Απουσίες

1. Η φοίτηση όλων των μαθητών χαρακτηρίζεται με πράξη του Συλλόγου των διδασκόντων καθηγητών την ημέρα που λήγουν τα μαθήματα ως επαρκής ήανεπαρκής, με βάση το σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, σε συνδυασμό με την ετήσια προφορική επίδοση σε όλα τα μαθήματα.

2.Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση στην περίπτωση κατά την οποία:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκε κατά το λήγον διδακτικό έτος, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50), ανεξάρτητα από τους λόγους πραγματοποίησής τους.

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται, «σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 485/83 (ΦΕΚ184 Α’)».

γ) Κατ’ εξαίρεση, ο Σύλλογος των Διδασκόντων κάθε Σχολείου με ειδική πράξη του χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση μαθητή που σημείωσε από εκατόν δέκα πέντε έως εκατόν εξήντα τέσσερις  (115-164) απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες και οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σύμφωνα με τα παραπάνω, και η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική. Ως ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται στην προκειμένη περίπτωση η επίδοση του μαθητή, όταν ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας (Γ.Μ.Ο.), όπως προκύπτει από το άθροισμα των Μ.Ο. των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο Λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δεκαπέντε (15) πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη.

δ) Συντρέχουν οι λόγοι που αναφέρονται στην παρ. 6 εδ. δ του άρθρου 1 του Π.Δ. 294/1980.

3. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής, προσέρχονται κανονικά στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Ιουνίου.

4. Ανεπαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή που σημείωσε πάνω από πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

5. Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται ανεπαρκής, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν τη φοίτηση στην ίδια τάξη.

6. Ο υπεύθυνος καθηγητής για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών τμήματος ή τάξεως, αφού ενημερώσει το Διευθυντή του σχολείου ότι ο μαθητής συμπλήρωσε ήδη εικοσιτέσσερις (24) απουσίες, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες, είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κηδεμόνα με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1ηέως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του μήνα που προηγήθηκε.

7. Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή οφείλει να προσέρχεται το πρώτο δεκαήμερο κάθε μήνα κατά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου για να ενημερώνεται υπεύθυνα για τη φοίτηση του μαθητή λαμβάνοντας σχετικό ενυπόγραφο σηµείωµα του υπεύθυνου καθηγητή. Η επιστολή αποστέλλεται στο κηδεμόνα ανεξάρτητα από την προσέλευση του ή όχι στο σχολείο και είναι ανεξάρτητη από το ενυπόγραφο σηµείωµα.

8. Ο κηδεμόνας κάθε µμαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το σχολείοπερισσότερο από δύο ήμερες, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος, το βραδύτερο μέχρι και τη δέκατη µέρα από την επιστροφή του µαθητή στο σχολείο, βεβαίωση δηµόσιου νοσηλευτικού ιδρύµατος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και την διάρκεια της ασθένειας. Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιµεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την ανωτέρω προθεσµία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόµενο εκπρόθεσµα δεν γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται µε αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο.

9. Για τη δικαιολόγηση απουσιών δύο ηµερών, λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί ενυπόγραφο σηµείωµα του κηδεµόνα που προσκοµίζεται από τον ίδιο αποκλειστικά δέκα µέρες από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο. Με τον τρόπο αυτό ο κηδεµόνας μπορεί να δικαιολογήσει το πολύ δέκα ηµέρες αθροιστικά για όλο το έτος.

10. Απουσίες µεµονωµένες ή συνεχείς µέρους του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του Σχολείου, µπορούν να δικαιολογηθούν µόνο αν πραγµατοποιήθηκαν µε την άδεια του ∆ιευθυντή του σχολείου. Στη περίπτωση αυτή ο ∆ιευθυντής του σχολείου κάνει σχετική παρατήρηση στο ηµερήσιο δελτίο απουσιών της τάξεως ή του τµήµατος.

11. Ο κηδεµόνας µπορεί να υποβάλει δικαιολογητικά για απουσίες του µαθητή µίας ή δύο ηµερών, µόνο όταν απουσιάζει σε όλη τη διάρκεια του ηµερησίου προγράµµατος λειτουργίας του σχολείου. Οι µέρες αυτές δεν μπορεί να είναι αθροιστικά για όλο το έτος περισσότερες των δέκα (10).

12. Η απουσία µαθητή από σχολικό περίπατο λογίζεται ως απουσία για ισάριθµες διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα ωριαία µαθήµατα της ηµέρας του σχολικού περιπάτου. Όταν όµως ο σχολικός περίπατος πραγµατοποιείται µε χρήση µεταφορικού µέσου (πούλµαν) απαιτείται δήλωση του κηδεµόνα του µαθητή για τη συµµετοχή του στον περίπατο αυτό. Αν ο κηδεµόνας δεν συµφωνεί δεν καταχωρίζονται οι απουσίες στο µαθητή λόγω της µη συµµετοχής του στον περίπατο.

13. Οι μαθητές που δεν θα φέρουν αθλητική περιβολή για οποιοδήποτε λόγο, εσκεμμένα και κατ” επανάληψη, προκειμένου να αποφύγουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δεν θα συμμετέχουν σ” αυτό, θα τους καταλογίζεται απουσία, θα ενημερώνεται ο Διευθυντής του σχολείου, θα αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγησή τους και θα λαμβάνουν γνώση οι κηδεμόνες τους.

14. Σε καμία περίπτωση δε θεωρούνται δικαιολογημένες απουσίες μαθητών:

α) Όταν πραγματοποιούνται χωρίς άδεια του Δ/ντή του Σχολείου σε ώρες του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου, μεμονωμένες ή συνεχείς. Για την πρώτη και την τελευταία διδακτική ώρα του ημερησίου προγράμματος λειτουργίας του Σχολείου είναι δυνατόν, κατά την κρίση του Συλλόγου, να δικαιολογηθούν απουσίες οφειλόμενες σε εξαιρετικά σοβαρούς αντικειμενικούς λόγους, που αναφέρονται σε ιδιαίτερες τοπικές συνθήκες καιρικές, συγκοινωνιακές και άλλες κάθε Σχολείου.

β) Όταν οφείλονται σε ομαδική, κατά την κρίση του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Μέσης εκπαίδευσης, απομάκρυνση των μαθητών από το σχολείο.

γ) Όταν οφείλονται σε ωριαία ή ημερήσια αποβολή από τα μαθήματα.

δ) Οφείλονται σε καθυστερημένη προσέλευση στην τάξη.

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων