ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-23

3Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022  και ώρα 9:00 π.μ. θα γίνει ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Μετά τον αγιασμό θα δοθούν οδηγίες από το Δ/ντή του σχολείου στους γονείς και κηδεμόνες. Στη συνέχεια οι μαθητές θ’ αποχωρήσουν από το σχολείο.

Καλή σχολική χρονιά με υγεία.

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ 2022-23

6/ΘΕΣΙΟ  3ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ          ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ  5/9/2022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΥ

Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη, έχοντας υπόψη:

1.    Τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ 57 Α’/23.3.1999).2.    Την παρ. 45 άρθρ.14 Ν.2817/2000 (Φ.Ε.Κ 78 Α’/14.3.2000).3.    Την με αρ. πρωτ. 2515/5/13-στ’/15.9.1997 Κ.Υ.Α (Φ.Ε.Κ 839 Β’/19.9.97) (η παρ. 2 αντικαταστάθηκε με την Α.Π 2515/5/13ο/16.10.1997 (Φ.Ε.Κ 967 Β’/29.10.1997).4.    Την με αρ. 32633/29.9.2000/Υ.Α.5.    Την με αρ. πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25.6.1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ, σύμφωνα με την οποία  η επιλογή του Σχολικού τροχονόμου θα γίνει σε επίπεδο σχολικής μονάδας από επιτροπή, η οποία αποτελείται από: 1. Το Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ως Πρόεδρο 2. Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής, 3. Τον Πρόεδρο του Συλλόγου γονέων και κηδεμόνων ΠροκηρύσσειΤην πλήρωση της θέσης Εθελοντή Σχολικού τροχονόμου, σύμφωνα με τα παρακάτω:1.    Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023, δηλαδή από 12-9-2022 μέχρι  15-6-2023.2.    Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του. Τονίζεται ο εθελοντικός χαρακτήρας του έργου. 3.    Οι ώρες απασχόλησης είναι:·         Από τις 7:45 μέχρι τις 8:20 το πρωί·         Από τις 13:10 μέχρι τις 13:30 καθημερινά.Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.4.    Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του.5.    Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.6.    Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα «SΤΟΡ» και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση «ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ». Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.7.    Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.               Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι τη Δευτέρα 12-9-2022, στις 13:30 το μεσημέρι στη διεύθυνση του Σχολείου:1.    Αίτηση (να ζητήσουν το σχετικό έντυπο).2.    Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.            Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Μέντσιος Γεώργιος

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΕΓΓΡΑΦΕΣ Α΄ ΤΑΞΗ 2022-23

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) , όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Μετά την 20η Μαρτίου οι εγγραφές θεωρούνται εκπρόθεσμες εγγραφές και χρειάζονται την έγκριση του Δ/ντή Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με  όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από το σχολείο.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),  από τον Παιδίατρο ή το Κέντρο Υγείας. Έντυπο  δίδεται και από το σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης, λογαριασμός ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, τηλεφώνου).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

στ. ΑΙΤΗΣΗ του γονέα

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά και ώρες 09:00-11:00 π.μ. στο γραφείο του σχολείου.

Εκ της διευθύνσεως

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 2021-22Λήψη αρχείου

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) , όπως τροποποιήθηκε με  το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021. Μετά την 20η Μαρτίου οι εγγραφές θεωρούνται εκπρόθεσμες εγγραφές και χρειάζονται την έγκριση του Δ/ντή Πρωτ/θμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής σύμφωνα με  όσα προβλέπονται παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).

Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2021-2022 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2015 έως και 31-12-2015.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς, αλλά αναζητείται από το σχολείο.

β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.),  από τον Παιδίατρο ή το Κέντρο Υγείας. Έντυπο  δίδεται και από το σχολείο.

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (έντυπο Ε1 φορολογικής δήλωσης, λογαριασμός ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ, τηλεφώνου).

ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

στ. ΑΙΤΗΣΗ του γονέα

Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης.

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά και ώρες 08:30-11:00 π.μ. στο γραφείο του σχολείου.

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΠΡΟΣΕΡΧΕΣΤΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΑ ΣΑΣ ΔΩΘΟΥΝ ΜΕ E-MAIL  ΣΗΜΕΡΑ Η ΑΥΡΙΟ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟKATAΣΤΑΘΕΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ.

