Ιαν 19

Επικαιροποίηση στοιχείων φακέλων εκπ/κών που προτίθενται να αιτηθούν μετάθεση

Σχετικά με την επικαιροποίηση στοιχείων φακέλων εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας που προτίθενται να αιτηθούν μετάθεση, επισημαίνουμε τα εξής:

 • όλοι οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεσή τους και επιθυμούν να τους προσμετρηθούν μονάδες εντοπιότητας, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα μέσω του συστήματος για αναζήτηση πιστοποιητικού εντοπιότητας, αναφέροντας το Δήμο εντοπιότητάς τους και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – ημερομηνία & έτος γέννησης – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας).
 • όλοι οι εκπαιδευτικοί που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεσή τους και επιθυμούν να τους προσμετρηθούν οι σχετικές μονάδες, παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα μέσω του συστήματος για αναζήτηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, αναφέροντας το Δήμο οικογενειακής τους μερίδας και τα προσωπικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – ημερομηνία & έτος γέννησης – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας).
 • όσον αφορά εκπαιδευτικούς με ανήλικα τέκνα, που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, δεν χρειάζεται προσκόμιση κάποιου δικαιολογητικού.
 • όσον αφορά εκπαιδευτικούς με τέκνα που είναι ενήλικα και φοιτούν σε Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. και οι οποίοι επιθυμούν να τους προσμετρηθούν οι σχετικές μονάδες, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης των τέκνων τους (ακόμη κι αν την έχουν υποβάλει στο παρελθόν), μέχρι 20-01-2017, σε περίπτωση όμως που αντιμετωπίζουν αντικειμενική δυσκολία στην προσκόμιση των βεβαιώσεων δύνανται να υποβάλουν τις βεβαιώσεις το αργότερο έως 10-02-2017 ώρα 10 π.μ., εφόσον έχουν προηγουμένως υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση έως 20-01-2017 δηλώνοντας ότι: «ο γιος μου/η κόρη μου ……………………………………………….. (ονοματεπώνυμο) φοιτά στο ………………………… (Τμήμα) της Σχολής ……………………….. του …………………………. (Ίδρυμα), από …………………… (ημερομηνία εγγραφής). Η φοίτηση στο Τμήμα όπου φοιτά διαρκεί ……………………………… (αριθμός) …………………………. (εξάμηνα/έτη, αναλόγως). Θα προσκομίσω στην Δ.Π.Ε. Αργολίδας πρόσφατη σχετική βεβαίωση φοίτησης, μόλις την παραλάβω και όχι πέραν της 10ης-02-2017 και ώρα 10 π.μ.».
 • όσον αφορά δικαιολογητικά οικογενειακής κατάστασης από τα οποία προκύπτουν στοιχεία που δεν είναι δυνατόν να πιστοποιούνται από πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης (π.χ. δικαστικές αποφάσεις ανάθεσης επιμέλειας τέκνων διαζευγμένων ή άγαμων εκπαιδευτικών, ληξιαρχικές πράξης γέννησης τέκνων που γεννήθηκαν πρόσφατα και δεν έχουν δηλωθεί ακόμη στον οικείο Δήμο, κλπ.) και που είναι κρίσιμα για την προσμέτρηση σχετικών μονάδων, παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν την προσμέτρηση των σχετικών μονάδων να τα υποβάλουν έως 20-01-2017, αν όμως υπάρχει αντικειμενική δυσκολία στην προσκόμισή τους, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι 20-01-2017 Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρουν τα στοιχεία αυτά (π.χ. «δηλώνω υπεύθυνα ότι απέκτησα στις …-…-2017 κόρη/γιο που δεν έχει δηλωθεί ακόμη στον Δήμο οικογενειακής μου μερίδας. Θα προσκομίσω στην Δ.Π.Ε. Αργολίδας σχετική ληξιαρχική πράξη γέννησης, μόλις την παραλάβω και όχι πέραν της 10ης-02-2017 και ώρα 10 π.μ.») και να υποβάλουν τα δικαιολογητικά το αργότερο έως 10-02-2017 και ώρα 10 π.μ.
 • όσον αφορά δικαιολογητικά συνυπηρέτησης, δεν υποβάλλονται στην παρούσα φάση, αλλά θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

