«Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδραμείν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν» Πλάτων 427-347 π.χ.

ΑΓΩΝΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


3.1 Οι ενδοσχολικοί αγώνες είναι απαραίτητη μαθητική διαδικασία. Την οργάνωση των εσωτερικών αγώνων σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αναλαμβάνει ο Μαθητικός Όμιλος Αθλημάτων (Μ.Ο.Α.). Σε περίπτωση που δεν έχει συγκροτηθεί ο Μ.Ο.Α. τους αγώνες οργανώνει το Μαθητικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής και τον Σύλλογο των Διδασκόντων.

3.2 Ο προγραμματισμός των εσωτερικών πρωταθλημάτων και αγώνων γίνεται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από την συμμετοχή τους. Κοινοποιείται μέχρι 30 Οκτωβρίου στον Διευθυντή του σχολείου, τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και στο Μαθητικό Συμβούλιο. Επιπλέον αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. Ο προγραμματισμός των ομαδικών αθλημάτων γίνεται ανεξάρτητα από τους αγώνες μεταξύ σχολείων που διοργανώνει η Ο.Ε.Σ.Α., μπορούν να επεκτείνονται σε όλο το διδακτικό έτος και οι τελικοί των αθλημάτων να γίνουν με ιδιαίτερη λαμπρότητα προς το τέλος της χρονιάς. Οι τελικοί αγώνες, διοργανώνονται σε μία ημέρα που θα αφιερωθεί στον αθλητισμό, την Αθλητική Ημέρα

3.3 Για τα αθλήματα που θα περιληφθούν στους ενδοσχολικούς αγώνες αποφασίζουν οι διοργανωτές. Οι διοργανωτές θα πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ανάλογα με το άθλημα. Ειδικά για την διοργάνωση αγώνων στα αθλήματα της Άρσης Βαρών, Πάλης, Ενόργανης Γυμναστικής και Κωπηλασίας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συνεργασία στην διοργάνωση καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου και τεχνικού συμβούλου της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας.

3.4 Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι μαθητές και μαθήτριες του σχολείου. Ο κάθε μαθητής – μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος σε δύο ομαδικά αθλήματα, σε δύο ατομικά αγωνίσματα του ιδίου ή διαφορετικού ατομικού αθλήματος και στον δρόμο σε ανώμαλο έδαφος. Για να συμμετάσχει μαθητής ή μαθήτρια σε αγώνες των Αθλημάτων της Πάλης, Άρσης Βαρών, Ενόργανης Γυμναστικής και Κωπηλασίας, είναι απαραίτητο να έχει δελτίο αθλητού από την αντίστοιχη Αθλητική Ομοσπονδία.

3.5 Στα εσωτερικά πρωταθλήματα και αγώνες, χρέη διαιτητών – κριτών – γραμματείας αναλαμβάνουν οι μαθητές. Από κάθε τμήμα προτείνονται εκείνοι που μπορούν να ανταποκριθούν στα παραπάνω καθήκοντα και ορίζονται με κλήρωση πριν από τον αγώνα. Οι διαιτητές πρέπει να είναι ουδέτεροι με τις αγωνιζόμενες ομάδες.

3.6 Οι ενδοσχολικοί αγώνες θα διεξάγονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις ή τους χώρους του σχολείου καθώς και σε αθλητικούς χώρους κοντά στο σχολείο. Οι αθλητικοί χώροι και γενικώς οι χώροι του σχολείου όταν αυτό δεν λειτουργεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την διοργάνωση ενδοσχολικών αγώνων. Για τον λόγο αυτό θα ορισθούν οι ώρες που οι χώροι αυτοί θα είναι στη διάθεση των μαθητών του σχολείου και θα ορίζεται υπεύθυνος για να ανοίξει και να κλείσει τους χώρους, καθώς και για τον φωτισμό αυτών, εφόσον χρειάζεται, ή την χρήση διαφόρων οργάνων. Οι μαθητές θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του σχολείου αλλά με προγραμματισμό και υπό τον έλεγχο του σχολείου.

3.7 Οι ενδοσχολικοί αγώνες μπορούν να γίνονται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου ύστερα από συνεργασία του καθηγητή Φυσικής Αγωγής με τον Διευθυντή του σχολείου και τον σύλλογο των διδασκόντων ή εκτός ωρολογίου προγράμματος.

4 ΑΓΩΝΕΣ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

4.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α’ Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Γενικό Λύκειο (ΓΕ.Λ.), Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) ή σε κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα αρμοδιότητας του Υπ.Ε.Π.Θ. του οποίου ο τίτλος απόλυσης είναι ισότιμος με τον τίτλο του Γενικού Λυκείου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες πρέπει να φοιτούν κανονικά και κατά την ημέρα της συμμετοχής τους δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί :

α α’ Οι μαθητές Γενικού Λυκείου τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α β’ Οι μαθητές ΕΠΑ.Λ. (ημερήσιου ή εσπερινού) τις εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α γ’ Οι μαθητές Εσπερινού Γενικού Λυκείου τις εκατόν τριάντα (130) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

α δ’ Οι μαθητές άλλων τύπων Λυκείων, όπως εκκλησιαστικών, μουσικών κ.λ.π. τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες), στα μαθήματα Γενικής Παιδείας.

α ε’ Οι μαθητές που φοιτούν σε Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) Λυκείου, τις εκατόν δέκα τέσσερις (114) απουσίες (αδικαιολόγητες και δικαιολογημένες).

β’ Στους αγώνες αυτούς μετέχουν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα τρία επόμενα. [ Παράδειγμα: Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 18 = 1988 και 1989, 1990 και 1991.] Το εδάφιο αυτό δεν ισχύει για το άθλημα της Πάλης.

γ’ Στους αγώνες Πάλης (Ελεύθερης Ερασιτεχνικής και Ελληνορωμαϊκής), όπου οι αγώνες διεξάγονται σε δύο (2) κατηγορίες ηλικίας, μετέχουν :

γ α’ Στην μεγάλη κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο όγδοο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 18 = 1988 και 1989.] γ β’ Στην μικρή κατηγορία μόνο μαθητές Λυκείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έκτο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή το αμέσως επόμενο. [Παράδειγμα: Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 16 = 1990 και 1991.]

δ’ Έτος τέλεσης των αγώνων λογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2005 – 2006 λογίζεται σαν 2006]

ε’ Μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στο σχολείο με αρχική εγγραφή ή μετεγγραφή που είναι σύμφωνη με τις διατάξεις των παραγράφων 11.1 και 11.2 της Απόφασης αυτής.

στ’ Ειδικά για τα αθλήματα της Άρσης Βαρών, της Πάλης και της Ενόργανης Γυμναστικής και της Κωπηλασίας, απαραιτήτως οι μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος, πρέπει να έχουν δελτίο από αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί το αντίστοιχο άθλημα και να είναι εν ενεργεία αθλητές.

Από του λοιπού σε αυτήν την απόφαση, χάριν συντομίας, οι αγώνες αυτοί θα αναφέρονται ως αγώνες Λυκείου.

4.2 ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

4.2.1 Τα ομαδικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι :

α’ Καλαθοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]

β’ Πετοσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών

γ’ Χειροσφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]

δ’ Ποδόσφαιρο [ Μαθητών μόνο ]

Από τα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει μόνο σε ένα άθλημα.

Στα Λύκεια που φοιτούν μαθητές και μαθήτριες λιγότεροι από τους εκατόν είκοσι (120), στην Α’ Φάση των αγώνων, κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο αθλήματα.

