Feed
Άρθρα
Σχόλια

Σας ενημερώνουμε ότι  εστάλη προς όλα τα ΙΕΚ η  Εγκύκλιος ΟΑΕΔ 2017 για ανεργία σπουδαστών ΙΕΚ  .

Επειδή παρατηρείται ακόμα ζήτηση για εγγραφές στα Δ.Ι.Ε.Κ., αποφασίστηκε από τη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης  η εκ νέου ενεργοποίηση της δυνατότητας Νέων εγγραφών Α’ εξαμήνου μέχρι τη Δευτέρα 23-10-2017 στις 10π.μ.

Μετά τη λήξη κανένα αίτημα για νέα εγγραφή ή αλλαγή ειδικότητας δεν θα γίνει δεκτό.

 

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους ότι μπορούν μέχρι και την

Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 19:00

να καταθέτουν αίτηση για προφορική εξέταση σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 15 του Κανονισνμού Λειτουργία ΙΕΚ απόσπασμα του οποίου παραθέτουμε εδώ:

15. Εξετάζονται μόνο προφορικά κατόπιν αιτήσεώς
τους οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι αδυνατούν να υπο−
στούν γραπτή εξέταση επειδή:
α) Είναι τυφλοί, σύμφωνα με το Ν. 958/79 (ΦΕΚ 191 τ.Α ́)
όπως ισχύει, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή
τους τουλάχιστον 80%.
β) Έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67%, μόνιμη
ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα.
γ) Πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων.
δ) Πάσχουν από κάταγμα ή άλλη προσωρινή βλάβη
των άνω άκρων, τέτοια που καθιστά αδύνατη την γραφή.
ε) Η επίδοσή τους στα μαθήματα δεν είναι δυνατόν
να ελεγχθεί με γραπτές μόνο εξετάσεις λόγω ειδικής
διαταραχής του λόγου (δυσλεξία).
16. Για τις περιπτώσεις α έως δ, απαιτείται γνωμάτευ−
ση σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά σύστημα πιστο−
ποίησης αναπηρίας της οικείας υγειονομικής επιτροπής,
ενώ για την περίπτωση ε, απαιτείται προσκόμιση ειδικής
διαγνωστικής έκθεσης αναγνωρισμένου δημοσίου ια−
τροπαιδαγωγικού κέντρου, ή σταθμού, ή Κ.Δ.Α.Υ., με την
οποία πιστοποιείται ότι είναι αδύνατος ο έλεγχος των
γνώσεων με γραπτή μόνο εξέταση λόγω δυσλεξίας. Η
διαγνωστική αυτή έκθεση ισχύει για τρία (3) χρόνια από
την έκδοσή της. Διαγνωστικές εκθέσεις από τις οποίες
δεν προκύπτει αδυναμία της γραπτής εξέτασης λόγω
πιστοποιημένης δυσλεξίας δεν γίνονται δεκτές.
17. Οι καταρτιζόμενοι της ανωτέρω παραγράφου 16
εξετάζονται στα ίδια θέματα στα οποία εξετάζονται
οι υπόλοιποι καταρτιζόμενοι και στον ίδιο χρόνο. Η
εξέταση διενεργείται προφορικά από τον διδάσκοντα
εκπαιδευτή του μαθήματος ενώπιον του Υποδιευθυντή.
Μετά το τέλος της εξέτασης, ο εκπαιδευτής αναγράφει
το βαθμό του εξετασθέντος επί του φύλλου των απα−
ντήσεων και υπογράφει. Υπογράφει επίσης στο φύλλο
των απαντήσεων ως “παρών” και ο Υποδιευθυντής.

Ενημερώνουμε τους καταρτιζόμενους του ΙΕΚ ότι μπορούν να καταθέτουν στη Γραμματεία αίτηση απαλλαγής από μαθήματα βάσει της υπ΄ αριθμ. ΚΠ/200012/23-11-2016  εγκυκλίου της Δ/νσης Δια Βίου Μάθησης  «Απαλλαγές από μαθήματα των καταρτιζομένων ΙΕΚ» μέχρι και την

Παρασκευή 20/10/2017 και ώρα 19:00

Ενημερωθείτε από τη σχετική εγκύκλιο για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Τα μαθήματα στα Τμήματα ΙΕΚ που στεγάζονται στο Λύκειο Λευκίμμης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16/10/2017 και ώρα 16:00.