Ιαν 18

Επικαιροποίηση φακέλων εκπ/κών για μετάθεση (προσωπικά-οικογενειακά στοιχεία)

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς μας που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και επιθυμούν την επικαιροποίηση των προσωπικών και οικογενειακών τους στοιχείων, σε περίπτωση που υπάρχει αντικειμενική δυσκολία έγκαιρης υποβολής δικαιολογητικών, να υποβάλουν στην υπηρεσία μας έως 20-01-2017 Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας τα οικογενειακά/προσωπικά στοιχεία τους τα οποία πιστοποιούνται από τα δικαιολογητικά που αδυνατούν να υποβάλουν εμπρόθεσμα.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν υποβληθούν έως την Παρασκευή 10-02-2017 και ώρα 10 π.μ. τα δικαιολογητικά τα οποία οι εκπαιδευτικοί αντικειμενικά δεν μπορούν να υποβάλουν έως 20-01-2017 και αντί των οποίων θα υποβάλουν Υπεύθυνες Δηλώσεις, η υπηρεσία μας θα προβεί αυτεπαγγέλτως στην αφαίρεση των σχετικών μονάδων μετάθεσης, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ιαν 17

Επικαιροποίηση φακέλων εκπ/κών για μετάθεση (προσωπικά-οικογενειακά στοιχεία)

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί αρμοδιότητάς μας οι οποίοι προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης και οι οποίοι επιθυμούν την επικαιροποίηση των προσωπικών και οικογενειακών τους στοιχείων, να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέχρι 20-01-2017, καταγράφοντας το Δήμο από τον οποίο θα πρέπει να ζητηθεί σχετικό πιστοποιητικό εντοπιότητας ή/και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ξεχωριστά για κάθε πιστοποιητικό, ιδίως εάν η οικογενειακή τους μερίδα είναι σε άλλο Δήμο από το Δήμο εντοπιότητάς τους), σημειώνοντας επίσης αναλυτικά το ονοματεπώνυμο – πατρώνυμο – μητρώνυμο – ημερομηνία & έτος γέννησης – Αριθμό Δελτίου Ταυτότητάς τους, ενώ επίσης θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σαρωμένη πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης τέκνων όσοι είναι γονείς φοιτώντων τέκνων, ακόμη και αν έχουν υποβάλει σχετική βεβαίωση κατά το παρελθόν, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe.arg.sch.gr, με το ονοματεπώνυμο και Αριθμό Μητρώου τους, καθώς και την επισήμανση ότι υποβάλλεται για επικαιροποίηση στοιχείων φακέλου τους.

Επικαιροποίηση φακέλων

Ιαν 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Φεβρουαρίου 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-1-2017

β΄δεκαπενθήμερο την 13-02-2017 

Ιαν 16

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

701Ξ4653ΠΣ-Ω7Π

Ιαν 12

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Παρακαλούνται τα μέλη του Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου έως 28-2-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Εγκύκλιος επικαιροποίησης στοιχείων ΕΕΠ-ΕΒΠ για μετάθεση

Δεκ 16

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Ιανουάριο 2017.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-12-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-01-2017

Δεκ 14

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί, που προτίθενται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, να προβούν σε επικαιροποίηση του προσωπικού τους φακέλου από 14-12-2016 έως 20-1-2017, μέσω του Online Συστήματος Διαχείρισης Μητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).

Εγκύκλιος επικαιροποίησης στοιχείων για μετάθεση 13122016

Δεκ 07

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

7ΦΓ84653ΠΣ-3ΤΓ

Νοε 17

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – Κατσούρης Γιώργος – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Δεκέμβριο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 25-11-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-12-2016

Νοε 15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

7ΥΨΦ4653ΠΣ-ΩΤΜ

Νοε 04

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΡΙΘΜ.Φ.821/186456/Η2/04-11-2016 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017 ΚΑΙ 2017 ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ

Οκτ 24

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ω3ΔΥ4653ΠΣ-3ΦΨ

65Ι94653ΠΣ-ΗΤΣ

Οκτ 18

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2/Θ ΝΗΠ. ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜ.ΣΧ.

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από την Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 2016 μέχρι την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

 1.  2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ερμιόνης
 2.  2/θ Ειδικό Σχολείο Ερμιονίδος

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ 2/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΟΣ ΚΑΙ 1ΟΥ ΝΗΠ.ΕΡΜΙΟΝΗΣ

 

Ν.4327/2015

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Οκτ 07

ΕΠΕΙΓΟΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ 2Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΛΙΓΟΘΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να ασκήσουν καθήκοντα Προϊσταμένου/ης των ολιγοθεσίων Δημοτικών Σχολείων και 2/θ Νηπιαγωγείων στα οποία διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου και δεν είναι λειτουργικά μονοθέσια να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, από Παρασκευή 07 Οκτωβρίου 2016 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (05) ημερών, ήτοι μέχρι την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 12:00 μ.μ., στη Γραμματεία του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7Β, Ναύπλιο), προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής.

 

Οι σχολικές μονάδες στις οποίες διαπιστώνεται κενή/κενούμενη θέση Προϊσταμένου είναι οι εξής:

Α) Δημοτικά Σχολεία (με υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου
 2. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Δήμαινας
 3. 3/θ Δημοτικό Σχολείο Νέας Τίρυνθας

Β) Νηπιαγωγεία (με υπηρετούντες μόνιμους εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ 1ο Νηπιαγωγείο Ασκληπιείου
 2. 2/θ 2ο Νηπιαγωγείο Πορτοχελίου

Γ) Δημοτικά Σχολεία (με υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Ηλιοκάστρου
 2. 2/θ Δημοτικό Σχολείο Θερμησίας

Δ) Νηπιαγωγεία (με υπηρετούντες αναπληρωτές εκπαιδευτικούς)

 1. 2/θ Νηπιαγωγείο Δρεπάνου
 2. 2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο Ναυπλίου

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Φ.361.22/169/171671/E3/27-10-2015 Εγκύκλιος

Φ.361.22/152/159720/Ε3/09-10-2015 Υπουργική Απόφαση

Ν.4327/2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σεπ 19

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΔΙΔ.ΕΤΟΥΣ 2016-2017

Δυνατότητα υποβολής στο ΟΠΣΥΔ ενστάσεων, ανακλήσεων απόσπασης, νέων/επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης αν υφίστανται σοβαροί λόγοι υγείας ή αφορούν σε κατά προτεραιότητα αποσπάσεις, έως 20-09-2016.

151681/Ε1/16-09-2016 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

 

Σεπ 15

Μισθοδοσία Μονίμων Οκτωβρίου 2016

Γραφείο Μισθοδοσίας – τηλ. 2752024478

Το σύστημα «Μισθοδοσία online» ενημερώθηκε με τα μισθοδοτικά στοιχεία που αφορούν στη μισθοδοσία μονίμων υπαλλήλων για τον μήνα Οκτώβριο 2016.

Η καταβολή του μισθού  θα γίνει: α΄δεκαπενθήμερο την 27-09-2016

β΄δεκαπενθήμερο την 13-10-2016

Σεπ 12

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ08 & ΠΕ32

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ 08, ΠΕ 32

Σεπ 12

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ32 & ΠΕ08

Λειτουργικά κενά ΠΕ 08 & ΠΕ 32

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ

Σεπ 09

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Παλαιότερα άρθρα «

Top
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων