Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός για το νέο σχολικό έτος

Δημοσιευμένο στις 11 Σεπτεμβρίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Όλα  έτοιμα! Με τις καλύτερες προϋποθέσεις ξεκινά το σχ. έτος 2019-20. Στις 9:00 τελέστηκε ο καθιερωμένος Αγιασμός. Τις ευχές του σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας μετέφερε ο Πάτερ Χαραλαμπίδης Ελευθέριος και της νέας δημοτικής αρχής μετέφερε ο νέος αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Φωκάς. Εκ μέρους του συλλόγου διδασκόντων ευχήθηκε καλή χρονιά στους μαθητές και στους γονείς τους ο Διευθυντής κ. Μενέλαος Μιχαηλίδης.

Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου το πρώτο κουδούνι

Δημοσιευμένο στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019 θα ακουστεί το πρώτο κουδούνι της χρονιάς.

Ώρα προσέλευσης 08:00

Αγιασμός 09:00

Παραλαβή βιβλίων από 10:00

 

Οδηγίες για την έναρξη του νέου σχ. έτους 2019-20

Δημοσιευμένο στις 28 Αυγούστου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Σύμφωνα με την Υ.Α. 79942/ΓΔ4/31-5-2019 (ΦΕΚ 2005/19))

σχεση

Τρόπος και χρόνος εγγραφής

Οι εγγραφές στην Α’ τάξη και οι επανεγγραφές στην Β’ και Γ’ στα Γυμνάσια πραγματοποιούνται κάθε σχολικό έτος από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου.

Πως γίνεται η εγγραφή;

Κάθε κηδεμόνας μαθητή/τριας Γυμνασίου πρέπει να προσέλθει στη Διεύθυνση του σχολείου μέχρι την παραμονή της έναρξης των μαθημάτων του σχολικού έτους και να δηλώσει ενυπογράφως ότι είναι νόμιμος κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, καθώς να καταβάλει το ποσό των 10€ υπέρ του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων (για κάθε σχολικό έτος). Εννοείται ότι είναι ευπρόσδεκτο και κάθε ποσόν πέραν αυτού.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

α. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του κηδεμόνα τού/τής μαθητή/τριας στην οποία να δηλώνεται

 • η νομιμότητα της άσκησης της κηδεμονίας.
 • η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας,
 • καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS).

β. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του/της μαθητή/τριας (εάν διαθέτει)

Κηδεμονία ανηλίκων μαθητών/τριών

 • Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας  είναι ο πατέρας και η μητέρα. Σε περίπτωση διαζυγίου των γονέων ή διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας είναι το πρόσωπο που ασκεί νόμιμα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας. Σε περίπτωση που αυτοί ελλείπουν ή κωλύονται από τον νόμο, κηδεμόνας του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας είναι αυτός που έχει την επιμέλεια του/της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
 • Εάν ο, κατά την προηγούμενη παράγραφο, κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας δεν κατοικεί στην έδρα του σχολείου, αντιπροσωπεύεται από ενήλικο πρόσωπο το οποίο έχει εξουσιοδοτήσει εγγράφως και το οποίο κατοικεί στην έδρα του σχολείου.
 • Κανένα στοιχείο της σχολικής κατάστασης του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας δεν γνωστοποιείται ή παρέχεται σε άλλο πρόσωπο εκτός από τον κηδεμόνα του/της ή σε πρόσωπο που έχει οριστεί από τον κηδεμόνα

Χαρακτηρισμός φοίτησης, συνέπειες


Οι υπεύθυνοι καθηγητές/τριες του σχολείου είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν άμεσα τους κηδεμόνες για τις απουσίες των μαθητών/τριών

Οι κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι  να ενημερώνουν το σχολείο για τους λόγους απουσίας των μαθητών/τριών

Οι απουσίες δεν διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες.
Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητών/τριών εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή/τριας που σημείωσε πάνω από εκατόν δεκατέσσερις (114) απουσίες. Οι μαθητές/τριες των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής είναι υποχρεωμένοι/ες να επαναλάβουν τη φοίτηση τους στην ίδια τάξη

Ειδικές περιπτώσεις:

Μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες:

Για τους μαθητές/τριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες η φοίτηση τους θεωρείται επαρκής όταν το σύνολο των επιπλέον απουσιών δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) των προβλεπόμενων από το οικείο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών με βάση το ωρολόγιο πρόγραμμα και αυτές οφείλονται αποδεδειγμένα στη συμμετοχή τους σε προγράμματα αποκατάστασης και θεραπείας που πιστοποιούνται από τον φορέα υλοποίησης.