Οι Φάσεις διεξαγωγής όλων των ομαδικών αθλημάτων Λυκείου είναι :

α’ Α’ Φάση : Αγώνες μεταξύ των ομάδων των Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

β’ Β’ Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητριών ομάδων των Διευθύνσεων

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομίλους

γ’ Γ’ Φάση : Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων

4.3 ΑΤΟΜΙΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ

4.3.1 Τα ατομικά αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Λυκείου είναι :

α’ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους [ Μαθητών και Μαθητριών ]

β‘ Κλασικός Αθλητισμός (Στίβος) [ Μαθητών και Μαθητριών ]

γ‘ Κολύμβηση [ Μαθητών και Μαθητριών ]

δ‘ Ενόργανη Γυμναστική [ Μαθητών και Μαθητριών ]

ε‘ Αντισφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]

στ’ Επιτραπέζια Αντισφαίριση [ Μαθητών και Μαθητριών ]

ζ’ Άρση Βαρών [ Μαθητών και Μαθητριών ]

η’ Πάλη [ Μαθητών μόνο ]

θ’ Κωπηλασία [ Μαθητών και Μαθητριών ]

Από τα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει στο δρόμο επί ανωμάλου εδάφους και σε ένα από τα υπόλοιπα.

4.3.2 Οι Φάσεις διεξαγωγής των ατομικών αθλημάτων Λυκείου είναι :

α‘ Α’ Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Λυκείων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

α α’ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους

α β’ Στίβος α γ’ Κολύμβηση

α δ’ Ενόργανη Γυμναστική (σε ομίλους) α ε’ Αντισφαίριση α στ’ Επιτραπέζια Αντισφαίριση

β’ Β’ Φάση : Αγώνες μεταξύ των πρωταθλητών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε ομίλους

β α’ Στίβος

β β’ Κολύμβηση

β γ’ Αντισφαίριση

β δ’ Άρση Βαρών (απευθείας Β’ Φάση χωρίς τέλεση Α’ Φάσης)

β ε’ Πάλη (απευθείας Β’ Φάση χωρίς τέλεση Α’ Φάσης) β στ’ Κωπηλασία (απευθείας Β’ Φάση χωρίς τέλεση Α’ Φάσης)

γ’ Γ’ Φάση : Τελική Φάση Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων

γ α’ Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους (απευθείας από Α’ Φάση)

γ β’ Στίβος γ γ’ Κολύμβηση

γ δ’ Ενόργανη Γυμναστική (απευθείας από Α’ Φάση)

γ ε’ Αντισφαίριση

γ στ’ Επιτραπέζια Αντισφαίριση (απευθείας από Α’ Φάση)

γ ζ’ Άρση Βαρών

γ η’ Πάλη

γ θ’ Κωπηλασία

4.3.3 Επιλογή αθλητών στα ατομικά αθλήματα στην Α’ Φάση

Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της παρούσης Απόφασης. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και ο Μ.Ο.Α. Σε περίπτωση που ο Μ.Ο.Α. δεν έχει συσταθεί την επιλογή κάνουν μόνο οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του μαθητή – μαθήτριας τόσο στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου, όσο και σε επίσημους αγώνες της αντίστοιχης Αθλητικής Ομοσπονδίας.

4.4 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Αγώνες Α’ Φάσης

Μετέχουν όλα τα Λύκεια της Διεύθυνσης με μία ομάδα σε όλα τα αθλήματα της παραγράφου

4.2.1.Οi αγώνες διεξάγονται με το σύστημα του αποκλεισμού. Κατά την επιλογή των ζευγαριών πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά, προκειμένου να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις. Οι αγώνες είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν ενιαίο όμιλο ή σε ομίλους κατά Γραφεία Εκπαίδευσης, Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α..

Αν επιλεγεί ο ενιαίος όμιλος σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων δεν διευκολύνει τον σχηματισμό ζευγαριών μέχρι τον τελικό, προκρίνονται κατά τον πρώτο γύρο τόσες ομάδες όση η αριθμητική διαφορά του συνόλου των ομάδων από το 8, 16, 32, 64. [Παράδειγμα: Ομάδες 53. Προκρίνονται χωρίς αγώνα οι 64 – 53 = 11 ομάδες. Στον β’ γύρο μετέχουν οι 11 ομάδες που προκρίθηκαν χωρίς αγώνα και οι 21 ομάδες που νίκησαν από τις 42 που αγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο. Σύνολο 11 + 21 = 32. Στον γ’ γύρο προκρίνονται 16, στον δ’ 8, στον ε’ 4 και οι δύο που προκρίνονται παίζουν στον τελικό.]