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κατάληψης στο Γυμνάσιο -Λύκειο Λευκίμμης αναβάλλονται τα μαθήματα κατάρτισης στο παράρτημα της Λευκίμμης μέχρι νεωτέρας ανακοίνωσης.

Σας επισυνάπτουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β, του οποίου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν:

  • στο μεν  ΙΕΚ Κέρκυρας  την Τετάρτη 11/10/2017 και ώρα 16:00  στα Τεχνικά Λύκεια στο Μαντούκι
  • στο δε Παράρτημα Λευκίμμης την Τρίτη 10/10/2017 και ώρα 16:00 στο σχολικό συγκρότημα Γυμνασίου – Λυκείου Λευκίμμης.

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες  της Ανάθεση μαθημάτων σε ωρομίσθιους εκπαιδευτές για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β   την οποία και επισυνάπτουμε η ανάθεση μαθημάτων στους εκπαιδευτές  από τη  Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ  γίνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ 2017Β εμφανίζονται όλες οι αναθέσεις μαθημάτων ανα Τμήματα . Προς διευκόλυνση σας  μπορείτε επιλέγοντας στη στήλη ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ μόνο το όνομα σας  να εμφανίσετε τις αναθέσεις μαθημάτων που σας έγιναν, ή εναλλακτικά πατώντας τον συσνδυασμό των πλήκτρων Ctrl +F (Αναζήτηση) μπορείτε να πληκτρολογήσετε το επώνυμο σας και να τις δείτε μια μια.

Η συνολική ή εν μέρει αποδοχή ή απόρριψη της πρότασης ανάθεσης διδακτικών ωρών πρέπει να γίνεται  απαραιτήτως με αποστολή γραπτής δήλωσης του υποψήφιου εκπαιδευτή, η οποία θα αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας εντός 24 ωρών από την επικοινωνία που έχει προηγηθεί με σκοπό την ανάθεση.

Στην περίπτωση που η παραπάνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, θεωρείται ότι ο υποψήφιος εκπαιδευτής αρνήθηκε την ανάθεση.

Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτή ενηλίκων, σε όλες τις δημόσιες δομές Διά Βίου Μάθησης ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Σας επισυνάπτουμε επίσης το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β του οποίου τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στο ΙΕΚ Κέρκυρας  την Τετάρτη 11/10/2017 και στο Παράρτημα Λευκίμμης την Τρίτη 10/10/2017  τη Δευτέρα 16/10/2017.

Τη Δευτέρα 9/10/2017 και ώρα 14:00 θα λάβει χώρα η 1η τακτική ενημερωτική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων στο Παράρτημα Λευκίμμης ,στο χώρο του Λυκείου – Γυμνασίου Λευκίμμης,  ενώ  την Τρίτη και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων του ΙΕΚ Κέρκυρας για τον ίδιο λόγο  στο χώρο του Αμφιθεάτρου στο ισόγειο των Τεχνικών Λυκείων στο Μαντούκι.

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές για το χειμερινό εξάμηνο 2017Β.

Μετά και την παράταση που δόθηκε εγγράφηκε ακόμη ένας καταρτιζόμενος :

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΝΤΖΙΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από απόφαση της ΓΓΔΒΜΝΓ  η διαδικασία Νέων Εγγραφών υποψηφίων καταρτιζομένων για τις ειδικότητες

  1. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  2. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
  3. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή, 06/10/2017 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις επιλογής κατατίθονται στη Γραμματεία του ΙΕΚ.

Προσοχή: Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των εγγραφών όλων των φάσεων (Α,Β,Γ) ισχύουν και δεν απαιτείται να εγγραφούν πάλι όσοι έχουν ήδη κάνει εγγραφή.

« Πιο πρόσφατα Άρθρα - Παλιότερα Άρθρα »

Top
...
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων