα διαλείμματα και στην αίθουσα.
 4. Παρακώλυση ομαλής διεξαγωγής του μαθήματος.
 5. Διατάραξη της τάξης κατά την πρωινή προσευχή ή άλλη σχολική συγκέντρωση.
 6. Αδικαιολόγητη απουσία ή αποχώρηση από την τάξη ή από το σχολείο.
 7. Αντιγραφή ή προσπάθεια αντιγραφής στις εξετάσεις.
 8. Βωμολοχίες και χυδαίες εκφράσεις.
 9. Χειροδικία – Πρόκληση τραυματισμού.
 10. Ρύπανση του σχολικού χώρου με αναγραφή ή χάραξη συμβόλων ή συνθημάτων ή γενικότερα η ρίψη ρυπογόνων ουσιών και αντικειμένων.
 11. Η κλοπή ή η καταστροφή της σχολικής ή ξένης περιουσίας.
 12. Ανυπακοή και αυθάδεια προς τον/την Διευθυντή/ντρια, τους/τις καθηγητές/τριες και το άλλο προσωπικό του σχολείου.
 13. Η απομάκρυνση από το χώρο του σχολικού περιπάτου και από το χώρο οποιασδήποτε άλλης σχολικής εκδήλωσης.
 14. Κυκλοφορία ανήθικων και γενικά προκλητικών εντύπων και εικόνων, όπως και κάθε κείμενο προσηλυτισμού.
 15. Το κάπνισμα.
 16. Η χρήση παραισθησιογόνων ουσιών.
 17. Η κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων.
 18. Η παραβίαση των ρυθμίσεων του παρόντος Πλαισίου Οργάνωσης της Σχολικής Ζωής.

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας, που είναι πλήρως εναρμονισμένος με την κείμενη νομοθεσία (ΥΑ 13423/ΓΔ4/ΦΕΚΒ΄/491/9-2-2021) συντάχθηκε με απόλυτη παιδαγωγική ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων του Σχολείου και με την καρποφόρα συναντίληψη και συνεργασία της Μαθητικής Κοινότητας και του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Προσφέρεται ως μέσο παιδαγωγίας στους μαθητές και ως σημείο αναφοράς για τους/τις διδάσκοντες/ουσες, διότι ο/η Διευθυντής/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων:

α. έχουν την υποχρέωση να «φροντίζουν για τη λήψη κάθε μέτρου, το οποίο συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του σχολείου» και

β. «είναι υπεύθυνοι για την ομαλή λειτουργία του σχολείου και το συντονισμό της σχολικής ζωής» (Δ1/105657/16-10-2002 ΥΑ).

                                                                        

 

 

 

Translate

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων