Αποδεικτικό δ/νσης κατοικίας-διευκρινίσεις

 

Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.6/55114/Δ1/13-05-2020 (ΑΔΑ ΩΚ2Τ46ΜΤΛΗ-ΩΑ7) εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2020-2021» και σε απάντηση ερωτημάτων σχετικά με τα δικαιολογητικά των εγγραφών που αφορούν στη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας των γονέων/κηδεμόνων οι οποίοι αιτούνται την εγγραφή του/των τέκνου/τέκνων τους σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021, διευκρινίζεται ότι:

 • Ο γονέας συμπληρώνει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 

 • Σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση αποδεικτικών διεύθυνσης μόνιμης κατοικίας, όπως αυτά αναφέρονται στην ως άνω σχετική εγκύκλιο (λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο), οι Προϊστάμενοι/νες-Διευθυντές/ντριες των Νηπιαγωγείων δύνανται να κάνουν δεκτά και αποδεικτικά από ιδιωτικούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας ή παρόχους κινητής ή σταθερής τηλεφωνίας.

 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση αυτή ο γονέας/κηδεμόνας απαιτείται να προσκομίσει δύο τύπους εκ των προαναφερόμενων δικαιολογητικών (π.χ. λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας και λογαριασμό παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ) που έχουν εκδοθεί στο όνομά του/της προς εγγραφή του τέκνου/τέκνων.

Διευκρινίσεις

Ηλεκτρονικές εγγραφές στα Δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας

Σε απάντηση ερωτημάτων διευκρινίζεται ότι αναφορικά με το νέο τρόπο αιτήσεων εγγραφών στα Νηπιαγωγεία μέσω του συστήματος «Πρώτη Εγγραφή», ισχύουν τα ακόλουθα:

1) Η κατανομή των νηπίων/προνηπίων στις σχολικές μονάδες πραγματοποιείται με την προβλεπόμενη διαδικασία που ισχύει όλα τα προηγούμενα σχολικά έτη.
Συγκεκριμένα, μετά την αποδοχή των αιτήσεων από τα νηπιαγωγεία που υπάγονται τα νήπια/προνήπια, πραγματοποιείται κατανομή των μαθητών που πλεονάζουν σε όμορες σχολικές μονάδες λαμβάνοντας υπόψη την απόσταση από αυτές. Για το λόγο αυτό συστήνεται τριμελής επιτροπή στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Με την ηλεκτρονική εγγραφή, σε καμία περίπτωση δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας και δε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος της αίτησης, με δεδομένο ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εγγραφών όλα τα νήπια/προνήπια θα εγγραφούν σε δημόσιο νηπιαγωγείο γενικής παιδείας. Ως εκ τούτου, για την βέλτιστη λειτουργία του συστήματος ενδείκνυται οι αιτήσεις να υποβάλλονται σταδιακά και να αποφευχθεί η υποβολή την πρώτη ή την τελευταία ημέρα της περιόδου εγγραφών (15-30 Μαΐου 2020).

2) Στο σύστημα «Πρώτη Εγγραφή» αναρτώνται μόνο τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να επιβεβαιωθεί η διεύθυνση κατοικίας και η κηδεμονία, όταν η τελευταία δεν προκύπτει μέσω διαλειτουργικότητας από το Μητρώο Πολιτών. Πρόκειται για τα ελάχιστα δικαιολογητικά που καθιστούν έγκυρη την αίτηση. Τα υπόλοιπα παραστατικά θα πρέπει να προσκομιστούν στη σχολική μονάδα για τους εξής λόγους:

 • το ΑΔΥΜ, το βιβλιάριο εμβολίων και η βεβαίωση από ΚΕΣΥ (εφόσον υπάρχει) αφορούν ιατρικά δεδομένα και δεν δύναται να αναρτηθούν.
 • η βεβαίωση εργασίας και η βεβαίωση φοίτησης σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα δεν αναρτάται για διευκόλυνση των γονέων, δεδομένου ότι κατά τη στιγμή της αίτησης υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην τα έχουν στη διάθεσή τους. Το ενδεχόμενο αυτό είναι πιθανό λόγω και των έκτακτων υγειονομικών μέτρων που είναι ακόμη σε ισχύ.

Η αίτηση που υποβάλλεται από τον γονέα/κηδεμόνα επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης όσον αφορά τα δηλούμενα στοιχεία και όλες οι αναγκαίες διοικητικές πράξεις θα εκδοθούν βάσει αυτών. Ως εκ τούτου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής δεν απαιτείται η άμεση προσκόμιση των δικαιολογητικών. Κατόπιν επικοινωνίας με το Νηπιαγωγείο, τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα πρώτης προσέλευσης κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Πηγή:https://proti-eggrafi.services.gov.gr/info

Διαδικασία εγγραφών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

 1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 1. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 1. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

 

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) στοιχεία νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση

β) διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας

 γ) ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια σχολική μονάδα

 δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου». Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος 15- 30 Μαΐου 2020.

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,  (Α.Δ.Υ.Μ.)

η)Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία,  σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι ασκεί τη γονική επιμέλεια του τέκνου που αιτείται εγγραφή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(8.15-13.00) 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τα παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφμόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ 

Προσκομίζονται στο Νηπιαγωγείο:

 1. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού (επίδειξη βιβλιαρίου κ έλεγχος από τη σχολ. μονάδα) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (συμπληρώνεται από τον παιδίατρο).

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

(8:15-16:00)

Θα χρειαστούν επιπλέον τα εξής δικαιολογητικά

 • Σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας
 • ή κάρτα ανεργίας των γονέων, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
 • Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο.
 • Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.
 • Να ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

 • ΜΟΝΟ νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 • Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 • Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00

  Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

  Παπαδάκη Ελπίδα

Όμορφο Νηπιαγωγείο

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2020-2021

1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

 

 • Τηλ 210 6667690
 • ΩΡΕΣ ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:12:00-13:30
 • ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ:9:30-12:30

 

 • Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να κάνουν την αίτηση εγγραφής ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ. Θα προσέρχονται ωστόσο για την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, ανά μισάωρο και κατά τις ώρες 9:30 μέχρι 12:30.
 • Είναι δε απαραίτητο να φορούν μάσκα και γάντια, στο πλαίσιο της τήρησης των απαιτούμενων μέτρων αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Παπαδάκη Ελπίδα