«Εις τελειότητα του ανθρώπου τρία δει συνδραμείν: φύσιν, μάθησιν και άσκησιν» Πλάτων 427-347 π.χ.

ΑΓΩΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


6.1.1 Οργάνωση

 1. Την οργάνωση των ενδοσχολικών αγώνων στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναλαμβάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων. Ειδικά στα αθλήματα της Ενόργανης Γυμναστικής και της Κολύμβησης διεξάγονται μόνο σε συνεργασία με Τεχνικούς της αντίστοιχης Ομοσπονδίας.
 2. Τα αθλήματα στα οποία μπορούν να διοργανωθούν ενδοσχολικοί αγώνες είναι τα ίδια για τα οποία διεξάγονται αγώνες στα πλαίσια της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Στους αγώνες μπορούν να λάβουν μέρος οι μαθητές και οι μαθήτριες των τάξεων Στ’ και Ε’ του σχολείου και σε ορισμένες περιπτώσεις της Δ’ τάξης του σχολείου. (Βλέπε παράγραφο 6.2.3)
 4. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος σε δύο ομαδικά αθλήματα, σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος και στο δρόμο επί ανωμάλου εδάφους. Στην Ενόργανη Γυμναστική και την Κολύμβηση έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο μαθητές που έχουν Δελτίο Αθλητού σε σωματείο.
 5. Απαραίτητη προϋπόθεση, για την συμμετοχή στους ενδοσχολικούς αγώνες, είναι η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.
 6. Οι αγώνες διεξάγονται στον χώρο του σχολείου, όπου υπάρχει η ανάλογη υποδομή ή σε αθλητικές εγκαταστάσεις κοντά στο σχολείο.

6.1.2 Ομαδικά Αθλήματα

 1. Κάθε τμήμα συγκροτεί την δική του ομάδα σε κάθε άθλημα. Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής δίνεται η συγκρότηση και δεύτερης ομάδας από ένα τμήμα. Σε περίπτωση που ένα τμήμα αδυνατεί να συγκροτήσει ομάδα, συμμετέχει στους αγώνες ως τάξη. Στα ομαδικά αθλήματα αγοριών, μπορούν να συμμετάσχουν και μαθήτριες.
 2. Σύστημα διεξαγωγής των αγώνων είναι του απλού αποκλεισμού.
 3. Τα εσωτερικά πρωταθλήματα προγραμματίζονται από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής του σχολείου σε συνεργασία με τον Διευθυντή του σχολείου και διεξάγονται σε όλη την διάρκεια του έτους.
 4. Οι αγώνες διεξάγονται με τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών για τις αντίστοιχες ηλικίες των μαθητών – μαθητριών. Η διάρκεια των αγώνων είναι δυνατόν να διαφοροποιηθεί από τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, ανάλογα με τις συνθήκες διεξαγωγής των αγώνων.
 5. Κριτές – Διαιτητές στους ενδοσχολικούς αγώνες ορίζονται από τους ίδιους τους μαθητές με την βοήθεια του καθηγητή Φυσικής Αγωγής.

6.1.3 Ατομικά Αθλήματα

Τα αγωνίσματα διεξάγονται όπως στους αγώνες Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ομίλων. (Βλέπε παράγραφο 6.2.6)

6.2 ΑΓΩΝΕΣ Α’ ΦΑΣΗΣ (Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας)

6.2.1 Διοργάνωση

Την διοργάνωση των αγώνων αναλαμβάνει η αντίστοιχη Ο.Ε.Σ.Α.

