Μετά τη μεγάλη άνοδο των υψηλών επιδόσεων στα αυξημένης βαρύτητας θεωρητικά μαθήματα, οι κωδικοποιημένες οδηγίες εν όψει των πρώτων επαναλήψεων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.

Το 2008 αποτελεί ορόσημο στις επιδόσεις των υποψηφίων της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, αφού στα περισσότερα μαθήματα καταγράφονται οι καλύτερες επιδόσεις στην ιστορία των εξετάσεων. Το «άριστα» δεν είναι πια είδος εν ανεπαρκεία. Στα Λατινικά, παρά τη μικρή κάμψη, και στην Ιστορία εμφανίζονται ποσοστά άνω του 16%, ενώ στα Αρχαία σχεδόν τριπλασιάστηκε και πλησίασε το 10%. Μειώθηκαν αισθητά τα ποσοστά «κάτω από τη βάση».

Στα ύψη ο ανταγωνισμός από τα ρεκόρ του «άριστα» σε Αρχαία - Ιστορία

 

Το «ΕΘΝΟΣ-Παιδεία» παρουσιάζει σήμερα τις βασικές οδηγίες πάνω στις οποίες μπορούν να προσανατολίσουν τον τρόπο που θα οργανώσουν τις επαναλήψεις τους οι υποψήφιοι της Θεωρητικής Κατεύθυνσης που στοχεύουν σε υψηλές επιδόσεις στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών (μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 1,3), της Ιστορίας (μάθημα αυξημένης βαρύτητας με συντελεστή 0,7), της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και των Λατινικών.

 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 

Η εξέταση: 1. Δίνεται στους μαθητές απόσπασμα διδαγμένου κειμένου 12-20 στίχων με νοηματική συνοχή και τους ζητείται: Α. να μεταφράσουν ένα τμήμα του 8-10 στίχων στη νέα ελληνική και Β. να απαντήσουν σε:

 

(α) Δύο ερωτήσεις ερμηνευτικές, που μπορεί να αναφέρονται σε ιδέες/ αξίες/ προβλήματα, στη στάση/ ήθος/ χαρακτήρα των προσώπων, στο ιστορικό/ κοινωνικό/ πολιτιστικό πλαίσιο της εποχής του έργου, στη δομή/ σύνθεση του κειμένου, σε υφολογικά/ αισθητικά θέματα, με βάση ολόκληρο το ανωτέρω απόσπασμα.

 

(β) Μία ερώτηση ερμηνευτική που αναφέρεται σε τμήματα του από μετάφραση διδασκόμενου κειμένου, σε συσχετισμό με το παραπάνω εξεταζόμενο πρωτότυπο απόσπασμα. Σε αυτή την περίπτωση δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία το συγκεκριμένο μεταφρασμένο τμήμα.

 

(γ) Μία ερώτηση που αναφέρεται στο γραμματειακό είδος, στο οποίο ανήκει το κείμενο, στον συγγραφέα ή το έργο του.

 

(δ) Μία ερώτηση λεξιλογική-σημασιολογική (σύνδεση λέξεων αρχαίας και νέας, διατήρηση ή αλλαγή της σημασίας τους, οικογένειες ομόρριζων λέξεων, απλών ή σύνθετων, συνώνυμα, αντώνυμα).

 

2. Δίνεται επίσης αδίδακτο πεζό κείμενο αττικής διαλέκτου 10-12 στίχων και ζητείται: Α. να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική και Β. να απαντήσουν σε: (α) Μία ερώτηση γραμματικής και (β) Μία ερώτηση συντακτικού. Κάθε ερώτηση του αδίδακτου κειμένου μπορεί να αναλύεται σε δύο υποερωτήματα, ανάλογα με το είδος των ερωτήσεων που χρησιμοποιούνται.

 

Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής: Α. Η μετάφραση του διδαγμένου κειμένου βαθμολογείται με 10 μονάδες και του αδίδακτου με 20 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας. Β. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 10 μονάδες της εκατοντάβαθμης κλίμακας.

