«Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδραμείν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν» Πλάτων 427-347 π.χ.

Οργάνωση Σχολικών Αγώνων


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ [Κ.ΟΕ.Σ.Α.]


1 Για την οργάνωση των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων και Πρωταθλημάτων, συγκροτείται, το μήνα Σεπτέμβριο κάθε σχολικού έτους, με Απόφαση του καθ’ ύλην Υφυπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα σχολικού αθλητισμού, μετά από εισήγηση του Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.) η οποία αποτελείται από δεκαέξι (16)2 μέλη ως ακολούθως:

α‘ Από τον Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του ως Πρόεδρο

β‘ Από τον Προϊστάμενο του Γ’ Τμήματος (Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων) της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. ως Αντιπρόεδρο

γ’ Από τον Προϊστάμενο του Β’ Τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος

δ‘ Από τον Προϊστάμενο του Α’ Τμήματος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος

ε’ Από τον Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος

στ‘ Από τον Διευθυντή Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος

ζ‘ Από δύο (2) Προϊστάμενους Γραφείων Φυσικής Αγωγής, ως Μέλη

η‘ Από επτά (7) καθηγητές Φυσικής Αγωγής με ειδικές γνώσεις γύρω από τα διάφορα αθλήματα και την οργάνωση των σχολικών πρωταθλημάτων και αγώνων που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση, ως Μέλη

θ‘ Από έναν (1) καθηγητή Φυσικής Αγωγής που υπηρετεί στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., ως Μέλος και Γραμματέα της Επιτροπής.

2. Έργο της Επιτροπής είναι:

α’ Ο συντονισμός του έργου των Οργανωτικών Επιτροπών Σχολικών Αγώνων [Ο.Ε.Σ.Α.], η συνεργασία με τις Αθλητικές Ομοσπονδίες, τις Διοικήσεις των Εθνικών Γυμναστηρίων και με άλλους φορείς, κατά περίπτωση, για την καλύτερη οργάνωση όλων των φάσεων των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων.

β’ Η οργάνωση της τελικής φάσης (Γ’ Φάσης) των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων με την Ο.Ε.Σ.Α. που θα οριστεί για την τέλεση των αγώνων.

γ‘ Η προβολή των αγώνων της τελικής φάσης.

δ‘ Η εποπτεία όλων των σχολικών αγώνων. ε’ Η εκδίκαση των ενστάσεων σε δεύτερο βαθμό.

στ’ Η ακύρωση αγώνων οποιασδήποτε φάσης μετά από ένσταση σε κάθε περίπτωση παραβάσεων της προκήρυξης, των κανονισμών των αθλημάτων, δυσφήμιση του αθλήματος κ.λ.π.

ζ’ Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της τελικής (Γ’ Φάσης) των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ατομικών αθλημάτων που θα αποστέλλονται από τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α.. (Σύνταξη πρακτικού)

η’ Η επικύρωση των αποτελεσμάτων της τελικής (Γ’ Φάσης) των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ομαδικών αθλημάτων που θα αποστέλλονται από τις διοργανώτριες Ο.Ε.Σ.Α., όσον αφορά τις ομάδες και από το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., όσον αφορά τις συμμετοχές των μαθητών – μαθητριών.

θ’ Η έγκριση διεξαγωγής αγώνων σε αθλήματα μη ενταγμένα στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων, μετά από σχετικά αιτήματα Ο.Ε.Σ.Α. καθώς και ο συντονισμός αγώνων μη ενταγμένων αθλημάτων τα οποία μπορεί να εγκρίνονται και να διεξάγονται σε επίπεδο περιφέρειας, μαζί με την διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α.

ι’ Η επιλογή διαιτητών για τα ομαδικά αθλήματα και κριτών για τα ατομικά αθλήματα από πίνακες που θα πρέπει να ζητηθούν από τις οικείες Αθλητικές Ομοσπονδίες και να περιλαμβάνουν τους Διεθνείς ή Εθνικών Κατηγοριών Διαιτητές ή Κριτές, κατά προτίμηση καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή γενικά εκπαιδευτικούς. Η επιλογή των ανωτέρω θα γίνει μόνο για τους αγώνες Γ’ Φάσης. Τους πίνακες αυτούς θα πρέπει να τους έχει λάβει η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την διοργάνωση της Γ’ Φάσης του κάθε αθλήματος.