6.2.2 Συμμετοχή

 1. Στους αγώνες μετέχουν μαθητές και μαθήτριες που φοιτούν στις τάξεις Ε’ ή Στ’ Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου που έχουν γεννηθεί κατά το δωδέκατο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων ή τα δύο επόμενα. [Παράδειγμα : Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 12 = 1994, 1995 και 1996. ]
 2. Στα αθλήματα της Ενόργανης Γυμναστικής και Κολύμβησης είναι δυνατόν να συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες Δ’ τάξης Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου που έχουν γεννηθεί κατά το δέκατο έτος πριν από το έτος τέλεσης των αγώνων. [ Παράδειγμα : Το έτος 2006 μετέχουν μαθητές που γεννήθηκαν το 2006 – 10 = 1996 ]
 3. Έτος τέλεσης των αγώνων υπολογίζεται το έτος που λήγει το σχολικό έτος. [π.χ. το σχολικό έτος 2005 – 2006 υπολογίζεται σαν 2006]

6.2.3 Αθλήματα μαθητών και μαθητριών Δημοτικού Σχολείου

Τα αθλήματα που μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου είναι : α’ Ομαδικά Αθλήματα

α α’ Καλαθοσφαίριση ( mini ) [ Μαθητών και Μαθητριών ]

α β’ Πετοσφαίριση ( mini ) [Μαθητών και Μαθητριών]

α γ’ Χειροσφαίριση ( mini ) [ Μαθητών και Μαθητριών ] α δ’ Ποδόσφαιρο ( 5 Χ 5 ) [ Μαθητών μόνο ]

Σε περίπτωση που κάποιο σχολείο δεν μετέχει σε κάποιο άθλημα με ομάδα μαθητριών αλλά μόνο μαθητών, στο άθλημα αυτό είναι ελεύθερη η συμμετοχή μαθητριών με την ομάδα των μαθητών. β’

Ατομικά Αθλήματα

β α‘ Στίβος [ Μαθητών και Μαθητριών ]

β β’ Δρόμος σε ανώμαλο έδαφος [Μαθητών και Μαθητριών]

β γ’ Ενόργανη Γυμναστική [ Μαθητών και Μαθητριών ]

β δ‘ Κολύμβηση [ Μαθητών και Μαθητριών ]

Από τα παραπάνω αθλήματα δικαίωμα συμμετοχής κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει στον δρόμο επί ανωμάλου εδάφους, σε ένα αγώνισμα ατομικού αθλήματος και σε ένα ομαδικό άθλημα. Στα Σχολεία που φοιτούν μαθητές και μαθήτριες λιγότεροι από τους εκατόν είκοσι (120), κάθε μαθητής ή μαθήτρια έχει δικαίωμα συμμετοχής σε δύο ομαδικά αθλήματα. Σε όλα τα παραπάνω αθλήματα ατομικά και ομαδικά διεξάγονται αγώνες μόνο σε επίπεδο Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι αγώνες, αναλόγως με τον αριθμό των σχολείων κάθε Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να διεξαχθούν σε έναν όμιλο απευθείας ή σε περισσότερους ομίλους ανάλογα με τα Γραφεία Εκπαίδευσης που ανήκουν τα σχολεία, τους Δήμους ή τα Δημοτικά Διαμερίσματα ή όπως κρίνει καλύτερα η Ο.Ε.Σ.Α. Η Ο.Ε.Σ.Α. θα αποφασίσει επίσης, αν οι πρώτοι των ομίλων θα συμμετάσχουν σε τελικούς αγώνες της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή όχι, αναλόγως με τις συγκοινωνιακές συνθήκες. (π.χ. νησιά)

6.2.4 Τρόπος διεξαγωγής Ομαδικών Αθλημάτων

6.2.4.1 Μετέχουν όλα τα Δημοτικά Σχολεία της Διεύθυνσης με μία ομάδα μαθητών και με μία ομάδα μαθητριών σε όλα τα αθλήματα της παραγράφου 6.2.3.α’.

Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο 6.2.2 της παρούσης Απόφασης. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολείο δεν υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής την επιλογή κάνουν οι Δάσκαλοι του σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του μαθητή – μαθήτριας στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου.

Οι αγώνες διεξάγονται σε ομίλους με το σύστημα του απλού αποκλεισμού. Οι όμιλοι είναι δυνατόν να ορισθούν κατά Γραφεία Εκπαίδευσης, Δήμους ή Δημοτικά Διαμερίσματα, κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α..