Αποχώρηση με άδεια του Διευθυντή:

Όταν μαθητής αποχωρεί από το σχολείο, εννοείται εφόσον έχει εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του κηδεμόνα, σημειώνεται στο απουσιολόγιο με την ένδειξη «πήρε άδεια» και υπογράφεται από το Διευθυντή. Εννοείται πως οι απουσίες που προκύπτουν καταχωρούνται και προσμετρώνται

Επείγοντα περιστατικά και σοβαρές παθήσεις

Καταχωρίζονται στο Βιβλίο Φοίτησης (απουσιολόγιο) αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες μαθητών/τριών μέχρι είκοσι (20) ημερών που οφείλονται σε σοβαρά και επείγοντα περιστατικά και απαιτούν μεγάλο χρονικό διάστημα ανάρρωσης, εντός της Ελλάδας ή σε χώρες του εξωτερικού όπως :

α. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα χειρουργική επέμβαση
β. έκτακτα και επείγοντα περιστατικά που απαιτούν άμεσα νοσηλεία σε νοσοκομείο
γ. θεραπείες αρχικές ή συνεχιζόμενες για επιδημίες και χρόνιες παθήσεις που απαιτούν συνεχή παραμονή σε νοσοκομείο ή επαναλαμβανόμενες επισκέψεις σε νοσοκομείο

Σε κάθε μία από τις ανωτέρω περιπτώσεις οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι ίδιοι/ες, αν είναι ενήλικοι/ες ,θα πρέπει:

 • Να ενημερώσουν τη Διεύθυνση του σχολείου για την ιδιάζουσα περίπτωση του προβλήματος υγείας και να προσκομίσουν με αίτηση τους στη Διεύθυνση του σχολείου φοίτησης πρόσφατη σχετική ιατρική γνωμάτευση ή εξιτήριο από Δημόσιο ή Ιδιωτιό Νοσοκομείο με τις απαραίτητες σφραγίδες και υπογραφές από τους θεράποντες ιατρούς και διευθυντές.
 • Η αίτηση του/της μαθητή/τριας, με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση έγγραφα και δικαιολογητικά, κατατίθεται στη Διεύθυνση του σχολείου και τίθεται υπόψη του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών όπου εξετάζεται το αίτημα και, εφόσον ισχύουν οι προαναφερόμενες
  προϋποθέσεις, συντάσσεται πρακτικό για την εκάστοτε περίπτωση μαθητή/τριας, το οποίο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το σχολείο

Απαλλαγή από τα  Θρησκευτικά

Δυνατότητα απαλλαγής των μαθητών/τριών από το μάθημα των Θρησκευτικών παρέχεται σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 12773/Δ2/23-01-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής και των δύο γονέων, εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους στην οποία θα αναφέρεται ότι: «ο/η μαθητής/τρια δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης», χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί.

Χρήση κινητού τηλεφώνου

Δεν επιτρέπεται η κατοχή και χρήση  κινητού τηλεφώνου και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητές/τριες θα ελέγχονται πειθαρχικά.

Ατομικό Δελτίο Υγείας

Είναι απαραίτητο το Ατομικό Δελτίο Υγείας (ΑΔΥΜ) των μαθητών της 1ης Τάξης Γυμνασίου για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Γυμναστικής. Σε περίπτωση μη προσκόμισης χρεώνονται απουσίες για κάθε διδακτική ώρα Γυμναστικής.

 

Καλή σχολική χρονιά!

Από Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να παραλαμβάνουν τους ελέγχους προόδου

Δημοσιευμένο στις 12 Ιουνίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Οι έλεγχοι είναι διαθέσιμοι από ώρα 10:00 Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019

Δύο κύπελα σήκωσαν οι μαθητές του 4ου γυμνασίου.