ια’ Να προσαρμόζει τις τεχνικές διατάξεις των αθλημάτων που περιλαμβάνονται στους Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες Γυμνασίων και Λυκείων με τις τεχνικές διατάξεις που προβλέπουν οι Αθλητικές Ομοσπονδίες των αντίστοιχων αθλημάτων. ιβ’ Να διοργανώνει αγώνες πρόκρισης για τα αγωνίσματα εκείνα τα οποια προβλέπονται στο πρόγραμμα των Διεθνών Αγώνων (ISF) και δεν περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων Λυκείων.Οι αγώνες πρόκρισης διεξάγονται την ίδια χρονική περίοδο που λαμβάνουν χώρα οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες Λυκείων. (ΦΕΚ 545/τ.Β’/24-3-2009)

3 Για τον επιμερισμό του έργου της η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. συγκροτεί κατά την πρώτη συνεδρίασή της τριμελείς Υποεπιτροπές, από μέλη της, ως ακολούθως :

α’ Υποεπιτροπή Ενστάσεων: Έργο της Υποεπιτροπής είναι η συγκέντρωση των στοιχείων που αφορούν τις ενστάσεις σε δεύτερο βαθμό και η σχετική εισήγηση προς την ολομέλεια της Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για να λάβει απόφαση. Σε περίπτωση που η ένσταση αφορά σε παράβαση διεθνών κανονισμών αθλήματος, η Υποεπιτροπή υποβάλλει προτάσεις. β’ Υποεπιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Έργο της Υποεπιτροπής είναι σε συνεργασία με το Β’ Τμήμα της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. :

β α’ Η κατανομή των πιστώσεων σε κάθε Νομό, ανάλογα με τις ανάγκες αυτού και σύμφωνα με το πρόγραμμα αθλητικών δραστηριοτήτων, από τις εγκεκριμένες πιστώσεις για τους σχολικούς αγώνες του προϋπολογισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ.Ε.Π.Θ.

β β’ Η διενέργεια κάθε είδους διαγωνισμού αρμοδιότητας Κ.Ο.Ε.Σ.Α., όπως για τη φιλοξενία (διαμονή, διατροφή, μετακίνηση εντός της Ελλάδος κ.λ.π.) των Κυπριακών Αποστολών (αθλητικές σχολικές ομάδες), τη μετακίνηση των Ελληνικών Σχολικών Ομάδων που θα εκπροσωπήσουν την πατρίδα μας σε αγώνες της Διεθνούς Σχολικής Αθλητικής Ομοσπονδίας ( I.S.F.) και τη μετακίνηση Ελληνικών Σχολικών Ομάδων για να συμμετάσχουν στην τελική (Γ’ Φάση) των Πανελλήνιων Σχολικών Αγώνων που διοργανώνονται στην Κύπρο.

β γ’ Η προμήθεια αθλητικού υλικού, κυπέλλων, μεταλλίων, διπλωμάτων, αναμνηστικών κ.λ.π. για τους σχολικούς αγώνες. γ’ Υποεπιτροπή Προβολής Σχολικών Αγώνων. Έργο της Υποεπιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α. για την δημόσια προβολή των σχολικών αγώνων και η υλοποίησή τους μετά την έγκριση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α..2.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ [ Ο.Ε.Σ.Α. ]

4 Σε κάθε νομό, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, συγκροτείται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου κάθε σχολικού έτους, μετά από πρόταση του Προϊστάμενου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων [Ο.Ε.Σ.Α.] για την οργάνωση κάθε είδους σχολικών αθλητικών εκδηλώσεων. Ειδικά για τούς νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, συγκροτούνται αντίστοιχα επτά (7) και δύο (2) Ο.Ε.Σ.Α., όσες και οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αθήνας Α’, Αθήνας Β’, Αθήνας Γ’, Αθήνας Δ’, Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Δυτικής Θεσσαλονίκης). Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. αποτελείται:α‘ Από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρο β’ Από τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Α’ Αντιπρόεδρο γ’ Από τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως Β’ Αντιπρόεδρο δ’ Από τον Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής που έχει την ίδια έδρα με την Επιτροπή, ως Επόπτη με δικαίωμα ψήφου. Στην περίπτωση που στην ίδια έδρα υπηρετούν περισσότεροι από ένας Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής, ο δεύτεροςκ.λ.π. θα μετέχουν σε άλλη Ο.Ε.Σ.Α. της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους με δική τους επιλογή. Ευνόητο είναι ότι οι Σχολικοί Σύμβουλοι Φυσικής Αγωγής, αν και θα μετέχουν μόνο σε μία Ο.Ε.Σ.Α. θα μπορούν να ασκούν εποπτεία σε όλη την περιφέρεια αρμοδιότητάς τους και μπορούν να μετέχουν στις συνεδριάσεις και των υπολοίπων Ο.Ε.Σ.Α. της περιφέρειας αρμοδιότητάς τους αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου. ε’ Από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ως Μέλη, το πλήθος των οποίων ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των Γραφείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

