Γραπτή δοκιμασία Euroscola

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ Με τον όρο «δημοκρατικό έλλειμμα» στους ευρωπαϊκούς θεσμούς υπονοείται το γεγονός ότι  οι πολίτες δεν συμμετέχουν στην κοινοτική διαδικασία λήψης των αποφάσεων. Πρόκειται για μία έννοια που επιδιώκει να καταδείξει ότι η ΕΕ και τα όργανά της στερούνται δημοκρατικότητας, εξαιτίας της περίπλοκης λειτουργίας τους. http://europa.eu/scadplus/glossary/democratic_deficit_el.htm http://www.dw-world.de/dw/article/0,,4307075,00.html http://tosyntagma.ant-sakkoulas.gr/theoria/item.php?id=896 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/4/09/05/index.tkl?lang=gr&all=1&pos=114&s=1&e=10 Ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων, άσυλο …

Συνέχεια του άρθρου ‘Γραπτή δοκιμασία Euroscola’ »