Παραμύθι «Τα ελληνάκια»

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DHV4arkw2Oyg%26fbclid%3DIwAR3CApO83l3QX8RLfDiilMBJTIi5HLVAe_-JDOrAeqtTpYX91mWKrmDD1uQ&h=AT2qjOmQga59TRS6mK1c2gj34CD2zCudUCP9cgYgC7U7zYXKPv7qAbOeCwInE1EqMX8vl0hMywTdixiXYNUFhcCSWuAuBLBvv3hJCrijq0Osc7kcCNZwCmF2PP-8MUSVyk_-SwJbV_Cd3-esZEe-gHE56XzDh6BO9e4_CtCnIvugAxY

Πατώντας τον παραπάνω σύνδεσμο  θα ακούσετε στο You tube από μια συνάδελφό μας την αφήγηση του παραμυθιού «Τα ελληνάκια». Το παραμύθι αυτό το έγραψε μια σπουδαία συγγραφέας, η

 » περισσότερα