α’ Σε Διεύθυνση χωρίς Γραφείο ή ένα Γραφείο :                    Δύο   (2)

β’ Σε Διεύθυνση με δύο Γραφεία ή τρία Γραφεία:                  Τρεις (3)

γ’ Σε Διεύθυνση με τέσσερα ή πέντε Γραφεία :                      Τέσσερις (4)

δ’ Σε Διεύθυνση με έξι ή περισσότερα Γραφεία :                   Πέντε (5)

στ’ Από καθηγητές Φυσικής Αγωγής που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ως Μέλη, το πλήθος των οποίων ορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των Γραφείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ως εξής:

στ α’ Σε Διεύθυνση χωρίς Γραφείο ή ένα Γραφείο :                 Ένας (1)

στ β’ Σε Διεύθυνση με δύο Γραφεία ή τρία Γραφεία:                Δύο  (2)

στ γ’ Σε Διεύθυνση με τέσσερα ή πέντε Γραφεία :                    Τρεις (3)

στ δ’ Σε Διεύθυνση με έξι ή περισσότερα Γραφεία :                 Τέσσερις (4)

ζ’ Από έναν (1) καθηγητή ή μόνιμο εν ενεργεία Δημόσιο Υπάλληλο που υπηρετεί στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής ως Γραμματέα της Επιτροπής και Μέλος. Ο ίδιος θα εκτελεί επιπλέον και καθήκοντα Υπολόγου Χ.Ε.Π.

5  Αρμοδιότητες Επιτροπών.

α’ Κάθε Ο.Ε.Σ.Α. έχει αρμοδιότητα για όλους τους σχολικούς αγώνες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των οποίων η διοργάνωση γίνεται από όλα τα μέλη της από κοινού.

β‘ Δεν επιτρέπεται στην Ο.Ε.Σ.Α. να μετέχουν μέλη για περισσότερα από δύο συνεχόμενα σχολικά έτη, με εξαίρεση τα μέλη των εδαφίων α’, β’, γ’, δ’ και ζ’ της παραγράφου 2 της απόφασης αυτής.

6 Έργο κάθε Επιτροπής είναι:

α Η σύνταξη των προκηρύξεων διεξαγωγής των αγώνων για την περιφέρειά της, η εξασφάλιση των αθλητικών χώρων και του απαιτούμενου υλικού, καθώς και η μέριμνα για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων.

β‘ Ο ορισμός διαιτητών, κριτών κ.λ.π. σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση καθώς και η φροντίδα για την υποχρεωτική παρουσία ιατρού στους αγώνες.

γ‘ Η προσπάθεια για καθολική συμμετοχή των μαθητών και των καθηγητών Φυσικής Αγωγής στους αγώνες.

δ‘ Η εκδίκαση ενστάσεων σε πρώτο βαθμό για τους αγώνες που διοργανώνονται από αυτήν.

ε’ Η συνεργασία με τους αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, τις τοπικές επιτροπές των αθλητικών ομοσπονδιών και των τοπικών συνδέσμων διαιτητών όλων των αθλημάτων.

στ’ Η γνωστοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης [τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση] των εκδηλώσεων και αποτελεσμάτων των αγώνων.

ζ’ Η γενική εποπτεία των αγώνων που διοργανώνονται στην περιφέρεια αρμοδιότητάς της.

η‘ Η κοινοποίηση στα σχολεία της αρμοδιότητάς της των Αποφάσεων, εγκυκλίων κ.λ.π. της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. και ο έλεγχος αν κοινοποιήθηκαν.

θ’ Η συμπλήρωση των στατιστικών δελτίων με στοιχεία της Α’ Φάσης των αθλημάτων που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα των σχολικών αγώνων, καθώς και των μη ενταγμένων αθλημάτων, για τη διοργάνωση των οποίων έχει λάβει έγκριση από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. Ομοίως η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητάς της σε όσα αθλήματα διεξάγονται αγώνες Α’ Φάσης που διοργανώθηκαν μαζί με άλλες Ο.Ε.Σ.Α.. Τα στατιστικά αυτά δελτία θα αποστέλλονται αμέσως μετά την ολοκλήρωση όλων των σχολικών αγώνων αρμοδιότητας της Ο.Ε.Σ.Α. στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή σύμφωνα με το Υπόδειγμα 7, ξεχωριστά για Λύκεια, Γυμνάσια ή Δημοτικά Σχολεία.

ι’ Η συμπλήρωση στατιστικών δελτίων συμμετοχής μαθητών και μαθητριών από τα σχολεία της αρμοδιότητάς της σε όσα αθλήματα δεν διεξάγονται αγώνες Α’ Φάσης αλλά γίνεται απευθείας πρόκριση στην Β’ Φάση ή στην τελική Γ’ Φάση. Τα στατιστικά αυτά δελτία [Υπόδειγμα 7], θα αποστέλλονται μετά την ολοκλήρωση των αγώνων αρμοδιότητας Ο.Ε.Σ.Α. στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. σε ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τα στατιστικά του προηγούμενου εδαφίου.

