Σχέδιο Δράσης

Το σχέδιο δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 είναι το εξής:

Άξονας Στόχοι Σχέδια Δράσης
Διδασκαλία, μάθηση, αξιολόγηση Συνεργασία των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων. Να βελτιωθεί το  περιεχόμενο και η μορφή  των μέσων διδασκαλίας. Υποστήριξη σε όλους τους μαθητές με αναπηρία και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά και αισθητικά, μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους Καταγραφή μελέτη και αξιοποίηση της κριτικής των εκπαιδευτικών της πράξης για τα προβλήματα της Ειδικής Εκπαίδευσης στην κατεύθυνση της αναδιαμόρφωσης των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών μέσων, και ανάπτυξης συνεργατικών διδακτικών πρακτικών των εκπαιδευτικών.
Σχολική διαρροή, φοίτηση Να αντιμετωπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και των οικογενειών τους.  Να αντιμετωπίζεται η Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση όχι αποσπασματικά και αποκομμένη από την υπόλοιπη εκπαίδευση αλλά ως αναπόσπαστο λειτουργικό μέρος της υποχρεωτικής Δημόσιας Δωρεάν  Παιδείας, με οργανικά τοποθετημένους εκπαιδευτικούς. Διαπολιτισμική εκπαίδευση για την υποστήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Μέτρα από την πολιτεία για την πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση, με δωρεάν και δημόσιο χαρακτήρα.

Ίδρυση Ειδικών Σχολείων, με δωρεάν μεταφορά των μαθητών/τριών, με πλήρη και έγκαιρη στελέχωση προσωπικού

Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών Δημιουργία κλίματος αλληλοσεβασμού και εμπιστοσύνης, ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος και αλληλεγγύης

μεταξύ των μαθητών/τριών.

Μείωση των μαθητών ανά τμήμα με στόχο τη  διάθεση επαρκούς χρόνου στον εκπαιδευτικό για την αντιμετώπιση των διαφορών μέσα από δημοκρατικό διάλογο, με ενίσχυση του ενταξιακού κλίματος, ώστε να καλλιεργηθεί η ανάπτυξη συλλογικού πνεύματος και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών/τριών.
Σχέση μεταξύ μαθητών/τριών εκπαιδευτικών Διαμόρφωση κλίματος  εμπιστοσύνης, αλληλοκατανόησης,  συνεργασίας και ουσιαστικής επικοινωνίας, μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, με σεβασμό στη διαφορετικότητα και την άρση των προκαταλήψεων.

Να εξασφαλιστούν οι υλικές προϋποθέσεις για την ενίσχυση της παιδαγωγικής σχέσης εκπαιδευτικού-μαθητή

Υποστηρικτικοί  θεσμοί και αντισταθμιστικά προγράμματα στο πλαίσιο έγκαιρης στελέχωσης υποστηρικτικών θεσμών,  ανάπτυξης αντισταθμιστικών προγραμμάτων και σταθερής προσφοράς ενισχυτικής διδασκαλίας και εξειδικευμένων παρεμβάσεων.
Ηγεσία, οργάνωση και διοίκηση της σχολικής μονάδας Δημόσια Ειδικά Σχολεία και Υπουργείο. Με το σκεπτικό ότι η κεντρική εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζει βαθύτατα την εκπαιδευτική καθημερινότητα. Πώς επηρεάζουν οι πράξεις και οι παραλείψεις του Υπουργείου τη ζωή των Δημόσιων Σχολείων (υποστελέχωση, καθυστέρηση στις προσλήψεις διδακτικού προσωπικού, κλπ.) Πανελλαδική καταγραφή των εγκυκλίων για τη λειτουργία των Ειδικών Σχολείων, των παρεμβάσεων στα αναλυτικά προγράμματα, των υγειονομικών κανόνων καθώς και της υποστελέχωσης των σχολικών μονάδων.
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Αναζήτηση συνεργατικών πρακτικών στις διαδικασίες συνεδρίασης των Συλλόγων Διδασκόντων. Προγράμματα επιμόρφωσης με άδεια για όλους τους εκπαιδευτικούς, με θεματολογίες εστιασμένες σε πραγματικές ανάγκες, που διατυπώνονται και επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, με δωρεάν δημόσιο χαρακτήρα και με ευθύνη των  Παιδαγωγικών Τμημάτων. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών της πράξης.