 

Τα συνήθη λάθη: 1. Διαφορετικοί τύποι από αυτούς που ζητούνται στη γραμματική παρατήρηση. 2. Ελλιπής εφαρμογή του πολυτονικού συστήματος. 3. Η αποστήθιση της μετάφρασης του διδαγμένου κειμένου έτσι που ο υποψήφιος να μην ξέρει πού πρέπει να σταματήσει. 4. Επέκταση σε στοιχεία που δεν ζητούνται. 5. Μεγάλη έκταση και «εκτός θέματος» στις απαντήσεις στις ερμηνευτικές ερωτήσεις.

 

Τα σωστά βήματα για τις απαντήσεις: 1. Ψύχραιμη και προσεκτική μελέτη των κειμένων και των ερωτήσεων που δίνονται. 2. Προσεκτική, χωρίς βιασύνη, διατύπωση των απαντήσεων. 3. Ολοκληρωμένες απαντήσεις, χωρίς παραλείψεις, σωστά διατυπωμένες και ορθογραφημένες. 4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διαθέσιμο χρόνο για μια προσεκτική ανάγνωση όλου του γραπτού τους, πριν το παραδώσουν. 5. Ο τελικός έλεγχος είναι σημαντικός.

 

Το διδαγμένο κείμενο: 1. Προσεκτική μετάφραση που ν αποδίδει το ύφος του συγγραφέα. 2. Συστηματική μελέτη και γνώση των εισαγωγών και των ερμηνευτικών σχολίων. 3. Η «παπαγαλία» δεν βοηθά. Αντίθετα απαιτείται κατανόηση και αξιολόγηση του περιεχομένου στο σύνολό του και δυνατότητα εμβάθυνσης στα επιμέρους θέματα που θίγονται.

 

Το αδίδακτο κείμενο: 1. Επαρκής γνώση της γραμματικής και του συντακτικού που προαπαιτεί συστηματική προσπάθεια και συχνές επαναλήψεις. 2. Εξάσκηση σε πολλά κείμενα και εξοικείωση με τον αρχαιοελληνικό λόγο και μάλιστα στις ποικίλες μορφές του (ρητορικά, φιλοσοφικά και ιστοριογραφικά κείμενα). 3. Προσεκτική μετάφραση σε φυσικό νεοελληνικό λόγο του αδίδακτου κειμένου. 4. Προσοχή στα συμφραζόμενα για να αποδοθούν σωστά άγνωστες ή δίσημες λέξεις.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 

Η Ιστορία εξετάζεται με συνδυασμό ερωτήσεων ταξινομημένων σε δύο ομάδες.

 

α. Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα που μπορούν να αναλύονται σε ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχονται οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών (ιστορικές έννοιες, ιστορικά γεγονότα, χρονολογίες, δράση ιστορικών προσώπων, κοινωνικά, οικονομικά, πολιτικά και πολιτιστικά φαινόμενα κλπ.) και η κατανόησή τους.

 

β. Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο (2) τουλάχιστον θέματα που απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα (αξιολογήσεις ιστορικών γεγονότων ή ιστορικών προσώπων, ανάλυση αιτιών ή συνθηκών που συντέλεσαν στη διαμόρφωση και εξέλιξη σημαντικών ιστορικών φαινομένων κλπ.). Στην περίπτωση αυτή μπορούν να χρησιμοποιούνται και ερωτήσεις επεξεργασίας ιστορικού υλικού, το οποίο δίνεται στους μαθητές σε φωτοτυπία. Το υλικό αυτό αφορά γραπτές ιστορικές πηγές, εικαστικά έργα, χάρτες, διαγράμματα κλπ. που χρησιμοποιούνται ως αποδεικτικά στοιχεία ή ως μέσα άντλησης στοιχείων για την εξαγωγή ιστορικών συμπερασμάτων.

 

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς.

 

Τα συνήθη λάθη: 1. Τα θέματα της ομάδας Β απαιτούν σύνθεση ιστορικών γνώσεων και κριτική ικανότητα.

 

2. Πολλοί δεν περιορίζουν αυστηρά τις απαντήσεις τους σε όσα ζητεί η ερώτηση.

 

3. Παρατηρούνται λάθη στην απόδοση ορισμών.