Δημοσιευμένο στις 22 Μαΐου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στους διασχολικούς αγώνες που διοργάνωσε η ΔΔΕ Πέλλας την Τρίτη 21 Μαιου 2019 η ομάδα ποδοσφαίρου σήκωσε το κύπελο της 1ης θέσης. Στους ίδιους αγώνες η ομάδα βόλει κοριτσιών κατέκτησε την πρώτη θέση και η ομάδα μπάσκετ αγοριών τη δεύτερη. Υπεύθυνος προετοιμασίας ήταν ο καθηγητής φυσικής αγωγής Καλαφάτης Φώτιος.

Ημερίδα πρώτων βοηθειών για τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου

Δημοσιευμένο στις 17 Απριλίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Την Τρίτη 9 Απρίλίου οι μαθητές/τριες μας συμμετείχαν σε ημερίδα αφιερωμένη στις πρώτες βοήθειες.

Την ευθύνη της οργάνωσης και της επιμόρφωσης είχε ο καθηγητής φυσικής αγωγής κ. Γαϊτάνης Χαράλαμπος.

Οι μαθητές/τριες μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το θεωρητικό πλαίσιο, να προσεγγίσουν βιωματικά το θέμα και να πάρουν μέρος  σε προσομοιώσεις ατυχημάτων


για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ

Το Κ.Π.Ε. Κιλκίς επισκέφτηκαν οι μαθητές/τριες του 4ου Γυμνασίου

Δημοσιευμένο στις 3 Απριλίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Το ΚΠΕ Κιλκίς επισκέφτηκαν οι μαθητές/τριες την Τρίτη 2-4-2019, στο πλαίσιο προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο: «ο σχολικός κήπος, ένας άλλος κήπος», με υπεύθυνους καθηγητές/τριες τους κ. Γουναροπούλου Αργυρώ, Ιωαννίδη Οδυσσέα και Βουδρισλή Φιλιππίνα. Οι μαθητές/τριες συμμετείχαν σε πλήθος δραστηριοτήτων και ξεναγήθηκαν σε περιοχές φυσικού κάλους.

για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

Πρωτιές σε μαθήτριες του 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών στον 11ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019 του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

Δημοσιευμένο στις 2 Απριλίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 4ου Γυμνασίου Γιαννιτσών συγχαίρει θερμά για την επιτυχία και τη διάκρισή τους στον 11ο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό 2019 του Μορφωτικού Ομίλου Πετρούπολης

 1. την μαθήτρια της Α’ τάξης Ευσταθιάδου Ελισάβετ για το 1ο  Βραβείο στο Διήγημα.
 2. τις μαθήτριες Καλαϊτζίδου Βασιλική και Καλαϊτζίδου Μαρία-Ελένη για την 3η θέση (Έπαινος)

Συγχαρητήρια επίσης, στην φιλόλογο καθηγήτρια κ. Σίμου Φωτεινή για την άψογη  διοργάνωση του διαγωνισμού στο σχολείο μας.

Η τελετή βράβευσης θα γίνει στην Αθήνα την Κυριακή 14 Απριλίου 2019, Πνευματικό κέντρο του Δήμου Πετρούπολης.

Μάρτιος 2019 – Διδακτική επίσκεψη στον Βιολογικό Καθαρισμό Γιαννιτσών τον

Δημοσιευμένο στις 30 Μαρτίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας της Β’ γυμνασίου οι μαθητές και μαθήτριές μας επισκέφτηκαν τον βιολογικό καθαρισμό της πόλης των Γιαννιτσών, όπου ξεναγήθηκαν και ενημερώθηκαν από το προσωπικό του χώρου.

Τους μαθητές συνόδευσαν οι εκπαιδευτικοί κ. Βουδρισλή Φιλιππίνα, Αντωνίου Γεώργιος, Αργυρόπουλος Θεόδωρος, Πατσάνης Γρηγόριος και Ιωαννίδης Οδυσσέας.

Ευχαριστούμε το προσωπικό  και ιδιαιτέρως τον υπεύθυνο του βιολογικού κ. Ματζανά Φώτιο για την φιλοξενία και την ξενάγηση.

Για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ

Ευχαριστούμε το Γυμνάσιο Πέλλας για την ξενάγηση των μαθητών μας στον Αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας

Δημοσιευμένο στις 30 Μαρτίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Οι μαθητές της Α’ τάξης είχαν την τύχη να ξεναγηθούν από τους μαθητές του Γυμνασίου Πέλλας στον Αρχαιολογικό χώρου της Πέλλας. τους μαθητές/τριες συνόδευσαν οι διδάσκουσες καθηγήτριες του μαθήματος της Ιστορίας κ. Γουναροπούλου Αργυρώ, Πλαταμώνα Μαρία, Σεβαστίδου Αγγελική και Τσακίρη Μαριάνθη.

Ευχαριστούμε πολύ και συγχαίρουμε τη Διευθύντρια του Γυμνασίου Πέλλας κ. Ποθητή Νομικού, τους εκπαιδευτικούς που έτρεξαν το πρωτοποριακό πρόγραμμα ξενάγησης και προπαντός τους μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν ως ξεναγοί. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον καθηγητή κ. Γαϊτάνη Χαράλαμπο για την βοήθεια που προσέφερε στην οργάνωση της ξενάγησης.

για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ

5 και 7 Απριλίου οι βραβεύσεις των μαθητών μας που διακρίθηκαν στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρίας

Δημοσιευμένο στις 28 Μαρτίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

 • Οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου που διακρίθηκαν στον διαγωνισμό «Ο μικρός Θαλής» 2018 που οργάνωσε το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα βραβευτούν την Παρασκευή 5 Απριλίου στις 20:30 στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός (Περίπτερο 8) στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
 • Οι μαθητές των τάξεων Β’ και Γ’ Γυμνασίου και Λυκείου που διακρίθηκαν στους διαγωνισμούς «Ο Θαλής», «Ο Ευκλείδης» και «Ο Αρχιμήδης» 2018-2019 της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας θα βραβευτούν την Κυριακή 7 Απριλίου στις 12:30 στο συνεδριακό κέντρο Ν. Γερμανός (Περίπτερο 8) στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Οι βραβεύσεις γίνονται  στα πλαίσια των εργασιών του Συνεδρίου 11η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://emethes.gr και την ιστοσελίδα του συνεδρίου https://11math2019.blogspot.gr

Οι διακριθέντες μαθητές/τριες

Α’ ΤΟΜΠΑΖΗ ΜΥΡΣΙΝΗ

Β’ ΧΛΩΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Γ’ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Γ’ ΜΗΤΩΝΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ

 

Με λαμπρότητα γιορτάστηκε η επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821

Δημοσιευμένο στις 22 Μαρτίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

για να ενημερωθείτε πατήστε εδώ

Το πείραμα του Ερατοσθένη

Δημοσιευμένο στις 22 Μαρτίου 2019 Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ από 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

Ένα από τα πιο σημαντικά πειράματα που πραγματοποιήθηκε στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν η μέτρηση της περιφέρειας της Γης από τον Ερατοσθένη τον 3 π.Χ. αιώνα. Ο Ερατοσθένης πληροφορήθηκε ότι στη Συήνη (σημερινό Ασουάν) ο ήλιος κατά το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ρίχνει τις ακτίνες του κάθετα στον ορίζοντα και φωτίζει τον πυθμένα ενός πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια οι ακτίνες του ηλίου σχηματίζουν μια γωνία 7,2ο με την κατακόρυφο του τόπου. Στη συνέχεια μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας – Συήνης και υπολόγισε, όπως φαίνεται στο σχήμα που ακολουθεί, με μεγάλη ακρίβεια την περιφέρεια της γης.  Σήμερα το πείραμα πραγματοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα με τη συμμετοχή χιλιάδων μαθητών στην Εαρινή και την Φθινοπωρινή Ισημερία.

 

Οι μαθητές μας έπιασαν μολύβι, χαρτί, κομπιουτεράκι, μετροταινία και με την καθοδήγηση του κ. Ιωαννίδη και της κ. Πέρρου, μαθηματικών  υλοποίησαν μια εκδοχή του πειράματος…

για να διαβάσετε περισσότερα πατήστε εδώ

Επόμενη σελίδα »