ια‘ Η κοινοποίηση στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. της συγκρότησης της Ο.Ε.Σ.Α., των προκηρύξεων αγώνων και των πρωταθλητριών ομάδων της περιφέρειας.

ιβ‘ Η κοινοποίηση, την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα κάθε αγώνα ομαδικού αθλήματος Β’ Φάσης, με τηλεομοιοτυπία (fax) στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. του αποτελέσματος του αγώνα ώστε να ενημερώνεται η σχετική ιστοσελίδα στο διαδίκτυο.

ιγ‘ Η αποστολή στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., με απλό ταχυδρομείο, θεωρημένων αντιγράφων των φύλλων αγώνα Α’ φάσης όλων των ομαδικών αθλημάτων των πρωταθλητριών ομάδων της περιοχής της καθώς και θεωρημένων αντιγράφων των καταστάσεων συμμετοχής των ιδίων ομάδων σε όλους τους αγώνες, αμέσως μετά την λήξη της φάσης αυτής.

ιδ’ Η αποστολή στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ., με απλό ταχυδρομείο, θεωρημένων αντιγράφων των φύλλων αγώνα Β’ φάσης όλων των ομαδικών αθλημάτων που θα διοργανώσει η Ο.Ε.Σ.Α., καθώς και θεωρημένων αντιγράφων των καταστάσεων συμμετοχής των ομάδων που μετείχαν στους αγώνες αυτούς, την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τον αγώνα

ιε’ Η γνωστοποίηση με τηλεομοιοτυπία (fax) ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail) στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. όλων των αποτελεσμάτων Β’ φάσης αγώνων ατομικών αγωνισμάτων που διοργάνωσαν ώστε να συνταχθούν οι καταστάσεις των μαθητών – αθλητών που θα προκριθούν να λάβουν μέρος στην Γ’ Φάση.

ιστ‘ Η τήρηση αρχείου με τα αποτελέσματα όλων των αγώνων που διοργάνωσε. Στο αρχείο αυτό, εκτός από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων θα ευρίσκονται όλα τα πρωτότυπα πινάκια και οι πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής αγώνων ατομικών αθλημάτων και όλα τα πρωτότυπα Φύλλα Αγώνα με τις πρωτότυπες καταστάσεις συμμετοχής των δύο ομάδων των αγώνων ομαδικών αθλημάτων. Στο αρχείο αυτό θα τηρούνται αποτελέσματα και συνοδευτικά αγώνων Α’ και Β’ Φάσης τουλάχιστον για μία πενταετία και αγώνων Γ’ Φάσης τουλάχιστον για μία δεκαετία.

ιζ’ Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Γ’ Φάσης ατομικών αθλημάτων που διοργάνωσαν. Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού (γραμμένο με Η/Υ σε χαρτί Α4) θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού που θα συντάξει αυτή για επικύρωση των αποτελεσμάτων.

ιη‘ Η σύνταξη πρακτικού με τα αποτελέσματα των αγώνων Γ’ Φάσης ομαδικών αθλημάτων που διοργάνωσαν, στο οποίο να φαίνεται η κατάταξη των ομάδων. Θεωρημένο αντίγραφο του πρακτικού (γραμμένο με Η/Υ σε χαρτί Α4) θα αποστέλλεται στην Κ.Ο.Ε.Σ.Α., ώστε να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού που θα συντάξει αυτή για την επικύρωση των αποτελεσμάτων, μαζί με τους πίνακες που θα δημιουργήσει το Τμήμα Αθλητικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ. με τις συμμετοχές μαθητών και μαθητριών σε όλους τους αγώνες. ιθ’ Η οικονομική υποστήριξη των αγώνων του νομού, καθώς και των εκδηλώσεων τρίτης και Πανελλήνιας φάσης που θα οργανωθούν στο νομό

κ‘ Η Ο.Ε.Σ.Α. υποβάλλει τον προγραμματισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων του έτους συνοδευόμενο από τον προϋπολογισμό της οικονομικής δαπάνης στο Β’ Τμήμα της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ..Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

 • Μανουσάκη Μαρία

  Μανουσάκη Μαρία

  Σχολική Σύμβουλος
  Φυσικής Αγωγής
  Ν. Αιτωλoκαρνανίας και Ν. Άρτας

 • Αρχείο Αναρτήσεων

 • Ημερολόγιο

  Δεκέμβριος 2023
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Μεταστοιχεία