Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020https://blogs.sch.gr/3dimait/files/2021/10/Σχέδιο_Δράσης_ΣΧΟΛΕΙΟΥ.docx