Αν επιλεγεί να διοργανωθούν οι αγώνες σε περισσότερους του ενός ομίλων, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τον σχεδιασμό, ώστε οι ομάδες που θα φθάσουν στον τελικό του νομού να έχουν αν είναι δυνατόν τον ίδιο αριθμό αγώνων..

Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Α’ Φάσης διεξάγονται ημέρες και ώρες που ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. ανάλογα με τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην διάθεσή της. Για τον νομό Κυκλάδων δίνεται η δυνατότητα τέλεσης αγώνων του νομού στον Πειραιά μετά από έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. αφού προηγηθούν στα ομαδικά αθλήματα όσοι αγώνες είναι δυνατόν να γίνουν μεταξύ σχολείων του ίδιου νησιού ή γειτονικών νησιών που δεν έχουν πρόβλημα συγκοινωνιακής επικοινωνίας.

4.4.2 Αγώνες Β’ Φάσης

4.4.2.1 Στους αγώνες αυτούς μετέχουν οι πρωταθλήτριες ομάδες κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αγώνες διεξάγονται σε επτά (7) ομίλους για όλα τα ομαδικά αθλήματα. Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας που αποτελούν τον κάθε όμιλο αναγράφονται στον πίνακα 1. Σε κάθε όμιλο, οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους πίνακες 2 και 3 μετά από κλήρωση.

Η κλήρωση θα γίνει από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. και θα είναι κοινή για όλους τους ομίλους και όλα τα ομαδικά αθλήματα. Σύμφωνα με τον πίνακα 2 θα κληρωθούν οι ομάδες των ομίλων 6 και 7 και των υποομίλων 2Α, 3Α και 5Α και σύμφωνα με τον πίνακα 3 θα κληρωθούν οι ομάδες των υποομίλων 1Α, 1Β, 2Β, 3Β, 4Α, 4Β και 5Β.

Στην κλήρωση σύμφωνα με τον πίνακα 2 θα υπάρχουν οκτώ (8) κλήροι όσες και οι θέσεις του πίνακα 2. Ο πρώτος κλήρος θα τραβηχτεί για την ομάδα 1, ο δεύτερος για την ομάδα 2 κ.ο.κ. Αν συμπληρωθούν στο πρώτο ή δεύτερο ήμισυ του πίνακα τρεις (3) θέσεις και τραβηχτεί κλήρος για την θέση που παρέμεινε κενή, ο κλήρος αυτός ακυρώνεται, βγαίνει από την κληρωτίδα και η κλήρωση συνεχίζεται. Η ομάδα που θα έπαιρνε την θέση (τέταρτη) που ακυρώθηκε, θα πάρει την θέση του αμέσως επόμενου κλήρου. Η κλήρωση συνεχίζεται μέχρι να τραβηχτούν από την κληρωτίδα όλοι οι κλήροι. Στην θέση του κλήρου που ακυρώθηκε, σε υποόμιλο που μετέχουν οκτώ (8) ομάδες τοποθετείται η 8η ομάδα.

4.4.1 Στην κλήρωση σύμφωνα με τον πίνακα 3 θα υπάρχουν τέσσερις (4) κλήροι όσες και οι θέσεις του πίνακα 3. Σε υποόμιλο που μετέχουν δύο (2) μόνο ομάδες η κλήρωσηέχει αξία για τον ορισμό της γηπεδούχου ομάδας.

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων των υποομίλων θα διεξαχθεί ο τελικός αγώνας των ομίλων μεταξύ των νικητριών ομάδων των υποομίλων, εκτός από τους ομίλους 6 και 7 που δεν υπάρχουν υποόμιλοι.
Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

 • Μανουσάκη Μαρία

  Μανουσάκη Μαρία

  Σχολική Σύμβουλος
  Φυσικής Αγωγής
  Ν. Αιτωλoκαρνανίας και Ν. Άρτας

 • Αρχείο Αναρτήσεων

 • Ημερολόγιο

  Δεκέμβριος 2023
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Μεταστοιχεία