 

4. Ανακρίβειες και λάθη σε ερωτήσεις για ιστορικά πρόσωπα, γεγονότα, χρονολογίες και φαινόμενα.

 

5. Λάθη απροσεξίας ή βιασύνης.

 

Τα σωστά βήματα για τις απαντήσεις: 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν συνολική γνώση των ιστορικών γεγονότων και πάνω από όλα κρίση, αφαίρεση και σύνθεση για την απάντηση των ερωτήσεων, ιδιαίτερα της Β ομάδας που βαθμολογούνται με 50 μόρια.

 

2. Αφού διαβάσουν προσεκτικά το κεφάλαιο να κάνουν ένα σχεδιάγραμμα που να περιλαμβάνει τα κύρια στοιχεία, όπως τόπο και χρόνο, δρώντα πρόσωπα και απαραιτήτως αίτια και παράγοντες που οδήγησαν στο γεγονός. 3. Να συνδέσουν τα αίτια με τα αποτελέσματα και τη σημασία τους. Έτσι θα μπορούν να απαντήσουν στο πώς και το γιατί.

 

4. Για να απαντήσει σωστά ο μαθητής στην ερώτηση «με βάση το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε.» πρέπει:

 

α. να ξέρει πολύ καλά τη θεωρία (γεγονότα) των διδαγμένων κεφαλαίων

 

β. να ξεχωρίσει μέσα από το παράθεμα τα στοιχεία που φωτίζουν το γεγονός και να τα αναφέρει

 

γ. αφού διαβάσει προσεκτικά, να επισημάνει στοιχεία που υπαινίσσεται ο συγγραφέας και που με την πρώτη ματιά είναι κρυμμένα, όμως ζητούνται από την ερώτηση και είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά κεφάλαια του βιβλίου.

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

Η εξέταση: Το κείμενο συνοδεύεται από πέντε ερωτήσεις που αναφέρονται:

 

α. στον συγγραφέα του έργου και σε γραμματολογικά στοιχεία που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από το κείμενο (1 ερώτηση)

 

β. στη δομή του κειμένου, στην επαλήθευση ή διάψευση μιας κρίσης με βάση το κείμενο, σε παρατηρήσεις επί των εκφραστικών μέσων και τρόπων του κειμένου (υφολογική διερεύνηση, αφηγηματικές λειτουργίες, επιλογές του δημιουργού σε διάφορα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης) (2 ερωτήσεις). γ. σε σχολιασμό ή στη σύντομη ανάπτυξη, σε 1-2 παραγράφους, ορισμένων χωρίων του κειμένου (1 ερώτηση). δ. σε σχολιασμό αδίδακτου λογοτεχνικού κειμένου το οποίο δίνεται στους μαθητές επίσης σε φωτοτυπία και είναι ίσης, κατά προσέγγιση, δυσκολίας με το διδαγμένο (1 ερώτηση).

 

Η βαθμολογία: Η ερώτηση α βαθμολογείται με δεκαπέντε (15) μονάδες, οι δύο ερωτήσεις της β περίπτωσης με είκοσι (20) μονάδες η καθεμία, η ερώτηση γ με είκοσι πέντε (25) μονάδες και η ερώτηση δ με είκοσι (20) μονάδες.

 

Τα σωστά βήματα για τις απαντήσεις: 1. Δεν μαθαίνουμε «παπαγαλία» ερμηνευτικές προσεγγίσεις που έχουν δοθεί είτε μέσα στην τάξη είτε στο φροντιστήριο. 2. Κριτική ανάγνωση του κειμένου, πλήρης κατανόηση, καθώς όλες οι ερωτήσεις είναι κειμενοκεντρικού χαρακτήρα. 3. Αξιοποιούμε γνώσεις που αφορούν σε βιογραφικά στοιχεία των συγγραφέων, τις περιόδους που έζησαν, καθώς και στοιχεία για τη μορφή του κειμένου και το λογοτεχνικό ρεύμα στο οποίο ανήκει. 4. Αλλιώς προσεγγίζουμε ένα ποίημα και αλλιώς ένα πεζογράφημα.