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΜΕΝΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΓΙΑΣΜΟ

ΠΑΡΕΛΗΦΘΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/9/2020, ΩΡΑ 13.51

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Π.Ε.
ΤΜΗΜΑ Α’ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Μαρούσι, 11-09-2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ7/ 119778/Δ1
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Email : spudonpe@minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Κ. Γκουνέλα
Τηλέφωνο : 210 344 2248

ΠΡΟΣ:
1.Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
2.Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής
Εκπαίδευσης (μέσω των Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης της
χώρας)
3. Διευθυντές Π.Ε. της χώρας
4. Διευθυντές και Προϊσταμένους των Δημόσιων και
Ιδιωτικών σχολικών μονάδων (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε)
ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες για Δημοτικά σχολεία την έναρξη του διδακτικού έτους 2020-2021

Σας ενημερώνουμε ότι την πρώτη ημέρα έναρξης των μαθημάτων, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, οι
μαθητές/τριες θα προσέλθουν στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά Σχολεία) στις 8.15 και θα παραμείνουν
μέχρι την τέλεση του αγιασμού, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του κάθε σχολείου που θα
περιλαμβάνει:
 Συζήτηση για πιστή εφαρμογή των κανόνων καθαριότητας και υγιεινής και λοιπών μέτρων
προστασίας και πρόληψης βάσει των σχετικών οδηγιών του ΕΟΔΥ
 Επεξήγηση επί του περιεχομένου του έντυπου ενημερωτικού υλικού που έχει σταλεί
(Φ.7/117703/Δ1/9-9-2020)
 Διανομή μάσκας ανά μαθητή
 Ιδιαίτερη έμφαση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας
 Διανομή των ατομικών δοχείων νερού/ παγουριών ανά μαθητή
 Διανομή των βιβλίων της νέας σχολικής χρονιάς ανά θρανίο
 Ενημέρωση για το ωρολόγιο πρόγραμμα της εβδομάδας
Υπενθυμίζεται ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση των εφημεριών των εκπαιδευτικών.

Εσωτ. Διανομή
1.Γραφείο Υφυπουργού
2.Γραφείο Γενικής Γραμματέα
3.Δ/νση Παιδείας, Ομογ., Διαπολ. Εκπ/σης, Ξένων και Μειον. Σχολείων
4. Δ/νση Ειδικής Αγωγής & Εκ/σης
5. Αυτοτελής Δ/νση Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, Τμήμα Α΄
6. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε., Τμήμα Α΄ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

3Ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020  και ώρα 11:30 π.μ. θα γίνει ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Κατά την προσέλευση, στην αυλή του σχολείου θα εισέρχονται μόνο μαθητές χωρίς τους γονείς τους. Αμέσως μετά τον αγιασμό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί μέσα στις αίθουσες των τάξεων και την ενημέρωση από το δ/ντή του σχολείου, οι γονείς θα παραλάβουν τα παιδιά τους και θα αποχωρήσουν.

Παρακαλούμε οι μαθητές/τριες να είναι εφοδιασμένοι με μάσκα.

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΛΗΞΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΟΔΟΥ

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26/6/2020 θα δοθούν οι Τίτλοι Σπουδών, Τίτλοι Προόδου κι οι Έλεγχοι του Γ΄ τριμήνου στους μαθητές/τριες των τάξεων σε σφραγισμένο φάκελο. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν ως εξής:

Α2,Β2,Γ2,Δ2,Ε2,ΣΤ2 Υποτμήματα 8:15-9:00 π.μ. 

Α1,Β1,Γ1,Δ1,Ε1,ΣΤ1 Υποτμήματα 9:10-10:00 π.μ.. Γονείς παιδιών που δεν φοίτησαν μετά την επαναλειτουργία του σχολείου μπορούν να προσέλθουν για να παραλάβουν οι ίδιοι τους Τίτλους από ώρα 10:10-11:00 π.μ.

