Ώρες ενημέρωσης γονέων

Από την Προϊσταμένη: 13.10.-14.00

Από την Νηπιαγωγό: 13.10.-14.00