 

Το πεζογράφημα: 1. Προσεκτική ανάγνωση με στόχο την ολόπλευρη κατανόηση του κειμένου.2. Αναγνωρίζουμε τη μορφή, τη δομή, τα μέρη του κειμένου (κεφάλαια-παραγράφους-ενότητες), τον τρόπο που συνδέονται μεταξύ τους, πώς γίνεται η μετάβαση από το ένα μέρος στο άλλο, ποια είναι η εξέλιξη. 3. Προσέχουμε τα κύρια και τα δευτερεύοντα πρόσωπα. Ποιος είναι ο ρόλος και η σημασία τους στην πλοκή του έργου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, πώς αυτά λειτουργούντα προωθούν την εξέλιξη.

 

4. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διακρίνουμε ποιος είναι ο αφηγητής και ποια η οπτική γωνία του, πώς προχωρεί η αφήγηση: ευθύγραμμα στον χρόνο ή με αναχρονίες. 5. Προσέχουμε, ακόμα, τη σημασία των λεπτομερειών, τα εκφραστικά μέσα και τη γλωσσική ποικιλία του κειμένου.

 

Το ποίημα: Στο ποίημα, εκτός από τα παραπάνω, έχουμε υπόψη μας ότι: 1. Η εκκίνηση γίνεται από το πρώτο, το αναφορικό επίπεδο, και επεκτείνεται σε ένα δεύτερο, το συνυποδηλωτικό επίπεδο. Τι είναι δηλαδή αυτό που υπονοείται και δεν καταδηλώνεται. 2. Προσέχουμε τη χρήση της γλώσσας, τη θέση μιας λέξης μέσα στο κείμενο, τα επίπεδα ερμηνείας της, τις διαθέσεις ή τις προϋποθέσεις του ποιητή, τη μουσικότητα του στίχου.

 

ΛΑΤΙΝΙΚΑ

 

Η εξέταση: Στους υποψηφίους δίνεται διδαγμένο κείμενο 10-15 στίχων και ζητείται από αυτούς: Α. να το μεταφράσουν στη νέα ελληνική γλώσσα. Β. να απαντήσουν σε τέσσερις παρατηρήσεις: δύο (2) γραμματικές και δύο (2) συντακτικές, οι οποίες μπορεί να αναλύονται σε υποερωτήματα.

 

Η βαθμολογία κατανέμεται ως εξής: (α) Μετάφραση κειμένου 40 μονάδες. (β) Κάθε γραμματική ή συντακτική παρατήρηση 15 μονάδες.

 

Τα συνήθη λάθη: (α) Στη μετάφραση. Ο νεοελληνικός λόγος πάσχει, πολλές φορές, από λάθη έκφρασης, λεξιλογίου και σύνταξης. (β) Στη γραμματική: Λάθη καταλήξεων στα ρήματα, αδυναμία να αναγνωρισθεί το θέμα και οι αρχικοί τους χρόνοι και στις δύο φωνές. Δεν αναγνωρίζονται οι συζυγίες, η φωνή και οι εγκλήσεις των ρημάτων. Τα επίθετα δεν διακρίνονται με ευκολία, υπάρχει αδυναμία σχηματισμού παραθετικών των επιθέτων. Οι αντωνυμίες συγχέονται με τα ονόματα και κλίνονται λάθος. Αδυναμία αφομοίωσης της ύλης, χωρίς κριτική αξιολόγηση των δεδομένων της ύλης, η οποία δεν είναι μεγάλη, αφού διδάσκεται σε δύο τάξεις αντί της μίας του παλαιού συστήματος.

 

(γ) Στο συντακτικό. Δεν αφομοιώνονται με ευκολία οι εξαιρέσεις σε σχέση με το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής. Ο μαθητής αρκείται απλώς να απαντήσει και όχι να δικαιολογήσει, πράγμα που ζητείται τις περισσότερες φορές στα ερωτήματα.

 Ανακτήθηκε από τον ιστότοπο: http://www.ethnos.gr
Σχετικός δεσμός:http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=11460&subid=2&tag=8607&pubid=2088868Θα πρέπει να είστε συνδεδεμένος για να υποβάλλετε σχόλιο.

Αφήστε μια απάντηση