Κατά την επιλογή των ζευγαριών, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να ορίζονται αντίπαλα σχολεία που συστεγάζονται ή είναι γειτονικά ώστε να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των ομάδων δεν διευκολύνει τον σχηματισμό ζευγαριών μέχρι τον τελικό, προκρίνονται κατά τον α’ γύρο τόσες ομάδες όση η αριθμητική διαφορά του συνόλου των ομάδων από το 8, 16, 32, 64. Παράδειγμα: Ομάδες 53. Προκρίνονται χωρίς αγώνα 64 – 53 = 11 ομάδες.

Στον β’ γύρο οι νικήτριες ομάδες των 42 αγώνων που έγιναν (53 – 11 = 42),

δηλαδή 21 ομάδες και οι 11 άνευ αγώνα, σύνολο 21 + 11 = 32 ομάδες.

Σε περίπτωση μεγάλων Διευθύνσεων που οι αγώνες διεξάγονται σε ομίλους, η Ο.Ε.Σ.Α. θα αποφασίσει αν οι πρώτες ομάδες κάθε ομίλου συγκροτούν στην συνέχεια έναν ενιαίο όμιλο για την ανάδειξη της πρωταθλήτριας ομάδας της Διεύθυνσης.

Σε νησιωτικές περιοχές και γενικά σε Διευθύνσεις που οι μετακινήσεις είναι δύσκολες, καλό είναι οι αγώνες να σταματούν στους ομίλους.

6.2.4.2 Η διάρκεια των αγώνων είναι :

α’ Mini Καλαθοσφαίριση

Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι τέσσερις περίοδοι των επτά (7′) λεπτών.

Σε περίπτωση ισοπαλίας δίνονται παρατάσεις των τριών (3′) λεπτών μέχρι να υπάρξει νικήτρια ομάδα.

β’ Mini Πετοσφαίριση

Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι δύο (2) νικηφόρα set. γ’ Mini Χειροσφαίριση

Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι δύο ημίχρονα των είκοσι (20′) λεπτών.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.

δ’ Ποδόσφαιρο 5 Χ 5

Η διάρκεια αγώνα σε όλους τους αγώνες είναι δύο ημίχρονα των είκοσι (20′) λεπτών.

Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθείται η διαδικασία των πέναλτι χωρίς να δοθεί παράταση.

Η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. έχει δικαίωμα στην προκήρυξη των αγώνων να μειώσει τον χρόνο διάρκειας των αγώνων από τον προβλεπόμενο.

6.2.4.3 Οι διαιτητές και κριτές των αγώνων ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αν δεν επαρκούν από δασκάλους ή καθηγητές άλλης ειδικότητας που είναι επίσημοι Διαιτητές ή Κριτές στο αντίστοιχο άθλημα ή έχουν εμπειρία στο άθλημα.

6.2.4.4 Οι αγώνες των ομαδικών αθλημάτων Α’ Φάσης διεξάγονται ημέρες και ώρες που ορίζει η διοργανώτρια Ο.Ε.Σ.Α. ανάλογα με τους αγωνιστικούς χώρους που έχει στην διάθεσή της. Οι αγώνες θα διεξάγονται κατά τις ώρες λειτουργίας των σχολείων και οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή Δάσκαλοι που συμμετέχουν σε αυτούς ως Διαιτητές, Κριτές ή Συνοδοί είναι σε διατεταγμένη υπηρεσία.

6.2.4.5 Επιλογή αθλητών στα ατομικά αθλήματα στην Α’ Φάση. Η επιλογή γίνεται από όλους τους μαθητές και μαθήτριες του σχολείου, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με την παράγραφο

6.2.2 της παρούσας Απόφασης. Την επιλογή κάνουν οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής του σχολείου. Σε περίπτωση που στο σχολείο δεν υπηρετούν καθηγητές Φυσικής Αγωγής την επιλογή κάνουν οι Δάσκαλοι του σχολείου. Στην επιλογή λαμβάνεται υπόψη η επίδοση του μαθητή – μαθήτριας στους εσωτερικούς αγώνες του σχολείου.


6.2.5   Τρόπος διεξαγωγής Ατομικών Αθλημάτων

6.2.6.1

Οι αγώνες (Διεύθυνσης ή Ομίλου) διεξάγονται σε μία ημέρα. Ο αριθμός των μαθητών – μαθητριών, που θα λάβουν μέρος από κάθε σχολείο, ορίζεται από την Ο.Ε.Σ.Α. έτσι ώστε οι αγώνες να μπορούν να διεξαχθούν σε μία ημέρα (για κάθε όμιλο) και να πληρούνται οι προϋποθέσεις σωστής διεξαγωγής από τεχνικής πλευράς. Στην περίπτωση διεξαγωγής των αγώνων σε ομίλους, ο αριθμός των μαθητών – μαθητριών που προκρίνονται για την τελική φάση (Διεύθυνσης) καθορίζεται από την Ο.Ε.Σ.Α. ανάλογα με τον αριθμό των ομίλων.

Τα αγωνίσματα για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου είναι : α’ Δρόμος 50 μ. β’ Δρόμος 1.000 μ. γ’ Άλμα σε μήκος δ’ Άλμα σε ύψος ε’ Ρίψη ελαστικής σφαίρας (Μπαλάκι 200 γρ.)


Οι δρόμοι διεξάγονται σε τελικές σειρές, με χρονομέτρηση σε εκατοστά του δευτερολέπτου, για να μειωθούν οι περιπτώσεις ίδιας κατάταξης και οι νικητές ανακηρύσσονται βάσει χρόνου. Σε περίπτωση που υπάρχουν ίδιες επιδόσεις ή ταυτόχρονη άφιξη στο δρόμο των 50 μ., στο τέλος της αγωνιστικής ημέρας επαναλαμβάνεται ο αγώνας για τους μαθητές που έχουν ίδια επίδοση και διεκδικούν πρόκριση ή έπαθλο. Οι μαθητές που δεν διεκδικούν πρόκριση ή έπαθλο, δεν αγωνίζονται ξανά αλλά κατατάσσονται στις ίδιες θέσεις. Όσον αφορά στο αγώνισμα του δρόμου των 1.000 μ. μαθητές με ίδια επίδοση ή ταυτόχρονη άφιξη, σε περίπτωση πρόκρισης προκρίνονται όλοι και σε περίπτωση επάθλου κατατάσσονται ισόπαλοι.

Στο άλμα σε μήκος γίνονται τρεις (3) προσπάθειες. Το άλμα μετριέται από το σημείο που καταλήγει ο διάδρομος φοράς.

Στο άλμα σε ύψος οι μαθητές – μαθήτριες έχουν δικαίωμα για τρεις (3) προσπάθειες σε κάθε ύψος. Αρχική τοποθέτηση του ύψους είναι το 1 μ. Επόμενο ύψος το 1,10 μ., επόμενο το 1,20 μ. και στην συνέχεια κάθε πέντε (5) εκατοστά.

Στην ελαστική σφαίρα κάθε μαθητής – μαθήτρια έχει τρεις (3) προσπάθειες. Η Αγωνόδικη Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από είκοσι πέντε (25) άτομα και απαρτίζεται από :

■  Αλυτάρχη (1)

■ Γυμνασίαρχο (1)

■  Αφέτες (2)

■ Γραμματεία (4)

■ Εφόρους : Δρόμων (1), Αλμάτων (1), Ρίψεων (1), Τάξεως (1)

■ Κριτές – Χρονομέτρες κατά την κρίση της Ο.Ε.Σ.Α.

Όλα τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής, πρέπει να είναι  καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή δάσκαλοι.


6.2.6.2                Δρόμος επί ανωμάλου εδάφους

Οι αγώνες (Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) διεξάγονται σε μία ημέρα. Στους αγώνες αυτούς μετέχουν από κάθε σχολείο δύο (2) μαθητές και δύο (2) μαθήτριες.

