δεξιοτήτων

Το σχολείο μας υλοποιεί τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του
Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης. Βασική αρχή των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι να συνδυάζουν το γνωστικό πεδίο των Προγραμμάτων Σπουδών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων των μαθητριών και των μαθητών με σκοπό τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες.

Σκοπός των «Εργαστηρίων δεξιοτήτων» είναι η ενίσχυση της καλλιέργειας ήπιων δεξιοτήτων, δεξιοτήτων ζωής και δεξιοτήτων τεχνολογίας και επιστήμης στις μαθήτριες και στους μαθητές. Στους επιμέρους στόχους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η μάθηση μέσω ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης διδακτικής μεθοδολογίας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ζωής, διαμεσολάβησης και υπευθυνότητας, η ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακής μάθησης, τεχνολογίας και προγραμματιστικής σκέψης.

 

Θεματικές Ενότητες των Εργαστηρίων

Το πρόγραμμα και το εκπαιδευτικό υλικό των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» ομαδοποιείται σε τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες. Οι Θεματικές Ενότητες προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα) και αφορούν στη θεματολογία που ακολουθεί, η οποία διαμορφώθηκε στην τελική της μορφή από την πιλοτική εφαρμογή των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» κατά το σχολικό έτος 2020 – 2021:

.jpg

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων υλοποιούνται και στα τρία τμήματα του νηπιαγωγείου (πρωινά τμήματα και προαιρετικό ολοήμερο).

δεξιοτήτων 1

Η έναρξη των εργαστηρίων γίνεται με τη Θεματική Ενότητα «Ζω καλύτερα – Ευ ζειν»

καλύτερα 1

ο δικός μας τίτλος είναι «Τρέφομαι σωστά, ζω καλά!»

καλύτερα2

Κύριος στόχος μέσα από την υλοποίηση του συγκεκριμένου εργαστηρίου είναι τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της υγιεινής διατροφής και να τα εντάξουν με τρόπο φυσικό στην καθημερινότητα τους. Ταυτόχρονα, δουλεύοντας σε μικρές ομάδες, εξοικειώνονται με τη συνεργατική μάθηση και την ομαδική εργασία κάτι που θα συναντήσουν, χωρίς αμφιβολία, και στην ενήλικη ζωή τους. Ευνοείται η αποκαλυπτική μάθηση και αναδεικνύονται ταλέντα και ικανότητες όλων των μαθητών.