Καλό Καλοκαίρι , με υγεία

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Αγαπητοί γονείς εύχομαι να είστε όλοι καλά

Από τη Δευτέρα 30 Μαρτίου αρχίζουν μαθήματα στην εκπαιδευτική τηλεόραση από την ΕΡΤ2. Τ ο πρόγραμμα:

Δευτέρα 30 Μαρτίου, 10 π.μ.

1.      Επαναληπτικό μάθημα στη Γλώσσα Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκου

2.      Ιστορία Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Δάβος

3.      Φυσική Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Ουρανία Γκικοπούλου

Τρίτη 31 Μαρτίου, 10 π.μ.

1.      Μαθηματικά, Γ’ & Δ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Μίνα Τόδωρη

2.      Μαθηματικά, Δ’ & Ε’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Γιώργος Ανδρίκος

3.      Φυσική Ε’ & ΣΤ’ τάξης
Εκπαιδευτικός: Κώστας Χωριανόπουλος

ο Δ/ντής – Μέντσιος Γεώργιος

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

Αγαπητοί γονείς

Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Για το διάστημα που τα σχολεία παραμένουν κλειστά η επικοινωνία για ότι αίτημα υπάρχει ή για πληροφορίες παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε το μαιλ του σχολείου και στη συνέχεια θα ερχόμαστε εμείς σε επαφή μαζί σας. Παρακαλώ όσοι δεν έχουν καταθέσει κάποιο  προσωπικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο σχολείο, να στείλουν ένα μήνυμα με το λογαριασμό τους.

Το μαιλ είναι: mail@3dim-porto-raft.att.sch.gr

Με εκτίμηση

Ο Δ/ντής

Μέντσιος Γεώργιος

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ

3ο Δημοτικό σχολείο Πόρτο Ράφτη

Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 27/9/2018 τα σχολεία του Πόρτο Ράφτη θα παραμείνουν κλειστά με απόφαση του Δημάρχου Μαρκοπούλου, λόγω καιρικών συνθηκών.

Ο Δ/ντής

Μέντσιος Γεώργιος

 

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΤΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Τις κάρτες δημιούργησαν τα παιδιά  με την επίβλεψη του εκπαιδευτικού Εικαστικών του Σχολείου  κ. Κεφαλά Παναγιώτη.

2017-12-27

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μας ευχαριστεί την εταιρεία «DHL Ταχυμεταφορές» και τον κύριο Θανάση Κότιαλη για την ευγενική τους δωρεά προς τη σχολική μας μονάδα ενός βιντεοπροβολέα Optoma.20170614_081045

Κατηγορία Γενικά. 0 σχόλια »

Απολογισμός  –  Αποχαιρετισμός από την εικαστικό Τόνια Τσιαμπά

Έφτασε το τέλος της σχολικής χρονιάς 2016 – 2017 και κάνοντας μία αναδρομή, διαπιστώνω ότι είχα ένα ταξίδι γεμάτο με όμορφες εμπειρίες!

Εμπειρίες που προέκυψαν από τη ζεστή και εποικοδομητική συνεργασία με τη Διευθύντρια Λένα Ψιλού,  η οποία ήταν αρωγός σε ό,τι κι αν χρειάστηκε, τους συναδέλφους που είχαμε μία όμορφη και γόνιμη συνεργασία και βέβαια τα παιδιά, τους μαθητές μου που αναπτύξαμε μια ζεστή και μοναδική σχέση με τον καθένα ξεχωριστά!

Το ενδιαφέρον, η ζωντάνια, το κέφι και η δίψα των παιδιών να μάθουν, να εκφραστούν και να δημιουργήσουν με φαντασία έργα, με έκανε χαρούμενη και το αποτέλεσμα, μου προσέφερε ικανοποίηση καθώς κατέστησε τη χρονιά «πλούσια»  σε πολλά επίπεδα!

Σας ευχαριστώ όλους, απόλαυσα την κάθε στιγμή…

Καλό Καλοκαίρι!

Η εικαστικός

Τσιαμπά Τόνια

Υ.Γ. : Ένας επιπλέον λόγος για να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια, είναι η πολύτιμη βοήθειά της στην ανάδειξη της δουλειάς των παιδιών μέσω του blog του σχολείου το οποίο  χειρίζεται!