Τα αγωνίσματα για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού Σχολείου είναι :

α’ Δρόμος 1.000 μ. μαθητών

β’ Δρόμος 1.000 μ. Μαθητριών


Η Αγωνόδικη Επιτροπή δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από είκοσι (20) άτομα και απαρτίζεται από :

■  Αλυτάρχη (1)

■ Γυμνασίαρχο (1)

■  Αφέτη (1)

■ Γραμματεία (2)

■ Εφόρους : Δρόμων (1), Κριτών (1), Χρονομετρών (1), Τάξεως (1)

■ Κριτές Διαδρομής – Τερματισμού – Χοάνης, Χρονομέτρες κατά την κρίση

της Ο.Ε.Σ.Α.

Όλα τα μέλη της Αγωνόδικης Επιτροπής, πρέπει να είναι καθηγητές Φυσικής Αγωγής ή δάσκαλοι.


6.2.6.3  Ενόργανη Γυμναστική

Οι αγώνες θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας.

Στους αγώνες εκτός από τους μαθητές ή μαθήτριες Στ’ και Ε’ τάξεων, μπορούν να λάβουν μέρος και μαθητές ή μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος πρέπει να ασχολούνται με το άθλημα και να έχουν δελτίο σε αθλητικό σύλλογο.

Τα αγωνίσματα αναφέ­ρονται στον πίνακα 9.

Αγώνας διεξάγεται μόνο στο Σύνθετο Ατομικό. Νικητές ανακηρύσσονται σε κάθε όργανο και στο σύνολο των οργάνων (Σύνθετο ατομικό). Οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τους επίσημους κανονισμούς του αθλήματος για τις αντίστοιχες ηλικίες.

Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. και απαρτίζονται από καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά προτίμηση επίσημους κριτές που υπηρετούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται κατ’ ελάχιστον από : α’ Αλυτάρχη ( 1 )

β’ Πρόεδρους Κριτών ( 2 ) [Ένα άνδρα και μία γυναίκα.] γ’ Γραμματεία ( 1 )

δ’ Κριτές ( 8 ) [Τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες] Οι κριτές των αγωνισμάτων μαθητών δεν μπορούν να κρίνουν αγωνίσματα των  μαθητριών και αντιθέτως. Ανάλογα με τις συμμετοχές ο αριθμός των κριτών είναι δυνατόν να αυξηθεί, όπως και της Γραμματείας.


6.2.6.4 Κολύμβηση

Οι αγώνες θα διοργανωθούν από την Ο.Ε.Σ.Α. σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος.

Στους αγώνες εκτός από τους μαθητές ή μαθήτριες Στ’ και Ε’ τάξεων, μπορούν να λάβουν μέρος και μαθητές ή μαθήτριες Δ’ Τάξης Δημοτικού Σχολείου. Οι μαθητές και μαθήτριες που θα λάβουν μέρος πρέπει να ασχολούνται με το άθλημα και να έχουν δελτίο σε αθλητικό σύλλογο. Τα αγωνίσματα αναφέρονται στον πίνακα 18.

Οι αγωνόδικες επιτροπές ορίζονται από την Ο.Ε.Σ.Α. από καθηγητές Φυσικής Αγωγής κατά προτίμηση επίσημους κριτές από αυτούς που υπηρετούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κάθε Αγωνόδικη Επιτροπή απαρτίζεται από: α’ Αλυτάρχη ( 1 )

β’ Εφόρους ( 3 ) [ Κριτών, Χρονομετρών, Τάξεως.]

γ’ Χρονομέτρες ( 1 για κάθε διαδρομή )

δ’ Κριτές στροφών ( 1 για κάθε δύο διαδρομές )

ε’ Κριτές ορθής κολύμβησης ( 2 )

στ’ Αφέτη ( 1 )

ζ’ Κριτή ανάσχεσης ( 1 )

η’ Κριτή άφιξης ( 1 )

θ’ Γραμματεία ( 2 )


6.2.7 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή μαθητών και μαθητριών Δημοτικού Σχολείου σε αγώνες τόσο ομαδικών αθλημάτων όσο και ατομικών αθλημάτων είναι η Αθλητική Μαθητική Ταυτότητα και η Κατάσταση Συμμετοχής του Σχολείου


7 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

7.1 Α’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

[ Αγώνες μεταξύ ομάδων σχολείων της ίδιας Διεύθυνσης ]

Την οργάνωση αναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων (Ο.Ε.Σ.Α.) όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 1.2.1. Η Ο.Ε.Σ.Α. οργανώνει υποχρεωτικά τα πρωταθλήματα που φθάνουν μέχρι την τελική Πανελλήνια φάση και φυσικά εφόσον υπάρχουν συμμετοχές. Από τα πρωταθλήματα που προβλέπεται να διοργανωθούν μόνο μεταξύ σχολείων της Διεύθυνσης ( Α’ Φάση ) η Ο.Ε.Σ.Α. μπορεί να μην διοργανώσει ορισμένα εφόσον υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι (οικονομικοί, τεχνικοί κ.λ.π.), μετά από ενημέρωση της Κ.Ο.Ε.Σ.Α.

Η κάθε Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων έχει το δικαίωμα να προσθέσει στην Φάση αυτή και άλλα αθλήματα που κρίνει ότι μπορούν να διεξαχθούν λόγω τοπικών συνθηκών όπως κωπηλασία, ιστιοπλοΐα, σκι κ.λ.π. καθώς και πρωταθλήματα ομαδικών αθλημάτων ειδικά για μαθητές και μαθήτριες Εσπερινών Ενιαίων Λυκείων όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν ηλικία μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη στην παράγραφο 3.1 α’, ύστερα από έγκριση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων.


7.2         Β’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

[ Αγώνες Ομίλων ]

Την οργάνωση των αγώνων αυτής της φάσης έχει η Ο.Ε.Σ.Α. που κάθε έτος ορίζεται από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α., σε στάδιο ή γυμναστήριο αρμοδιότητας του αντίστοιχου Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Η ημερομηνία τέλεσης των αγώνων αυτών ορίζεται κάθε χρόνο από την Κ.Ο.Ε.Σ.Α. μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Αθλητική Ομοσπονδία, ώστε να μην συμπίπτουν με εξωσχολικές διοργανώσεις και ανακοινώνεται σε όλες τις Ο.Ε.Σ.Α. με έγγραφο της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής του Υπ.Ε.Π.Θ.

Η ημερομηνία τέλεσης των αγώνων όλων των ομίλων των ατομικών αθλημάτων πρέπει να είναι η ίδια και σε περίπτωση αδυναμίας διεξαγωγής των αγώνων την συγκεκριμένη ημερομηνία σε έναν όμιλο, τροποποιείται η ημερομηνία διεξαγωγής και στους υπόλοιπους ομίλους του αυτού αθλήματος.


7.3         Γ’ ΦΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

[ Τελική Φάση Αγώνων ]

Η Κ.Ο.Ε.Σ.Α. καθορίζει τις πόλεις όπου θα τελεστούν οι Πανελλήνιοι Σχολικοί Αγώνες και τις ημερομηνίες διεξαγωγής τους. Την οργάνωση τους αναλαμβάνει η τοπική Ο.Ε.Σ.Α. σε σε συνεργασία με την Κ.Ο.Ε.Σ.Α.Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

 • Μανουσάκη Μαρία

  Μανουσάκη Μαρία

  Σχολική Σύμβουλος
  Φυσικής Αγωγής
  Ν. Αιτωλoκαρνανίας και Ν. Άρτας

 • Αρχείο Αναρτήσεων

 • Ημερολόγιο

  Δεκέμβριος 2023
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
   123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
 • Μεταστοιχεία